Friday, November 4, 2016

ნიკოლოზ დუბროვინი – კავკასიაში ომისა და რუსების მფლობელობის ისტორია – ტომი III

(ნაწილი VIII) 

თავი XX 

(საქმეების მდგომარეობა საქართველოში რუსული მმართველობის მოწყობისას. – ხმები სპარსელთა განზრახვის შესახებ საქართველოში შემოჭრილიყვნენ. – ურთიერთობები ერევნის ხანთან. – ლაზარევის მოძრაობა შამშადილში, განჯის ხანის პრეტენზიებისგან მის დასაცავად. – პოლკოვნიკ კარიაგინის მოქმედებები ნახჭევნის ხანის წინააღმდეგ.) 

საქართველოს შემოერთების შესახებ მანიფესტის გამოცხადებისას ამ ქვეყანას არ ჰქონდა სიმშვიდე არც გარეშე, არც შინაური მტრებისგან. უკანასკნელთა რიცხვში იყვნენ უპირატესად სამეფო ოჯახის წევრები, რომლებიც ერთმანეთთან იყვნენ ნაჩხუბრები, ეპოტინებიდნენ ქვეყნის მმართველობის უფლებას და აშკარად მტრულად იყვნენ განწყობილნი რუსეთის მთავრობისადმი. მათი ინტრიგების შეწყვეტა, ყველა საქმისგან მათი ჩამოშორება და რუსული მმართველობის შემოღება აუცილებელი საქმე გახლდათ. მაგრამ ამ დროს რუსეთის მთავრობისთვის ბევრი მეტად მნიშვნელოვნი საკითხი წამოიჭრებოდა: საჭირო იყო კარგად სცოდნოდათ ქვეყანა, მისი წეს-ჩვეულებები, ცივილიზაციის ხარისხი, რათა ახალი წესები, მათი მთელი კეთილი მიზნის მიუხედავად, მაცხოვრებლებს მძიმე ტვირთად არ დასწოლოდა და არ აეძულებინა ისინი ძველი წესების გამო სინანული ჰქონოდათ. საჭირო იყო მოეცილებინათ ყველაფერი, რითაც შეიძლებოდა ესარგებლათ უწინდელი სამეფო საგვარეულოს პირებს ახალი მმართველობის წინააღმდეგ უკმაყოფილების ასაგზნებად. იწყებდნენ რა ახალ საქმეს, აუცილებელი იყო სათავეში ისეთი პირების დაყენება, რომელთა უნარი და თვისებები საქმის სიძნელის თანაბარ დონეზე იდგა.

მთავარსარდლად საქართველოში და კავკასიის ხაზზე დაინიშნა გენერალ-ლეიტენანტი კნორინგი, ხოლო ნამდვილი სახელმწიფო მრჩეველი კოვალენსკი – ახლად შემოერთებული ქვეყნის სამოქალაქო მმართველად. არც ერთი, არც მეორე თავიანთი მოწოდების სიმაღლეზე არ იდგნენ და ქართველების კეთილი განწყობით არ სარგებლობდნენ. კნორინგს არ ჰქონდა უნარი ხალხის ხასიათს შეწყობოდა და ჯერ კიდევ ტფილისში პირველი ყოფნის დროს თავისი საქციელით ხალხი არაკეთილად განაწყო. რაც შეეხება კოვალენსკის, შედგებოდა რა მინისტრად საქართველოს უკანასკნელი მეფის გიორგი XII-ის კარზე, მან «საკუთარ თავზე მეფის, დიდგვაროვნებისა და ხალხის უკმაყოფილება დაიტეხა» (Записка кн. Чавчавадзе. Арх. Мин. Иностр. Делъ).

როგორც კი ტფილისში კოვალენსკის დანიშვნის შესახებ შეიტყვეს, ბაგრატ ბატონიშვილმა მაშინვე მოსწერა კანცლერს წერილი, რომელშიც სთხოვდა მას კოვალენსკი, როგორც ადამიანი, რომელსაც ქართველები ვერ იტანდნენ, რუსეთში გამოეწვია. ბატონიშვილი ითხოვდა კნორინგისა და კოვალენსკის ნაცვლად სხვები დაენიშნათ (განესაზღვრათ), «რათა, წერდა იგი (Арх. Мин. Иностр. Делъ, 1-7, 1800-1805 гг., № 1), – მომავალ დროში, როგორც ჩვენ (სამეფო გვარის პირნი), ისე ქართველი ხალხიც მის უდიდებულესობას თხოვნებით ზედმეტად არ ვაწუხებდეთ».

ამ ორი მთავარი მოღვაწის უკან მოხელეთა მთელი სერია იყო გაჭიმული, რომლებიც საქართველოს უმაღლესი მთავრობის შემადგენლობაში ყოველგვარი გარჩევის გარეშე დაინიშნენ და თავიანთი საქციელით საკუთარ თავზე მეტად არამომგებიან აზრს ქმნიდნენ. არ იცოდნენ რა არც ხალხის ხასიათი, არც მისი ენა, ისინი მთელ საქმეებს ხლართავდნენ და აჭიანურებდნენ. ჯერ კიდევ კოვალენსკის ჩამოსვლამდე, საქართველოს დროებით მმართველობაში ტფილისში, ეს საქმეები იმდენი დაგროვდა, რომ გენერალი ლაზარევი იძულებული იყო, მანიფესტის გამოცხადების უწინ, გორში, ქიზიყსა (სიღნაღსა) და თელავში სამოქალაქო სასამართლოები დაეარსებინა (Рапорты Лазарева Кноррингу 22-го октября и 22-го ноября 1801 г.тифлисскiй Арх. Канц. Наместника). ეს ზომა საქმეს ცოტათი მიეხმარა. რუსული და ქართული ენების მცოდნეთა უკმარისობა იმდენად დიდი იყო, რომ თავად მთავარსარდალმა კნორინგმა ძლივს მოახერხა ყიზლარში მოეძებნა მღვდელმსახური, რომელიც მასთან რამდენიმე წლის განმავლობაში თარჯიმნის თანამდებობას მარტო ასრულებდა. «აქედან შეიძლება დავასკვნათ, – წერდა შემდგომში თავადი ჭავჭავაძე (Въ записке, поданной въ 1837 г. Императору Николаю. Арх. Глав. Штаба въ С.-Петербурге), თუ როგორი მდგომარეობა იყო სასამართლოებში (присутственные места), რომელთაც აუცილებელი საშუალება – ენის ცოდნა არ გააჩნდათ. მაშინდელი თარგმანები შედგებოდა სიტყვებისგან, რომლებიც ქაღალდზე ყოველგვარი აზრის გარეშე იყო დაწერილი, და შესაბამისად მოსამართლეებისთვის ყველა გარემოება ცნობილი არ იყო». ასეთივე გაუგებარი გადაწყვეტილებები და განსაზღვრებანი ეძლეოდათ მთხოვნელებსაც. ქართველები სასამართლოებიდან ისე გამოდიოდნენ, რომ არ იცოდნენ, ვინ იყო მათ შორის მართალი და ვინ დამნაშავე.

ყველაფერმა ამან აიძულა პეტერბურგში მყოფი ქართველი დეპუტატები, თავადები გარსევან ჭავჭავაძე და ფალავანდიშვილი, როგორც კნორინგის, ისე კოვალენსკის შეცვლაზე იმპერატორისთვის თხოვნით მიემართათ, დეპუტატები იმაზე ზრუნავდნენ, რათა მთავარ უფროსად საქართველოში ქვეყნის რომელიმე დიდგვაროვანი პირი ან რომელიმე ბატონიშვილი დაენიშნათ. სახელმწიფო საბჭომ, რომელსაც მათი თხოვნა განსახილველად გადაეცა, მიიჩნია, რომ იმპერატორი, რომელმაც თავის მზრუნველობაში მიიღო ქართველი ხალხის კეთილდღეობა რუსი ქვეშევრდომების თანაბრად, «თავის მზრუნველობას მიაკუთვნებს მთავარი უფროსების დანიშვნასაც» (Засед. Госуд. совета 6-го февраля 1802 г. Арх. Мин. Внутр. Делъ, дела Грузiи, ч. II, 214).

ამრიგად, ელჩებისა და ხალხის სურვილი აუსრულებელი დარჩა. თავადმა ჭავჭავაძემ, რომელიც წარმატების იმედს ჯერ კიდევ არ კარგავდა, მაშინ ლოშქარიოვს მიმართა და მას დახმარება სთხოვა, როგორც პირს, რომლის მეშვეობითაც ქართველების ყველა თხოვნა მოდიოდა. ლოშქარიოვი, რომელიც მაშინ საგარეო საქმეთა კოლეგიაში მსახურობდა, საქართველოს რუსეთთან შემოერთების შესახებ მოლაპარაკებების წარმოებისთვის გრაფ როსტოპჩინთან ერთად იქნა დანიშნული, და ამ საქმეში ყველაზე უფრო ცხოველი მონაწილეობა მიიღო, რომელიც, თუმცა კი, წარმატების გარეშე დარჩა. იგი ატყობინებდა თავად კურაკინს, «რომკოვალენსკის მთელი საქართველო ვერ იტანს» (Письмо Лошкарева кн. Куракину 7-го iюня 1802 г. Арх. Мин. Внутр. Делъ, ч. II, 194); რომ მას აქვს მრავალი წერილი ელჩების, ბატონიშვილებისა და საქართველოს სხვა პირებისგან, რომლებიც ერთხმად წერდნენ, რომ ისინი კოვალენსკის «ცნობილი მიზეზების გამო, თავისთან ვერ იტანენ».

არ დალოდებია რა ლოშქარიოვის პასუხს, ელჩმა თავადმა ჭავჭავაძემ საქართველოში მანიფესტისა და შტატების ერთი ეგზემპლარი გაგზავნა. ის თავის ნათესავებს ატყობინებდა, რომ ყველა დავალება, რომლებიც მას განსვენებული მეფისგან ჰქონდა, არ შესრულებულა. «სამეფო მოსპეს, წერდა იგი, და ქვეშევრდომებადაც ჩვენ არ მიგვიღეს. არც ერთი ხალხი ისე არ არის დამცირებული, როგორც საქართველო... თქვენ ჯერ კიდევ გაქვთ დრო, რომ საზოგადოებამ მოწეროს აქ ერთი წერილი, რათა მე აქ ჩვენი მდგომარეობის შესახებ ვიშუამდგომლო, ვთხოვო გვყავდეს მეფე და ვიყოთ მფარველობის ქვეშ. იცოდეთ, თუ ითხოვთ მეფეს – მოგცემენ. ხოლო თუ რწმუნებებში მე არ მენდობით, მაშინ აქ ერთი რომელიმე თქვენგანი გამოგზავნეთ, – მას და მე მოგვეცით სრული ნება, და ჩვენ ორივენი შევეცდებით ამ საქმის აღსრულებას...» (Изъ следственнаго деда надъ Коваленскимъ).

სხვადასხვანაირი ხმებითა და მსჯელობებით შეხვდნენ ქართველები ახალ 1802 წელს. 

გენერალ-მაიორმა ლაზარევმა, ჩვენი სამხედრო რაზმის უფროსმა, რომელიც საქართველოში, პოლკის მეთაურის წოდებით, ჯერ კიდევ გიორგი XII-ის სიცოცხლეში მოვიდა, მოსკოვსა და პეტერბურგში მანიფესტის გამოქვეყნების შესახებ იცოდა, მაგრამ, არ ჰქონდა რა არანაირი ოფიციალური განკარგულება, გაუბედაობასა და ძნელ მდგომარეობაში რჩებოდა.

ყოველი მხრიდან გარშემორტყმული ქართველების კითხვებით თავიანთი ხვედრის შესახებ, და ტფილისში კნორინგის ჩამოსვლის მოლოდინში, ლაზარევი პასუხობდა, რომ არაფერი არ იცოდა, და მთელ ძალისხმევას მხოლოდ იმისკენ მიმართავდა, რათა ახალი მმართველობის შემოღებამდე ქვეყანა მშვიდად დარჩენილიყო. მთავარი საზრუნავი იმაში შედგებოდა, რომ ხალხის აღელვებისთვის მონდომებულ ბატონიშვილებსა და მათ ნათესავებს წინ აღდგომოდა. ინარჩუნებდა რა მათ მორჩილებაში, ხელ-ფეხს უკრავდა რა თვითნებობას, სპობდა რა ყოველ ნაბიჯზე მათ მნიშვნელობასა და ძალაუფლებას, ლაზარევმა, მეტად ბუნებრივად, თავის თავზე ბატონიშვილებისა და საერთოდ სამეფო სახლის ყველა წევრის არაკეთილგანწყობა დაიტეხა.

ქვრივი დედოფალი მარიამი ერთი მათგანი გახლდათ, რომელიც ლაზარევით ყველაზე მეტად იყო უკმაყოფილო. ქვრივი დედოფალი კნორინგთან ჩიოდა, რომ არც იგი, არც მისი შვილები არ ღებულობენ ჯამაგირს, დანიშნულს მისთვის 500 მანეთს, ხოლო შვილებისთვის კი 100-100 მანეთს თვეში თითოეულს; რომ განსვენებული ქმრის მიერ მისთვის მიცემული მამულები ჩამოერთვა, ზუსტად ასევე ჩამოერთვა ის მამულებიც, რომლებიც მის შვილებს ეკუთვნის; რომ, ბოლოს, მის მამას თავად ციციშვილს ჩამოერთვა მოურავობა (საერო უფროსობა). მარიამი ითხოვდა მისთვის და მისი შვილებისთვის მამულები, ხოლო მისი მამისთვის კი მოურავობა დაებრუნებიათ (Письмо царицы Марiи Кноррингу 22-го октября 1801 г.).

დედოფლის საჩივრები უსამართლო იყო. ლაზარევი, კნორინგის შეკითხვაზე პასუხობდა, რომ დედოფალი და მისი შვილები 1801 წლის სექტემბრამდე ჯამაგირს აკურატულად ღებულობდნენ. სექტემბერში კი დაწერილ იქნა ბარათები (ბრძანებები), რომ მას მისთვის განკუთვნილი ფულები ყაზახებისგან მიეღო (ყაზახები – თათრების განსაკუთრებული ტომი, რომლებიც საქართველოში ცხვრობენ და მისი ქვეშევრდომები არიან); მაგრამ მარიამმა, არ სურდა რა რატომღაც მათგან მიღება, ის ბარათები თავად გაანადგურა (Рапортъ Лазарева 10-го декабря 1801 г., № 500). ლაზარევი არ უარყოფდა იმის სამართლიანობას, რომ დედოფლის ნათესავი თავადი ციციშვილი ბამბაკის პროვინციის მმართველობისგან ჩამოცილებულ იქნა, მაგრამ ამბობდა, რომ ეს აუცილებლობის გამო იქნა გაკეთებული. ერევნიდან დაბრუნებულმა ბამბაკელმა აღალარებმა გამოაცხადეს, რომ ერევანში მათი წასვლის მიზეზი ის იყო, რომ თავადმა ციციშვილმა, თავისი არყოფნის დროს, მათი მმართველობა თავის სიძეს თავად ასლან ორბელიანს ჩააბარა, რომელმაც, შამშადილის მოურავად ყოფნის დროს, მცხოვრებნი სრულებით გააღატაკა. ბამბაკის აღალარები ითხოვდნენ რომ მისი მმართველობისგან გაეთავისუფლებინათ. დაუტოვა რა მოურავის წოდება და ამ წოდებისადმი მინიჭებული მთელი შემოსავლები თავად ციციშვილს, ლაზარევმა მხოლოდ თავად ორბელიანს აუკრძალა ბამბაკელების საქმეებში ჩარეულიყო და მათ მმართველობას შეხებოდა.

სამეფო საგვარეულოს პრეტენზიები, მათი უკმაყოფილება ლაზარევს ხშირ გულისტკენას აყენებდა. იგი კნორინგს თავისი გამოუვალი მდგომარეობის შესახებ სწერდა და, ვერ ღებულობდა რა ვერანაირ დამაკმაყოფილებელ პასუხს, თავისი საქმეები რუსული ანდაზის მიხედვით ისე უნდა ეწარმოებინა, რომ «ცხვრებიც მთელი ყოფლიყვნენ და მგლებიც მაძღარნი»; უკანასკნელები კი საკმარისად იყვნენ.

დავით ბატონიშვილი, რომლის თადარიგში განთავისუფლებაზეც იმპერატორმა ალექსანდრემ თანხმობა არ განაცხადა, თავის ბიძებთან შევიდა ურთიერთობებში და მათთან ჰქონდა მოლაპარაკებები ზომების შესახებ საქართველოში გამეფებული სახლის ხელში ტახტის შენარჩუნებისთვის.

დავითს, დარეჯანსა და ვახტანგს, რომლებიც ტფილისში ცხოვრობდნენ, ღამ-ღამობით ხშირი პაემნები ჰქონდათ.

ალექსანდრე ბატონიშვილმა დაავალა ლაზარევისთვის ეთქვათ, რომ სანამ საქართველოში მეფე არ არის, იმ დრომდე მისი ფეხი ამ ქვეყანაში არ იქნება (Письмо Лазарева Кноррингу 19-го февраля 1802 г.).

დარეჯან დედოფალი ტფილისში, და იულონ ბატონიშვილი იმერეთში იყვნენ ორი მთავარი ხელმძღვანელი, რომლებიც ერთმანეთთან ყოველ დღე წერილებით შიკრიკებს აგზავნიდნენ. დავითი, იულონი, ალექსანდრე და ვახტანგი, ყოფილი მოწინააღმდეგენი, ახლა მეგობრები და თანამოაზრენი შეიქნენ. მათ ერთმანეთს შეჰფიცეს სამეფო ღირსება ბაგრატიონების გვარში შეენარჩუნებიათ და მეფედ ის ბატონიშვილი აერჩიათ, რომელსაც დარეჯან დედოფალი დანიშნავდა (Рапортъ Лазарева Кноррингу 26-го января 1802 г. Тайн. Арх. Канц. Нам.). ამ მიზნით მოკავშირეებმა მიმოწერა გამართეს გარეშემო მყოფ ხანებთან, სთხოვდნენ რა მათ დახმარებას, და გადაწყვიტეს სამეფო სახლის ერთერთი წევრის მმართველობის შემადგენლობაში დაშვება ეთხოვათ, რათა შემდეგ «სამეფო ღირსების აღდგენისთვის ემუშავათ».

ალექსანდრე ბატონიშვილი დავითს არწმუნებდა, რომ ყოველ დროს მზად არის მას სამსახური გაუწიოს, როგორსაც მისგან მოითხოვენ (Рапортъ его же 14-го февраля 1802 г. Тамъ же), ხოლო დარეჯან დედოფლისთვის კი დაავალა გადაეცათ, «რომ რუსები მას ატყუებენ, გიორგი მეფის მსგავსად, და რომ მას არაფერი არ დაეჯერებინა».

დარეჯანის ამაში გაფრთხილება საჭირო არ იყო; იგი ყველანაირ ინტრიგებში ალექსანდრეზე გაცილებით უფრო გამოცდილი გახლდათ. ჰქონდა რა დიდი გავლენა ხალხის გუნება-განწყობაზე (надъ умами народа), დედოფალი, ლაზარევის გამოთქმით, მთელ მანქანას თავად მართავდა. ჰპირდებოდა რა ყველას წყალობას, თხოულობდა რა დახმარებას როგორც სამეფოს შიგნით, ისე მის გარეთაც, დარეჯანი წარმატების იმედს არ კარგავდა და, მიმოწერაში იყო რა ხანებთან და მთიელ მფლობელებთან, არც თავისი შვილების დარიგებას ივიწყებდა.

მისი ერთერთი ძე, ვახტანგი, ცხოვრობდა რა ტფილისში, ნადიმებს მართავდა, მათზე თავადებს პატიჟებდა და მათ თავის მხარეზე გადაყვანას ცდილობდა. ბატონიშვილი ხმებს ავრცელებდა, რომ რუსული გუბერნიის მოწყობის შემდეგ ქართველები ვალდებულნი იქნებიან იხადონ საგანგებო გადასახადები, მიაწოდონ რეკრუტები და სხვა ვალდებულებებიც აღასრულონ. ჩვენდამი ერთგულების თანდასწრებით კი იგი ამბობდა, რომ «მათი სახლი უთანხმოების გამოა დაქცეული, და საჭიროა ყველანი თანხმობით იყვნენ, რათა დიდი ხელმწიფის წყალობა მიიღონ».

მისი ორპირული ქცევა საიდუმლო არ ყოფილა. ბატონიშვილის უკანასკნელი სიტყვების გულწრფელობაზე დაყრდნობას არავინ ფიქრობდა. ცნობილი იყო, რომ იულონ, ვახტანგ, ალექსანდრე, ფარნაოზ და დავით ბატონიშვილებმა, აგრეთვე დარეჯან დედოფალმაც, – ყველამ ერთად, თავიანთი ბეჭდებით გაუგზავნეს წერილი ბაბა-ხანს, სთხოვდნენ რა მას დაცვას, მფარველობასა და ჯარებს. მათდამი ერთგული პირების დახმარებით, ბატონიშვილებმა ოსების აღელვება მოახერხეს, რომელთა დასაწყნარებლადაც ჯარები იქნა გაგზავნილი. მათ მიერ გადაბირებულმა ხალხმა უარი თქვა მთავრობის მიერ დაყენებულ ნაცვალს (მმართველს) დამორჩილებოდა, თუმცა კი მანამდე სამი თვით ადრე მას თავად იწონებდა. ქართველები კნორინგის ჩამოსვლას ელოდებდნენ იმისთვის, რათა გადასახადებისა და სარეკრუტო ვალდებულების გაუქმების, აგრეთვე ბაგრატიონთა სახლიდან მეფის დანიშვნის შესახებ ეთხოვათ (Письмо Лазарева Кноррингу 17-го февраля 1802 г.).

კნორინგი საქართველოში გამგზავრებას ჩქარობდა. მარტში კავკასიის ხაზზე ყველა ის რუსი მოხელე შეიკრიბა, რომლებიც ქვეყნის ახალი მმართველობის შემადგენლობაში იყვნენ დანიშნულნი. 30 მარტს, მმართველობის საჩქაროდ გახსნისა და იმ მღელვარებათა და უწესრიგობების მოსპობისთვის, რომლებსაც ოსები აწყობდნენ, ტფილისში გაემგზავრა. ცხოვრობდნენ რა მდინარეების ფაცისა და დიდი ლიახვის გაყოლებაზე, კავკასიონის მთების ხეობებში, ოსები ძველი დროიდან საქართველოს ქვეშევრდომობაში იმყოფებოდნენ და მემკვიდრეობითი უფროსები ჰყავდათ, ქართველი თავადების მაჩაბელთა საგვარეულოდან.

გიორგი XII-ის სიცოცხლის უკანასკნელ დღეებში, მაშინდელი ქართული მმართველობის სისუსტის გამო, ოსები ისეთ დაუმორჩილებლობასა და შფოთიანობაში მოვიდნენ, რომ, მოკლეს რა ერთერთი თავიანთი თავადი, ქართულ სოფლებზე თარეშებს ახდენდნენ, მცხოვრებთა ქონებას იტაცებდნენ, თავად ისინიც ტყვედ მიჰყავდათ და კავკასიონის მთების მეზობელ მცხოვრებლებზე ჰყიდდნენ.

იმერეთში მცხოვრები ბატონიშვილების მიერ წაქეზებელმა ოსებმა თავიანთი შემოჭრები და მტაცებლობანი კიდევ უფრო მეტად გააძლიერეს, ასე რომ კნორინგი იძულებული შეიქნა ისინი ძალით დაეწყნარებინა.

ეგერთა 16-ე პოლკის ორი ასეული და კავკასიის გრენადერთა პოლკის სამი ასეული, ორი მსუბუქი საველე ქვემეხი და 77 კაზაკი იქნენ დანიშნულნი რაზმის შემადგენლობაში, კავკასიის გრენადერთა პოლკის პოდპოლკოვნიკის სიმონოვიჩის უფროსობით, რომელსაც ოსები უნდა დაეწყნარებინა და ისინი მორჩილებაში მოეყვანა (Рап. Кнорринга Государю Императору 26-го марта 1802 г. რაზმში იმყოფებოდნენ 19 შტაბ და ობერ-ოფიცერი, დაბალი ჩინების 703 სამწყობრო და 62 არასამწყობრო ადამიანი. იხ. Рап. Симоновича 20-го февраля 1802 г. Т. А. К. Н.).

19 თებერვალს რაზმი ქართულ სოფელ ცხივალიდან გამოვიდა და იმავე დღეს სუერისხევის მიჯნაზე მივიდა. აქედან სიმონოვიჩმა ოსებთან ორი პარლამენტარი გააგზავნა წერილობითი გამოცხადებით მათი საცხოვრებლების სიღრმეში მისი მოძრაობის მიზეზის შესახებ (Обвещенiе осетинамъ, приложенное къ рапорту Симоновича 5-го марта 1802 г., № 121). რაზმი ამასობაში ოსურ სოფელ ჯავაში გადავიდა. დაშინებულმა ხალხმა, რომელიც თავის საცხოვრებლებში ჩვენი ჯარების მოსვლას არ მოელოდა, თავკაცები გამოგზავნა ჯავაში თხოვნით შეწყალების შესახებ და განცხადებით, რომ ოსები, რომლებიც მდინარეების ფაწისა და დიდი ლიახვის გაყოფებაზე ცხოვრობენ, მშვიდნი და რუსეთის მთავრობისადმი მორჩილები იქნებიან. სიმონოვიჩმა მათ ფიცი ჩამოართვა, საუკეთესო საგვარეულოებიდან ამანათები აიყვანა და, დატოვა რა აქ ერთი ქვემეხი საიმედო დაცვით (დაფარვით), თავად სხვა სოფლებისკენ დაიძრა. ყველგან მცხოვრებნი მასთან მორჩილებით მოდიოდნენ, ერთგულების ფიცს დებდნენ და არჩევის მიხედვით ამანათებს იძლეოდნენ.

მომავალ დროში ოსების მორჩილებაში უფრო უკეთ შენარჩუნებისთვის, გადაწყვეტილ იქნა მათთან სამოქალაქო სასამართლოების ფორმით მმართველობა დაეარსებინათ (სასამართლოს შემადგენლობაში დანიშნულ იქნენ: 4 თავადი მაჩაბელი, 6 ოსების თავკაცი, 6 ქართველი და ამდენივე ოსი იასაული; ერთი მღვდელმსახური ქრისტიანობის გავრცელებისთვის) და ისინი სამაზრო სასამართლოსა და პოლიციის სამმართველოსადმი (управа) მორჩილებაში ჩაეყენებიათ, რომელიც ქალაქ გორში იქმნებოდა. ეს სასამართლოები სოფლებში ჯავასა და ჩრივში იქნა მოწყობილი. პირველი იმ მცხოვრებთათვის, რომლებიც მდინარეების ფაწისა და დიდი ლიახვის გაყოლებით იყვნენ დასახლებულნი, ხოლო მეორე კი – მდინარეების არაგვისა და პატარა ლიახვის გაყოლებით (Рапортъ Кнорринга Государю Императору 26-го марта 1802 г.).

დაბრუნდა რა სურამში, სიმონოვიჩმა თან ამანათად აყვანილი 13 ადამიანი მოიყვანა ოსი ხალხისგან, რომელიც მაშინ ორივე სქესის 35.000-მდე სულს მოითვლიდა.

მღელვარებანი ოსეთში დაწყნარებულ იქნა და სამეფო საგვარეულოს წევრებისთვის არაკეთილსასურველად დამთავრდა: სულაც არა ისე, როგორც ისინი მოელოდნენ. მათი მთელი ყურადღება სპარსეთზე და იმ ზომებზე იყო მიმართული, რომლებიც ბაბა-ხანს უნდა ეღონა. სპარსეთის მბრძანებელი ერთადერთი გახლდათ, რომლის დახმარების იმედიც ახლა მათ შეიძლებოდა ჰქონოდათ.

იანვარში, ერევანში მიღებულ იქნა ცნობა, რომ ბაბა-ხანმა ერთერთ თავის მხედართუფროსს აბას-ყული-ხანს, ჯარების რაზმი ჩააბარა იმისთვის, რათა იგი, გაემართებოდა რა თავრიზში და შეიერთებდა რა იქაურ ჯარებს, ნახჭევანში წასულიყო, იქაური ხანი გაეგდო და მისი ადგილი თავად დაეკავებინა. შემდეგ, თუ ერევნის ხანი სპარსეთის მბრძანებლის მოთხოვნებს არ აღასრულებდა, მაშინ აბას-ყული-ხანს ბრძანება ჰქონდა ერევანზე დაძრულიყო. იქვე თავად ბაბა-ხანიც ჰპირდებოდა მოსვლას.

ერევნის ხანი თავდაცვისთვის ემზადებოდა და ლაზარევთან წარმოგზავნილი მოავლინა. ის ახლა წერდა, რომ თავის სახანოს საქართველოს შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევს, ხოლო საკუთარ თავს კი რუსეთის იმპერატორის ქვეშევრდომად. იგი ითხოვდა ნებართვას თავისი მოხელე პეტერბურგში გამოეგზავნა და, მოუხსნა რა ქართველ ვაჭრებს 2-2 მანეთი საბაჟო გადასახადი თითოეული საპალნედან, ჰპირდებოდა ჩვენი მთავრობისთვის იგივე ხარკი ეხადა, რომელსაც საქართველოს მეფეებს უხდიდა. 

ლაზარევის მიერ ერევანში გაგზავნილმა მზვერავებმა მოიტანეს ცნობები, რომლებიც მტრული მოქმედებებისთვის სპარსელთა მზადების შესახებ ცნობებს ადასტურებდა. 

სპარსეთის მბრძანებლამდე, ამბობდა ტფილისში მიღებული ერთერთი წერილი, მივიდა «ცნობა, რომ საქართველოში კვამლი ბოლავს, და საჭიროა ამ კვამლის ამოძირკვა». შაჰმა გასცა განკარგულება 45.000-იანი ჯარის შეკრების შესახებ, ისინი თავის ძეს აბას-მირზასა და სარდალს სულეიმანს ჩააბარა და უბრძანა «ნავრუზის» დასრულების შემდეგ ერევანზე დაძრულიყვნენ და, დატოვებდნენ რა ამ ქალაქთან 10.000-ს, დანარჩენი 35.000-ით საქართველოზე წამოსულიყვნენ. ამისთვის წამახალისებელი გახლდათ ბაბა-ხანის მიერ მიღებული ალექსანდრე ბატონიშვილის წერილი, რომელიც დახმარების შესახებ ითხოვდა. საომარ მოქმედებათა თეატრად ყაზახი და ბამბაკი იქნა არჩეული. დაიყოლიებდა რა თავის მხარეზე აქაურ თათრებს და დაიკავებდა რა ამ პროვინციებს, აბას-მირზას, თავისი მამის ბრძანებით, ტფილისში თავისი წარმოგზავნილი უნდა მოევლინა მოთხოვნით, რომ საქართველო გაეწმინდათ და იქიდან რუსული ჯარები გაეყვანათ (Рапортъ Лазарева Кноррингу 27-го февраля, № 126).

ხმების სამართლიანობა ერთგვარად იმითაც დასტურდებოდა, რომ ერევნის ხანი ქალაქს ამაგრებდა და მასში სამხედრო მასალებისა და საკვების მარაგებს იქმნიდა. ამასთან ერთად, ხანმა ისევ გამოგზავნა თავისი წარმოგზავნილი ლაზარევთან რუსეთისადმი თავის მომხრეობაში დარწმუნებით, მფარველობასა და ერთგულების ფიცის დადებაზე ნებართვას ითხოვდა, თუ დარწმუნდებოდა იმაში, რომ ჩვენი ჯარები მას დაიცავენ, და «მას უკვე აღარ ექნება არანაირი საფრთხე მისი მოწინააღმდეგეთაგან» (Рапортъ Лазарева Кноррингу 9-го марта 1802 г., № 162).

ლაზარევი პასუხობდა, რომ ნებართვის გარეშე არანაირ მოლაპარაკებებში შესვლა არ შეუძლია, და დაპირდა ამის შესახებ კნორინგისთვის ეკითხა. წარმოგზავნილი პასუხის მიღებამდე ტფილისში დარჩა. კნორინგი ხანს აიმედებდა, გამოუთქვამდა თავის მზადყოფნას მასთან მოლაპარაკებების დაწყებისა და ხანის რუსეთის მფარველობაში მიღების შესახებ აქტის დადებისთვის. წარმოგზავნილს მეჰმედ-ხანის წერილობითი რწმუნება არ ჰქონდა, ამიტომ კნორინგი სთხოვდა ან მისთვის მიეცა რწმუნება, ან კიდევ ტფილისში მისი ჩამოსვლისთვის სხვა რწმუნებული გამოეგზავნა. ამასთან ერთად, ხანს ფორმალური თხოვნა უნდა დაეწერა იმპერატორ ალექსანდრეს სახელზე იმ პირობების ახსნით, რომლებზედაც რუსეთის ქვეშევრდომობაში შემოსვლა სურდა (Рапортъ Кнорринга Государю Императору 11-го марта 1802 года. Рапортъ его же отъ 26-го марта. Арх. Мин. Внутр. Делъ, ч. II, 18-23).

ერევნის ხანის მზადება თავდაცვისთვის და ქვეშევრდომობაზე მისი მაძიებლობა, თუმცა კი არ იძლეოდნენ იმის უფლებას, რომ ხანის განწყობის გულწრფელობის შესახებ დაესკვნათ, მაგრამ სამაგიეროდ ბაბა-ხანის განზრახვათა ნამდვილობაზე მიუთითებდნენ, რომ მის სამფლობელოებში შემოჭრილიყო, და წარმატების შემთხვევაში კი საქართველოზეც დაძრულიყო. მის უზრუნველსაყოფად კნორინგმა უბრძანა ყაბარდოსა და კავკასიის პოლკების ასეულებისგან შემდგარ გრენადერთა ბატალიონს, მათთან მყოფ არტილერიასთან ერთად, კავკასიის გრენადერთა პოლკის ფლიგელ-ასეულებს, ნარვისა და ნიჟეგოროდის დრაგუნთა პოლკებს კავკასიის ხაზიდან საქართველოში ლაშქრობისთვის მზად ყოფილიყვნენ. დონის მხედრობის ატამანს გენერალ-ლეიტენანტ პლატოვს ეცნობა, რათა მას ეჩქარა მოზდოკში გამოეგზავნა კაზაკთა ერთი პოლკი იმ ხუთი პოლკის რიცხვიდან, რომლებიც კავკასიის ხაზზე იყვნენ დანიშნულნი, იქ მყოფი პოლკების შესაცვლელად. მოზდოკში ამზადებდნენ ორცხობილებს ერთი თვის პროპორციით, ხოლო ეკატერინოგრადში კი უბრძანეს დაემზადებიათ ისინი 7.000 ადამიანისთვის. საქართველოში საბრძოლო ვაზნებისა და საარტილერიო მასალების მეორე კომპლექტი იქნა გაგზავნილი. კავკასიის ხაზის უზრუნველყოფისთვის 700 კაზაკი შეკრიბეს სხვადასხვა პოლკებიდან (Рапортъ Кнорринга Государю Императору 11-го марта 1802 г. Т. А. К. Н.).

კნორინგი ეკითხებოდა იმპერატორს, თუ როგორ მოქცეოდა ერევნის ხანის მაძიებლობას, და სთხოვდა ნებართვას, რომ საქართველოში, იქ უკვე დანიშნული პოლკების გარდა, კიდევ მოზდოკიდან და ყიზლარიდან, მათი განლაგების ადგილებიდან, ერთი გრენადერთა ბატალიონი და კავკასიის გრენადერთა პოლკის ფლიგელ-ასეულები გაეგზავნა.

ერევნის ხანის მორჩილება და მფარველობის მაძიებლობა სპარსეთთან ჩვენს პოლიტიკურ ურთიერთობებში მეტად მნიშვნელოვანი გახლდათ. საქართველო ერევნის მხრიდან იმდენად იყო გახსნილი, რომ შემოჭრილ მოწინააღმდეგეს ვერანაირ ბუნებრივ დაბრკოლებებს ვერ დავუპირისპირებდით. სპარსელები, რომლებიც მუდამ ერევნის ან განჯის მხრიდან იჭრებოდნენ, ფიქრობდნენ ახლაც სწორედ იგივე გაეკეთებინათ. დავხვდებოდით რა მათ ერევნის სახანოს ფარგლებში, ჩვენ ამით ქართველებს რბევა-აწიოკებისგან დავიცავდით, რბევა-აწიოკებისგან, რომელიც გარდაუვალია ხალხისთვის, რომლის სამფლობელოებშიც საომარი მოქმედებები წარმოებს. არ დავტვირთავდით რა ქართველ ხალხს მოთხოვნით ჯარებისთვის ყოველივე აუცილებლის მიწოდების შესახებ, დავტოვებდით რა მას თავის სამიწათმოქმედო საქმიანობაში, ჩვენ შეგვეძლო საკუთარი თავი პროვიანტითა და ფურაჟით ერევნის სახანის მცხოვრებთა ხარჯზე უზრუნველგვეყო, «მასში სასიცოცხლო მოთხოვნილებათა სიუხვის გამო». ამიტომ კნორინგი ითხოვდა ნებართვას არა მხოლოდ ხანისთვის ჩვენი ჯარებით მხარი დაეჭირა, არამედ შემთხვევაც ეძია იმისთვის, რათა სპარსულ ჯარს ერევნის ოლქის ფარგლებში დახვედროდა. იმპერატორი ალექსანდრე კნორინგის თხოვნებს დაეთანხმა, როგორც საქართველოში ახალი ჯარების გამოგზავნის შესახებ («მე ვისურვებდი მხოლოდ, – წერდა იმპერატორი, – რომ გრენადერთა ბატალიონი ერთი რომელიმე პოლკის ასეულებისგან იყოს შემდგარი, რადგანაც შეერთებული გრენადერთა ბატალიონები უკვე აღარ იქნება, როგორც ეს თქვენთვის ცნობილია სამხედრო კოლეგიის ბრძანებებიდან»), ისე ერევნის ხანის რუსეთის მფარველობის ქვეშ მიღებისა და სპარსეთის ჯარების მისი სამფლობელოების ფარგლებში დახვედრის შესახებაც.

«ამ მფლობელის ერთგულება საქართველოსთვის ყველა დროში სასარგებლოა, – წერდა ალექსანდრე (Повеленiе Кноррингу 23-го апреля 1802 г. Арх. Мин. Внутр. Делъ, ч. II, 25), – ხოლო ამ შემთხვევაში კი ეს აუცილებელია». იმპერატორმა დაავალა კნორინგს, რათა მას დაბეჯითებით მოეთხოვა იმის შესახებ, რომ ხანს ერევნის ციხესიმაგრის დაცვა ჩვენი ჯარებისთვის მიენდო. ერევანი და განჯა გახლდათ ორი პუნქტი, რომლებსაც თუ დავეუფლებოდით, ჩვენ შეგვეძლო სრულიად უზრუნველყოფილი ვყოფილიყავით საქართველოში სპარსელთა ყოველგვარი მოულოდნელი შემოჭრისგან.

ეს მნიშვნელოვნება აიძულებდა კიდეც ჩვენს მთავრობას ესურვა, რომ მათ ხანებს რუსეთის მფარველობა ან ქვეშევრდომობა ეძიათ. «დაიკავებთ რა ამ ორ მნიშვნელოვან ადგილს, – წერდა იმპერატორი მთავარსარდალს, – თქვენ საქართველოს არა მხოლოდ საფრთხის გარეშე დააყენებთ, არამედ ომის მოქმედების გარეშეც, მოწინააღმდეგეს მის საუკეთესო საშუალებებს წაართმევთ და, რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ამ ადგილების მფლობელებს მისცემთ მეტად საჭირო დაჯერებულობას რუსეთის მფარველობაში და გააძლიერებთ მათ ნდობას».

მალევე ჯავადმა, განჯის ხანმა, მოგვცა მიზეზები მის წინააღმდეგ მტრული მოქმედებებისთვის.

22 მარტს ლაზარევი კნორინგს მოახსენებდა (Рапортъ Лазарева 22-го марта, № 213), რომ განჯის ხანმა, რომელიც შამშადილის პროვინციაზე თავის უფლებებს აცხადებდა, იქ ჯარებით თავისი ძე ჰუსეინ-ყული-აღა გამოგზავნა, რომელიც, თავის სამფლობელოებში მცხოვრებთა გადაყვანის მიზნით, შამშადილის სოფელ აკრუმში მოვიდა. კნორინგი სწერდა ჯავად-ხანს, უკვირდა მისი ძის საქციელი, როცა მამა მას რუსეთისადმი თავის კეთილ განწყობაში არწმუნებდა, და მოითხოვდა შამშადილელებისთვის მიყენებული რბევა-აწიოკების გამო დაკმაყოფილებას (Письмо Кнорринга хану 6-го марта 1802 г.). მთავარსარდალი ჰპირდებოდა, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას იარაღის ძალით მიაღწევდა.

ხანი სდუმდა. კნორინგმა უბრძანა ლაზარევს რაზმით შამშადილში წასულიყო და ის განჯის ხანის თავდასხმისგან დაეცვა. რაზმის შემადგენლობაში დანიშნულ იქნენ ტფილისიდან ეგერთა 17-ე პოლკის ბატალიონები: გენერალ-მაიორ ლაზარევის ოთხი ასეული და პოდპოლკოვნიკ ლიახოვის სამი ასეული; ტფილისის მუშკეტერთა პოლკის ასეული, რომელიც შამშადილში იმყოფებოდა, სამი საველე ქვემეხი და 70 კაზაკი დონელთა შჩედროვ 2-ის პოლკიდან (სულ რაზმში იყვნენ: 24 ოფიცერი, 59 უნტერ-ოფიცერი, 18 მუსიკოსი, 530 რიგითი, 52 არასამწყობრო და 31 რეკრუტი).

23 მაისს ლაზარევი შამშადილის პროვინციაში მოვიდა და თავად განჯის გზაზე მდინარე ჰასან-სუზე დადგა. მან თავისი მარცხენა ფლანგი მტკვარს მიაბჯინა, და სასაზღვრო ადგილ შამქორიდან 30 ვერსზე, ხოლო განჯიდან კი დაახლოებით 60 ვერსზე იმყოფებოდა.

ჰქონდა რა პროვიანტი მხოლოდ 1 ივნისამდე, ლაზარევი მისი საჩქაროდ მიწოდების შესახებ ითხოვდა, იმიტომ რომ ადგილზე მისი მიღება არსად იყო შესაძლებელი. 

«პროვინცია, რომელშიც ახლა მე ვიმყოფები, – წერდა იგი (Письмо Лазарева Кноррингу 24-го мая 1802 г.), – სრულებით ცარიელია, როგორც ადამიანების, ისე მცენარეულობისგანაც. მე ჯერ არც ერთი სოფელი არ მინახავს იმის გამოკლებით, რომელიც ბანაკის წინ ხუთ ვერსზე იმყოფება, მაგრამ ახლა ისიც ცარიელია».

25 მაისს რაზმმა წინ 16 ვერსით გადაინაცვლა და საღამოსთვის საზღვარს მიაღწია, რომელიც შამშადილის პროვინციას განჯის სახანოსგან გამოჰყოფდა. აქ ლაზარევმა შეიტყო, რომ 33 სოფლიდან არაუმეტეს ოთხისა იყო დარჩენილი, რომლებიც მდინარე ჰასან-სუს ზემოწელში მომთაბარეობდნენ. დანარჩენი ოცდა ცხრა სოფელი თათართა აღალარებითა და სომეხთა ქევხებით განჯის ხანის სამფლობელოებში იმყოფებოდა. წასულების რიცხვი 1.900 ოჯახამდე ადიოდა. მცხოვრებთა ასეთი გადასახლების მიზეზი შამშადილელი თავკაცის მაჰმად-ჰუსეინის მიერ მათი დაყოლიება გახლდათ. აცხადებდა რა შამშადილის სულთნის წოდებასა და ღირსებაზე პრეტენზიას, მაჰმადი, რომელიც ამის გამო უკვე ტფილისის ციხესიმაგრეშიც იყო ნაჯდომი და იქიდან განთავისუფლებულიც, განჯის ხანის დაცვას ეძიებდა. განჯის ხანმა შამშადილში თავისი ჯარები გამოგზავნა და, მაჰმადის მიერ მცხორებთა დაყოლიების დახმარებით, მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი თავის სახანოში გადაიყვანა. გადასახლებულები თავიდან მდინარე შამქორის ზემოწელში მომთაბარეობდნენ, მაგრამ ჩვენი ჯარების მოსვლის შემდეგ განჯის სახანოს სიღრმეში წავიდნენ (Рапортъ Лазарева Кноррингу 26-го мая 1802 г.).

გაჩერდა რა გარკვეულ ხანს მდინარე ახანსზე, ლაზარევმა ბორჩალოსთან უფრო ახლოს გადმოინაცვლა, და ამის შემდეგ მალევე, კნორინგის კავკასიის ხაზზე გამგზავრების გამო, ტფილისში უნდა დაბრუნებულიყო.

კნორინგის გამგზავრების წინ, ჯავად-ხანმა, შამშადილის ფლობაზე თავისი უფლებების მტკიცებულებებით, ტფილისში თავისი წარმოგზავნილი მოავლინა. კნორინგი ხანის აზრს არ ეთანხმებოდა, ემყარებოდა რა იმაზე, რომ უკანასკნელი მეფის გიორგი XII-ის სიცოცხლეში ეს პროვინცია საქართველოს ძალაუფლების ქვეშ იმყოფებოდა, და ამიტომ ახლაც რუსეთის სამფლობელოებში უნდა დარჩენილიყო. ორივე მხრიდან შეუპოვარი მოლაპარაკებები ხანგრძლივი გახლდათ: არც ერთ, არც მეორე მხარეს დათმობა არ უნდოდა. ამიტომ გადაწყვეტილ იქნა მცხოვრებნი იმავე მდგომარეობაში დაეტოვებიათ, რომელშიც იმყოფებოდნენ, მაგრამ იმ პირობით, რომ განჯის ხანი მეტად აღარ შეაწუხებს «შამშადილში დარჩენილ ხალხებს, რის სანაცვლოდ განჯის ოლქიც რუსეთის ძლევამოსილი ჯარების მიერ შეწუხებული არ იქნება» (Письмо Кнорринга хану 29-го мая 1802 г.).

განჯის ხანის წინააღმდეგ ექსპედიის შემდეგ მალევე ჩვენს ჯარებს ნახჭევნის ხანის წინააღმდეგ მოუხდათ მოქმედება. ნახჭევნელი ქიალ-ბალი-ხანი, რომელსაც აღა-მაჰმად-ხანმა მხედველობა წაართვა, ძალაუფლების მოყვარე და გერგილიანი ადამიანი გახლდათ. იცოდა რა მისი ხასიათის თვისებები, ალექსანდრე ბატონიშვილმა იმერეთი დატოვა და თავიდან ახალციხეში, ხოლო შემდეგ კი ნახჭევანში მივიდა. ბატონიშვილმა მოახერხა ორივე მფლობელი დაეყოლიებინა, რომ საქართველოს წინააღმდეგ ერთობლივად ემოქმედათ. ახალციხის ფაშისა და ნახჭევნის ხანის გაერთიანება შეიძლებოდა მხოლოდ ყარსის პროვინციის მეშვეობით მომხდარიყო, რომლის მფლობელიც საქართველოსადმი მშვიდობიანად იყო განწყობილი, მეზობელ მფლობელებს შორის წონასწორობას ინარჩუნებდა და მოკავშირეთა საქმეში მონაწილეობის მიღებაზე უარს აცხადებდა.

ქიალ-ბალი-ხანს სურდა იგი ამაზე ძალით აეძულებინა. იგი ჯარებით მოადგა საზღვარს, რომელიც საქართველოს ყარსის საფაშოსგან გამოჰყოფდა (Рапортъ Кнорринга, Г. И. 8-го iюня 1802 г.). მისი რაზმი, ცნობების მიხედვით, 12.000 ცხენოსანი ჯარის, 2.500 ქვეითი ჯარისა და ორი ქვემეხისგან შედგებოდა. კნორინგმა, შეიტყო რა ამის შესახებ, ბამბაკის ქართულ სოფლებში განლაგებულ მუშკეტერთა ორ ასეულს, ეგერთა 17-ე პოლკის სამ ასეულსა და 70 კაზაკს, სულ 381 ადამიანს, აგრეთვე რაზმისადმი შემოერთებულ 200 ბამბაკელ თათარს, პოლკოვნიკ კარიაგინის უფროსობით, უბრძანა საზღვარს მიახლოვებოდნენ, ქიალ-ბალი-ხანის წინააღმდეგ დამდგარიყვნენ და მისი მოძრაობისთვის თვალყური ედევნებიათ. იმავე დროს კნორინგი ხანს საქართველოს საზღვართან მისი მოახლოების მიზეზების შესახებ ეკითხებოდა. ის პასუხობდა, რომ ეს მიზეზი რუსეთს არ ეხება, და ამიტომ კითხვაზე პასუხის გაცემას საჭიროდ არ მიიჩნევს. 

ასეთმა პასუხმა და ყარსის ფაშის თხოვნებმა რომ იგი ქიალ-ბალი-ხანის თავდასხმისგან დაეცვათ, აიძულეს კნორინგი ამაზე დათანხმებულიყო. ყარსის ფაშამ, მთავარსარდლის რჩევით, შეკრიბა თავისი ჯარი 6.000 ცხენოსანი ჯარისა და 2.000 ქვეითი ჯარის რიცხვით და ისინი კარიაგინის რაზმს შემოუერთა.

28 მაისს ნახჭევნელებმა ჩვენს ჯარებსა და ყარსის ფაშის თურქულ ჯარებს შემოუტიეს. თურქული ცხენოსანი ჯარი თავდაპირველად უკუქცეულ იქნა, მაგრამ ძლიერმა საარტილერიო ცეცხლმა ექვსი ქვემეხიდან, სამი რუსული და სამი თურქული ქვემეხებიდან, საქმე სრულებით სხვაგვარად შემოაბრუნა. ნახჭევნელებმა თავიდან უკანდახევა დაიწყეს, ხოლო შემდეგ კი სრულიად გაიქცნენ.

ქიალ-ბალი-ხანს, რომელიც ასე თავდაჯერებულად ლაპარაკობდა, თავის განზრახვებზე ხელი უნდა აეღო.

თავი XXI  

(მანიფესტის გამოცხადება. – საქართველოს უმაღლესი მთავრობის დაარსება.)

1802 წლის 9 აპრილს, ვნების კვირის ოთხშაბათს, კნორინგს, ნამდვილი სახელმწიფო მრჩევლის კოვალენსკისა და რუს მოხელეთა მრავალრიცხოვანი ამალის თანხლებით, ტფილისში, საქართველოს დედაქალაქში, საზეიმო შემოსვლა ჰქონდა.

სამი დღის შემდეგ, 12 აპრილს, დიდ შაბათს, ტფილისში გამოცხადებულ იქნა მანიფესტი საქართველოს რუსეთთან შემოერთების შესახებ. ქართულ, სომხურ, რომის-კათოლიკურ ტაძრებსა და მაჰმადიანურ მეჩეთში მანიფესტი ერთდროულად იკითხებოდა, რომლის წაკითხვის შემდეგაც დაიწყო ფიცის დადება.

შეკრიბა რა თავისთან ყველა თავადი, ცნობილი პირი და ტფილისის სხვა მცხოვრებნი, კნორინგმა ბრძანა მათთვის ჯარებით ალყა შემოერტყათ, «როგორც საიერიშოდ» («аки штурмомъ») (Переводъ писемъ къ кн. Герсевану Чавчавадзе отъ 18-го апреля 1802 г. Арх. Мин. Внутр. Делъ, по департ. общихъ делъ, ч. II, стр. 197), და ფიცის დადება ასეთ მდგომარეობაში აღესრულებიათ. ხალხი, რომელიც მფარველობას თავად ეძიებდა და ქვეშევრდომობასაც ითხოვდა, მთავარსარდლის ასეთი უტაქტობით შეშფოთებული გახლდათ («კნორინგი კოვალენსკისთან ერთად შეცდნენ თავიანთ პოლიტიკაში, წერდა ლოშქარიოვი თავად კურაკინს, და მათ ეკლესიისთვის ჯარებით ალყა არ უნდა შემოერტყათ, არამედ ისინი გარკვეული მოშორებით, ღია ადგილზე უნდა დაეყენებიათ, და ფიცის დადებისას, პატივი სწორედ ისე უნდა მიეცათ, როგორც ყირიმში ჩემი მინისტრად ყოფნის დროს მე ასეთივე დაფიცებაზე თათრები მომყავდა...» Арх. Мин. Внутр. Делъ, дела Грузiи, ч. II, стр. 194). თავადთაგან ბევრი ჩქარობდა ეკლესია დაეტოვებინა და ძალით ფიცის დადებაც არ სურდა. კნორინგის ბრძანებით, ზოგიერთი პირი ამისთვის დაპატიმრებულ იქნა (დაპატიმრებულ იქნენ ქართლელი თავადები მაჩაბელი და ამირეჯიბი).

საჭიროა კი იმაზე ლაპარაკი, თუ მათ მიმართ ახალი ხელისუფლების მსგავსმა მოქმედებამ ხალხზე როგორი შთაბეჭდილება მოახდინა.

ასეთმა საქციელმა ქართველებს, რომლებიც მსგავს განკარგულებას სრულებით არ მოელოდნენ, გული დაწყვიტა და მათში შფოთი დათესა. ფიცის დასადებად მოწოდებული დედოფლები კნორინგს თავიანთ უკმაყოფილებას გამოუთქვამდნენ და მის მოქმედებებს კიცხავდნენ. ისინი მას საყვედურობდნენ, რომ საქართველოში ყოფნისას, იგი დაპირდა სამეფო ღირსებაში იმისი დამტკიცებისთვის ეშუამდგომლა, ვისაც ეს მემკვიდრეობის უფლებით ეკუთვნოდა. როგორც ერთს, ისე მეორესაც, მათი აზრით, ასეთი საყვედურებისთვის საფუძველი ჰქონდათ. დარეჯან დედოფალი თავისი მეუღლის, ერეკლე II-ის ანდერძს ემყარებოდა, რომლის მიხედვითაც იულონ ბატონიშვილს უნდა ემეფა, მარიამ დედოფალი კი იმას, რომ მისი ძე დავით ბატონიშვილი იმპერატორ პავლე I-ის მიერ არის საქართველოს ტახტის მემკვიდრედ ცნობილი და დამტკიცებული. ამრიგად, თითოეული დედოფალი ტახტის თავის სამეფო სახლში შენარჩუნებისთვის მეცადინეობდა. აცნობიერებდა რა თავისი მდგომარეობის სიძნელეს, კნორინგმა კიდევ უფრო მეტად გაზარდა გაუგებრობა, როდესაც თქვა, რომ მეფობასთან მიმართებაში მას არანაირი ბრძანებები არ გააჩნია; რომ მეფობა საქართველოში საიდუმლო მრჩევლის ლოშქარიოვის, თავად გარსევან ჭავჭავაძისა და სხვა ქართველი ელჩების წარდგინებითაა შეწყვეტილი (Переводъ писемъ князю Герсевану Чавчавадзе изъ Грузiи, 18-го апреля 1802 г. Письмо Лошкарева кн. Куракину 7-го iюня 1802 г. Арх. Мин. Внутр. Делъ, дела Грузiи, ч. II, стр. 197, 197 и 198. «თქვენი ბრწყინვალებისთვის ცნობილია, – წერდა ლოშქარიოვი, – რომ ეს დებულება მოსკოვშია გაკეთებული, ყოველგვარ წარდგინებათა გარეშე, და რამდენადაც მე მახსოვს, ნათქვამია, რომ, მოსკოვიდან დაბრუნების შემდეგ, ქართული საქმეები აქ /პეტერბურგში/ დასრულებული იქნება, და თავად კნორინგმაც, გამგზავრებისას, მე სწორედ იგივე განმიცხადა. მე არ ვიცი, მან ეს საიდან აიღო და დედოფლებს გამოუცხადა?..»), – ხოლო მას კი ებრძანა მხოლოდ საქართველოს შესახებ ახალი დებულება მოიყვანოს აღსრულებაში.

მალევე ტფილისმა შეიტყო, რომ გენერალ-მაიორი ტუჩკოვი, კნორინგის ბრძანებით, იყო მარიამ დედოფალთან, უკანასკნელი მეფის გიორგი XII-ის მეუღლესთან, და მას მთელი სამეფო რეგალიები ჩამოართვა (გვირგვინი, სკიპტრა, დროშა, პორფირა და ტახტი თავიდან საქართველოს უმაღლეს მმართველობაში იქნა შესანახად შეტანილი. ხმალი და ორივე ორდენი კი, რომლებიც გიორგი XII-ს ეწყალობა, მარიამ დედოფალმა არ დააბრუნა, არამედ გამოთქვა სურვილი თავისთან დაეტოვებინა. კნორინგი კითხულობდა თუ როგორ მოქცეულიყო? /მისი წერილი ტროშჩინსკისადმი 1802 წ. 25 მაისს, # 23/. იმპერატორმა ალექსანდრემ ბრძანა ხმალი და ორდენები დედოფლისთვის დაეტოვებინათ /рескриптъ Кноррингу 25-го iюня. Арх. Мин. Внут. Делъ, дела Грузiи, кн. I/. შემდგომში ყველა ჩამორთმეული რეგალია გეორგიევსკში იქნა ჩამოტანილი, სადაც კიდეც ინახებოდა. იხ. Акты Кавк. Археогр. Комм., т. I, 194, № 154). მსგავსმა მოქმედებებმა ხალხის ყველა წოდება უკიდურესობამდე გააღიზიანა.

დავით და ვახტანგ ბატონიშვილები მთავრობით უკმაყოფილონი იყვნენ. ამის საბაბად უმნიშვნელო გარემოებები იქცა. პირველს კნორინგმა, 1801 წ. ნოემბერში შეატყობინა, რომ მას წმ. ალექსანდრე ნეველის ორდენი ეწყალობა, მაგრამ ორდენი დავითისთვის არ მიუციათ, და ამის შემდეგ მალევე იგი თადარიგში იქნა განთავისუფლებული თხოვნისა და მუნდირის გარეშე, რომელც ყოველთვის «მისი გაძლიერებული სურვილების საგანი» გახლდათ. ვახტანგ ბატონიშვილს წმ. ანას ორდენი მიეცა, ხოლო სიგელი კი, შეცდომით, წმ. ალექსანდრე ნეველის ორდენზე იყო დაწერილი და გამოგზავნილი. კნორინგმა მას ეს სიგელი ჩამოართვა, რათა მეორეთი შეეცვალა, ვახტანგმა კი, მიიღო რა ეს «მის დამცირებად, საგრძნობ წყენად მიიჩნია».

«მთელი აქაური ხალხი, – წერდნენ ქართველები თავად ჭავჭავაძეს (Арх. Мин. Внут. Делъ, по Деп. Общ. Делъ, дела Грузiи, ч. II, стр. 198), – თქვენ გთხოვთ არ დაგვტოვოთ ჩვენ ყველანი შეტყობინების გარეშე, კნორინგი ასე ნამდვილად მისი იმპერატორობითი უდიდებულესობის ნების მიხედვით იქცევა, თუ აქაურ თავადაზნაურობასა და ყველა მაცხოვრებელს ასეთ წყენას თვითნებურად აყენებს. თქვენი შეტყობინების შემდეგ, შევეცდებით თავი დავიცვათ, ვინაიდან ასეთი უსიამოვნო ქცევების ატანა ჩვენ მეტად აღარ შეგვიძლია. მთელი ხალხი მოელოდა და მოელის თქვენგან შეტყობინებას, რათა სარწმუნოდ შეიტყოს უზენაესი ნებისა და განზრახვების შესახებ. მაგრამ რადგანაც ამ დრომდე ამის შესახებ ჯერ არა აქვს შეტყობინება, ამიტომ უკიდურეს გაოცებაში რჩება და არ იცის, რა გადაწყვიტოს».

პასუხის მოლოდინში, მცხოვრებთა ყველა წოდება, ამასობაში, ახალი ქვეშევრდომობის ერთგულებაზე ფიცს დებდა. ფიცის დადება იმდენად წარმატებით მიდიოდა, რომ კნორინგს შეეძლო მოეხსენებია, რომ ის «ხალხის სასიხარულო შეძახილებში» აღესრულა (Всеподд. рапортъ Кнорринга отъ 22-го апреля 1802 г. Акты Кавк. Археогр. Комм., т. I, 443, № 560). აპრილის განმავლობაში და მაისის დასაწყისში მთელმა საქართველომ რუსეთის იმპერატორს ერთგულება შეჰფიცა. ქვეყანა ამისთვის რამდენიმე ეპარქიად იქნა დაყოფილი. თითოეულ ეპარქიაში გაიგზავნენ მოხელეები ადგილობრივ ეკლესიებში მანიფესტის გამოცხადებისა და ფიცის მიღებისთვის (Письмо Кнорринга католикосу царевичу Антонiю 19-го апреля 1802 г. Тифл. Арх. Канц. Наместн.).

გამოცხადების ზეიმის შემდეგ კნორინგი საქართველოს მოხილვისთვის გაემგზავრა, უპირატესად სპარსეთისა და ერევნის მხრიდან, ხოლო საქართველოს მმართველს, ნამდვილ სახელმწიფო მრჩეველ კოვალენსკის, დაავალა მმართველობის გახსნისთვის მზადებანი ჩაეტარებინა. იმერეთის მეფემ სოლომონმა, ახალციხის ფაშამ (Письма Кнорринга отъ 16-го апреля 1802 г.), განჯის ხანმა და ჭარ-ბელაქნელმა ლეკებმა (Письма его же отъ 18-го апреля 1802 г.) კნორინგის წერილები მიიღეს, რომლებშიც იგი, ატყობენებდა რა ტფილისში მანიფესტის გამოცხადების შესახებ, ეპატიჟებოდა მათ მშვიდად დარჩენილიყვნენ, არ დაერღვიათ კეთილი თანხმობა და უმატებდა, რომ იმპერატორი ალექსანდრე მზად არის თავისი დახმარება და თანადგომა აღმოუჩინოს ყველა იმათ, ვინც მის ძიებას დაიწყებს და თავისი გულწრფელი საქციელით ამას დაიმსახურებს. ჭარ-ბელაქნელთაგან მთავარსარდალი მოითხოვდა, რომ მათ თავიანთი თავკაცები, მათთვის «ზოგიერთი სამშვიდობო წინადადების» გამოცხადებისთვის, ტფილისში გამოეგზავნათ. 

ამასობაში, მმართველობის გახსნისთვის (დაარსებისთვის) მზადებები დასასრულს უახლოვდებოდა. 7 მაისს ტფილისის კომენდანტი, დოლის ცემითა და მუსიკით, ქალაქის ღია ადგილებში და მოედნებზე აცხადებდა, რომ შემდეგ დღეს მოხდება საქართველოს უმაღლესი მთავრობის გახსნა, მისი ყველა ექსპედიციით, და ყველა ბატონიშვილსა და მმართველობაში დანიშნულ მოხელეს ეპატიჟებოდა, ამისთვის საგანგებოდ არჩეულ სახლში შეკრებილიყვნენ.

8 მაისის დილის 7 საათზე ზარბაზნის თანამიმდევრულად სამი გასროლა იქნა მოხდენილი ნახევარსაათიანი შუალედებით. უკანასკნელი გასროლის შემდეგ, ცხრის ნახევარზე, ყველა ეკლესიაში კეთილმაუწყებლობა დაიწყო (начался во всехъ церквахъ благовестъ) და ცერემონიის დაწყებამდე გრძელდებოდა.

სახლში, რომელიც მმართველობისთვის იყო არჩეული, ტფილისის ყველა წოდებისა და შეძლების მქონე მაცხოვრებლები შეიკრიბნენ. იქვე მოვიდა კნორინგიც. მას სახლის შესასვლელსა და დარბაზებში მოხელეები და თავადები დახვდნენ. კნორინგმა დაიკავა ადგილი მაგიდასთან, რომელზედაც დადებული იყო: გუბერნიების შესახებ დაწესებულება (учрежденiе о губернiяхъ), მანიფესტი, შტატი და საქართველოს შესახებ დადგენილება (постановленiе о Грузiи).

მთავარსარდლის სიტყვისა და მასზე თავად იოანე ორბელიანის პასუხის შემდეგ, თავიდან ყველა იმ მოხელის სია იქნა წაკითხული, რომლებიც საქართველოს უმაღლეს მმართველობაში იყვნენ დანიშნულნი, და შემდეგ ამას სიონის ეკლესიაში საზეიმო მსვლელობა მოჰყვა.

წინ მიდიოდა კომენდანტი პოლიცმაისტერთან და პოლიციის მსახურებთან ერთად, თორმეტი ქართველი თავადი და აზნაური ორ-ორნი რიგში. ქართლისა და კახეთის ორ უპირველეს თავადს, იოანე ორბელიანსა და ანდრონიკაშვილს, ფარჩის ბალიშებზე მიჰქონდთ: პირველს გუბერნიების შესახებ დაწესებულება, ხოლო მეორეს კი – მანიფესტი, შტატი და საქართველოს შესახებ დადგენილება. ოთხ-ოთხ ასისტენტ თავადს თითოეულთან ბალიშების კიდეები ფუნჯებით ეჭირათ.

შემდეგ მიდიოდა მთავარსარდალი ამალითა და გენერალიტეტით; კოვალენსკი მოხელეებით, ბატონიშვილები, თავადები, აზნაურები და ხალხი მსვლელობას აბოლოვებდნენ (Обрядъ открытiя правительства 8-го мая 1802 г.).

პროცესიის წინ და უკან ჯარები მიდიოდნენ.

სიონის ტაძრის შესასვლელში პროცესიას სასულიერო წოდება დახვდა. ორმა მღვდელმთავარმა, მიიღო რა თავადებისგან ბალიშები, ისინი ეკლესიაში შეიტანა, მაგიდებზე განათავსა, რომლებიც ფარჩით იყო დაფარული და ამბიონის ორივე მხარეს იდგა.

ტფილისის მიტროპოლიტმა არსენიმ საღვთო ლიტურღია აღასრულა. მისი დასრულების შემდეგ, ორი მოხელე, ერთი რუსულად, და მეორე კი ქართულად, კნორინგის შეტყობინებას კითხულობდა (обвещенiе), რომელშიც იგი, აცხადებდა რა საქართველოს უმაღლესი მთავრობის გახსნის (დაარსების) შესახებ, ვალდებულებას კისრულობდა: «ვიცავდეთ ამ ოლქებს გარედან თავდასხმებისგან, მცხოვრებთ პირად და ქონებრივ უსაფრთხოებაში ვინახავდეთ და ყველას მივცეთ საფარველი, დარწმუნებულობა და სიმშვიდე ფხიზელი და ძლიერი მმართველობით, რომელიც ყოველთვის მზად იქნება მისცეს მართლმსაჯულება დაჩაგრულს, დაიცვას უდანაშაულობა და, ბოროტთა სამაგალითოდ, დასაჯოს დამნაშავე» (Полн. Собр. Зак., т. XXVII, № 26.438).

«მშვიდობის მოყვარენი დაე დარწმუნდნენ, – წერდა კნორინგი, – რომ მუყაითობა და შრომა, და არა ხრიკები, მცხოვრებთა სიუხვე, და არა მათი სიღატაკე, მყარი და ურყევი იმედი ღვთის წყალობაზე, და არა სასოწარკვეთა, და ბოლოს, არა ვერაგობა, სისხლისღვრა, მძვინვარება (შფოთიანობა), სისასტიკე და თავხედობანი, არამედ უბრალოება, კაცთმოყვარება და გულმოწყალება, – სიკეთენი, რომლებიც ქრისტიანს უნდა გამოარჩევდნენ, – არის ხალხების სიმშვიდისა და კეთილდღეობის წყაროები». 

შემდეგ წაიკითხეს შტატი, დადგენილება საქართველოს შესახებ და მმართველობის შემადგენლობაში დანიშნული ყველა ჩინოსანი დააფიცეს.

სამადლობელი ლოცვის შემდეგ, რომელსაც თან ზარების რეკვა და ზარბაზნების 101 გასროლა ახლდა, პროცესია იმავე წესით დაწესებულებებისთვის (присутственные места) დანიშნულ სახლში გაემართა, სადაც ასევე ლოცვა იქნა აღსრულებული. 

სადაწესებულებო ოთახში (въ присутственной комнате) მაშინვე იქნა გახსნილი უმაღლესი მთავრობის პირველი სხდომა და შედგენილი ოქმი «მაღალი მონარქის ქართველი ხალხისადმი გულმოწყალებისა და წყალობის სამარადისოდ ცნობისა და დაუვიწყარად მახსოვრობისთვის» («къ сведенiю и незабвенную памать на вечныя времена высокомонаршаго къ грузинскому народу благоволенiя и милости») (Рапортъ Кнорринга Государю Императору 25-го мая 1802 г.).

იმავე დღეს ერთი-მეორის მიყოლებით გაიხსნა ექსპედიციები: აღმასრულებელი, სახაზინო, სისხლის სამართლისა და სამოქალაქო.

დღის ზეიმი მთავარსარდალთან სადილით, მეჯლისითა და ვახშმით დასრულდა. დაწესებულებები და ქალაქი ილუმინებული იყო.

მაისის განმავლობაში დაწესებულებები (присутственные места) ქალაქებში გორში, სიღნაღში, თელავში, ლორესა და დუშეთში გაიხსნა.

მმართველობის გახსნის დღეს ოცდაცხრა ქართველმა თავადმა სთხოვა კნორინგს ნებართვა, რომ საქართველოს რუსეთის ქვეშევრდომობაში მიღების გამო იმპერატორ ალექსანდრესთვის მადლობის მოსახდელად დეპუტატებად თავადები იოანე ორბელიანი და სოლომონ თარხან-მოურავი (მოურავოვი) ს.-პეტერბურგში გამოეგზავნათ (Письмо князей Кноррингу 8-го мая 1802 года. იმპერატორმა ალექსანდრემ უარყო მათი სურვილი, როგორც საქციელი «მათთვის მნიშვნელოვან ხარჯებთან შეუღლებული და მათ გულმოდგინებაში ჩემი დარწმუნებულობის გამო ზედმეტიც» Арх. Мин. Внутр. Делъ, дела Грузiи, кн. I, рескриптъ Кноррингу 25-го iюня 1802 г.).

მმართველობის გახსნით სამეფო სახლის პირები ხალხის მართვისაგან სამუდამოდ იქნენ ჩამოცილებულნი. ზოგიერთი მათგანი რუსეთში გამოიძახეს, სხვები კი საქართველოში დარჩნენ. იულონ, ფარნაოზ და ალექსანდრე ბატონიშვილებმა თავიანთი სამშობლო დატოვეს. პირველი ორი იმერეთში იმყოფებოდა, უკანასკნელი კი ერთი ხანისგან მეორესთან გადადიოდა. კნორინგი თითოეულ მათგანს ეპატიჟებოდა საქართველოში დაბრუნებულიყო და მათი კუთვნილი მამულების მფლობელობას შედგომოდა (Акты Кавк. Археогр. Комм., т. I, 245). არც ერთმა ბატონიშვილმა ასეთი მოპატიჟება არ მიიღო. საქართველოში მყოფი სამეფო სახლის წევრებიც ასევე უკმაყოფილონი იყვნენ. ჩამოერთვათ რა უფლება თვითნებურად განეკარგათ თავიანთი ქვეშევრდომების ქონება, ყველა თავიანთი ჟინი დაეკმაყოფილებიათ, ისინი რუსული მმართველობის წინააღმდეგ იყვნენ აღგზნებულნი, რომელიც თუმცა კი ჩქარობდა მიეღო ზომები იმისთვის, რათა ისინი მტერიალური სახსრების მიმართებაში გაძნელებულ მდგომარეობაში არ ჩაეყენებია, მაგრამ ამ ზრუნვამ, გაზარდა რა ხაზინის ხარჯები, დამაკმაყოფილებელ შედეგამდე ვერ მიგვიყვანა. რუსეთში მყოფმა ბატონიშვილებმა თითოეულმა 10.000 მანეთის პენსია მიიღო წელიწადში. მარიამ დედოფალს, მაშინდელი ცნობებით, უზრუნველყოფილი შემოსავლები ჰქონდა, რომლებიც ქართული ვერცხლის მონეტით 18.000 მანეთამდე ადიოდა (Рапортъ Кнорринга Государю Императору 5-го iюля 1802 г.). დარეჯან დედოფალს თვეში 500 მანეთი დაენიშნა, მეფის ასულებს სოფიოსა და რიფსიმეს თვეში 100-100 მანეთი, გაიანესა და ნინოს 75-75 მანეთი თითოეულს (Высоч. рескриптъ Кноррингу 5-го августа 1802 г.). რუსულმა ფულებმა ისეთი მოქმედება ვერ მოახდინეს, როგორსაც მათგან მოელოდნენ. პატივმოყვარეობა და ძალაუფლების წყურვილი ოქროთი ვერ იქნა ჩახშობილი. სამეფო საგვარეულოს წევრებს არ შეეძლოთ უსაქმოდ დარჩენილიყვნენ. ისინი ნანობდნენ, რომ გვირგვინი ბაგრატიონთა სახლიდან წავიდა, და მათზე დამოკიდებული ყველა საშუალებით მის დაბრუნებას ცდილობდნენ (Письмо графа Мусина-Пушкина Трощинскому 20-го августа. № 61. Акты Кавк. Археогр. Комм., т. I, 395-401).

– შეგიძლიათ თქვენ საზეიმოდ დამიდასტუროთ, – ჰკითხა როგორღაც გრაფმა მუსინ-პუშკინმა ვახტანგ ბატონიშვილს, – რომ თქვენს დედასთან ერთად არ ნანობთ საქართველოს გვირგვინზე, რომელიც ბაგრტიონთა სახლიდან გავიდა? მითხარით მე გულახდილად, როგორც მეგობარს.

– არ შემიძლია! – პასუხობდა ბატონიშვილი მოწოლილი გულახდილობით. – ვნანობთ და ძლიერადაც ვნანობთ. ჩვენ უგუნურთა სახელს დავიმსახურებდით, ასეთი სინანული რომ არ არსებულიყო.

იმედი საგანთა ძველ წესრიგთან დაბრუნების შესაძლებლობაზე და, ამის შედეგად, ბატონიშვილების მიერ მიღებული ზომები თავიანთი მიზნების მისაღწევად იყო ბევრი უწესრიგობის მიზეზი საქართველოში, უწესრიგობებისა, რომლებიც ხალხის ღარიბი კლასის გაღატაკებისკენ იხრებოდა...

მმართველობა გაიხსნა. კნორინგი გეორგიევსკში გაემგზავრა, და საქართველოში განლაგებული ჯარების სარდლობა გენერალ-მაიორ ლაზარევს ჩააბარა, ხოლო სამოქალაქო საქმეების მართვა კი ნამდვილ სახელმწიფო მრჩეველ კოვალენსკის. ხალხი მოწყენილობაში დარჩა, როგორც კნორინგის ქცევების გამო, ისე საქმეთა წარმოების მისთვის სრულიად უცხო წესრიგის გამოც, რომელიც ახალი მმართველობის შექმნასთან ერთად დაიწყო.

თავი XXII 

(რუსული მმართველობის პირველი დღეები საქართველოში.)

საქართველოს ჩვენს ქვეშევრდომობაში მიღების შემდეგ, მთავარსარდალმა საქართველოს მმართველთან ერთად მიიღეს უფლება, თავიანთი შეხედულებისდა მიხედვით, შეეცვალათ წესები და ინსტრუქციები, რომელთა საფუძველზეც უნდა ემოქმედათ ადგილობრივ სამმართველოებს, ანუ, ეგრეთ წოდებულ, ექსპედიციებს; და ამ უფლებაში მდგომარეობდა კიდეც უწინარეს ყოვლისა ყველა ბოროტად გამოყენებისა და მათ კვალდაკვალ მომყოლი უწესრიგობების ფესვები.

თანამდებობების განაწილებაში ყველაზე უფრო სრული თვითნებობა არსებობდა; თანამდებობის პირები, ერთი ადგილიდან მეორეზე ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე, მმართველის შეხედულებისდა მიხედვით, გადაჰყავდათ.

სენატის ბრძანებით სახაზინო საქმეების ექსპედიციაში უფროსად დაინიშნა კოლეგიის მრჩეველი ტარასოვი, მაგრამ მმართველობის გახსნის შემდეგ ეს ექსპედიცია მმართველის ღვიძლ ძმას ჩააბარეს, ტარასოვი კი სისხლის სამართლის საქმეთა ექსპედიის უფროსად აღმოჩნდა.

ქართველი თავადებისა და აზნაურების დანიშვნაც მმართველობის შემადგენლობაში არანაკლებ თვითნებობას განიცდიდა. ჩვენი მთავრობის აზრით, ასეთი დანიშვნა აუცილებლად მიიჩნეოდა; მისი მიზანი ქვეყნის მმართველობაში ხალხური ელემენტის შემოყვანა გახლდათ.

ამ მიზნით კნორინგს თუმცა კი მიეცა თავადების არჩევის უფლება, მაგრამ ერთადერთი მხოლოდ კეთილსინდისიერების პირობით, რათა «პირველ ჯერზე თანამდებობები დაიკავონ ყველაზე უფრო უნარიანმა ადამიანებმა, რომლებიც თავიანთი თანამოქალაქეების საერთო პატივისცემითა და ნდობით გამოირჩევიან».

იმპერატორის ასეთი სურვილი და აზრი უკუღმა განხორციელდა. ქართველები ან სრულიად იქნენ ჩამოცილებულნი მმართველობაში მონაწილეობისგან, ან კიდევ ისეთები შეკრიბეს, რომლებსც მმართველის მიერ ზედმეტი ძალაუფლების მითვისებისა და მისი თვითნებობისთვის ხელის შეშლა არ შეეძლოთ. ასე, საქართველოში მცხოვრებ თათრებთან, პრისტავების თანაშემწეებად ქართველთაგან ისეთი პირები იქნენ დანიშნულნი, რომლებიც არა მხოლოდ საერთო პარივისცემით არ სარგებლობდნენ და არც კარგი სამსახურით გამოირჩეოდნენ, არამედ, ამის საპირისპიროდ, ისეთი ღირსებები ჰქონდათ, «რომელთა შესახებ მოხსენიებასაც აქ წესიერება გვიკრძალავს» (Донесенiе Соколова).

თავად მთავარსარდალს არ ჰქონდა შეგნებული თავისი მდგომარეობა და ის ვალდებულება, რომლისთვისაც იყო მოწოდებული. კნორინგი ქართველებს რუსეთის ქვეშევრდომებად არ თვლიდა და იმდენად ეშლებოდა, რომ შენიშვნა მისცა ლაზარევს, რომელმაც ერთერთ თავის მოხესენებაში მათ ქვეშევრდომები უწოდა. ლაზარევს მოუხდა თავის გასამართლებლად ორი მანიფესტის ნამდვილი სიტყვები, კნორინგის საკუთარი წერილობითი ბრძანებები და სხვა დოკუმენტები მოეყვანა.

«თქვენმა აღმატებულებამ ინებეთ შენიშვნა მოგეცათ და გაგეოცებინათ, – წერდა იგი (Кноррингу, отъ 11-го марта 1803 г. Акты Кавк. Археогр. Комм., изд. 1866 г., т. I, 353), – რომ მე ქართველებს ვუწოდებ ქვეშევრდომებს, ამიტომ ამაში გთხოვთ პატიებას, მაგრამ ეს გაკეთებულია არა წინასწარგანზრახულად და ეფუძნება ორივე მანიფესტსა და თქვენს წერილობით ბრძანებას, და ამაზე ზევით პეტერბურგიდან ჩემს მიერ მიღებულ პარტიკულარულ წერილებსაც, სადაც მათ სხვანაირად არ მოიაზრებენ... და ამის გამო მეც არ შემეძლო სხვანაირად მევარაუდა, როგორც ისე, რომ ისინი ნამდვილად ქვეშევრდომები არიან, როგორც ეს მათ გამოეცხადათ კიდეც; მაგრამ ახლა, ვხედავ რა ჩემს შეცდომას, რა თქმა უნდა, ამ სიტყვას მეტად აღარ გამოვიყენებ».

საქმეებზე ასეთი შეხედულებით, კნორინგს არ შეეძლო საქართველოსთვის დიდი სარგებელი მოეტანა. მმართველობაში სულ თავიდანვე მსხვილი უწესრიგობები გამოვლინდა. უზენაესი ბრძანებები მეტად ხანგრძლივი დროით არ სრულდებოდა. ხეფინის-ხეობის ოლქში თავად აბაშიძისათვის სამი სოფლის მიცემა თვით 1802 წლის ოქტომბრამდეც აღსრულებაში მოყვანილი არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ იმპერატორის ბრძანება ტფილისში უკვე რამდენიმე თვის მიღებული იყო. თავადი ჩიოდა, მაგრამ წარუმატებლად. მთელი საჩივრები საქართველოს უმაღლეს მმართველობაში, როგორც თითოეული ქართველისთვის ყველაზე უფრო მაღალ დაწესებულებაში ჩერდებოდა. საქართველო ხუთ მაზრად იყო დაყოფილი, მმართველობა კი ოთხ ექსპედიციად. უკანასკნელებს მეტად ფართო ძალაუფლება ჰქონდათ მიცემული. სისხლის სამართლის საქმეები რუსეთის იმპერიის ზოგადი კანონების მიხედვით წყდებოდა. ბრალდებულს, გადაწყვეტილებაზე უკმაყოფილების შემთხვევაში, თუმცა კი ჰქონდა აპელირების უფლება, მაგრამ მისი აპელაცია, კნორინგის მიერ მიცემული ინსტრუქციის მიხედვით, საქართველოს უმაღლესი მთავრობის საერთო კრებაში გადაიტანებოდა, ზუსტად ისეთივე საფუძველზე, «როგორც სამთავრობო სენატში» («какъ въ правительствующiй сенатъ») (Наставленiе уголовной экспедицiи. Акты Кавк. Археогр. Комм., т. I, 447), და ტფილისის იქით აღარ მიდიოდა. სამოქალაქო საქმეთა ექსპედიციას სამოქალაქო პალატის ძალაუფლება მიეცა, «ამიტომ ამ ექსპედიციიდან საერთო კრებაში საქმეების გადატანაც იმავე წესით უნდა ხდებოდეს, რომელიც პალატიდან სამთავრობო სენატში საქმეების გადატანის დროს დაიმზირება» (Наставленiе гражданской экспедицiи, тамъ же, стр. 449).

ამრიგად, საქართველოს უმაღლესი მთავრობის საერთო კრება ქართველებისთვის იგივე იყო, რაც სენატი მთელი რუსეთისთვის. სრული გამოყოფისა და უფრო მეტი დამოუკიდებლობისთვის კნორინგმა და კოვალენსკიმ მოახერხეს თავიანთთვის გამოეთხოვათ (выхлопотать) უფლება თავიანთ მოქმედებებში არ ჩაებარებინათ არანაირი ანგარიში სენატისთვის და არ ჰყოლოდათ მმართველობაში პროკურორი (პროკურორი მხოლოდ 1803 წ. 19 ივლისს იქნა დანიშნული. См. II. Собр. Закон., т. XXVII), რომელიც, თავისი თანამდებობით, ვალდებული იყო სამთავრობო ადგილის (დაწესებულების) მოქმედებათა სისწორისთის თვალყური ედევნებია. ამის შედეგად, მთელი უმნიშვნელოვანესი საქმეები უმაღლეს მთავრობაში წყდებოდა, რომელსაც თავისი დადგენილებები აღმასრულებელ საქმეთა ექსპედიციის მეშვეობით აღსრულებაში მოჰყავდა. ამ უკანასკნელ ექსპედიციაში წყდებოდა აგრეთვე საქმეები ისეთი საჩივრების მიხედვით, რომლებიც შედავებას არ ექვემდებარებოდა, მაგალითად, მოვალის მიერ ხელმოწერილი ანგარიშები, ვექსელები, კონტრაქტები და სხვა. ექსპედიცია სამაზრო სასამართლოების, საერო (ადგილობრივი) პოლიციის სამმართველოების (управы), კომენდანტებისა და მოურავების, აგრეთვე მათი თანაშემწეების მეშვეობით მოქმედებდა. 

საერო სამმართველოებს მოვალეობად ეკისრებოდათ ჰქონოდათ ცნობები სავაჭრო ფასების შესახებ, თვალყური ედევნებიათ წონისა და ზომის სისწორეზე, რომ მაზრაში არ ყოფილიყვნენ გაქცეულები, რომ ისინი არავის არ მიეღო, თავისთან არ გაეჩერებინა და არ დაემალა.

სამმართველოში იჯდა კაპიტან-ისპრავნიკი ორი მსაჯულით.

სამაზრო ქალაქებში დაყენებულ იქნენ კომენდანტები რუსი მოხელეებიდან; ისინი სამხედრო ოფიცრების რიგებიდან დანიშნეს, და თავისი მოქმედებების წრე და თავად თანამდებობის მიზნებიც კი არავინ იცოდა.

კაპიტან-ისპრავნიკებისა და კომენდანტებისთვის მიცემული ინსტრუქციები თუ სრულებით ერთნაირები არ იყო, იმდენად მსგავსები მაინც გახლდათ, რომ ერთნიცა და მეორენიც თითქმის ერთნაირ მოვალეობებს ასრულებდნენ. ამის გამო კომენდანტების მოვალეობა უფრო მეტად ქალაქის უფროსის მოვალეობა იყო (была скорее городническая). თავად მთავარსარდალმა კომენდანტების მოქმედებათა წრე და მოვალეობანი თავისთვის საფუძვლიანად ვერ გაიაზრა. ლაზარევი სთხოვდა კნორინგს აეხსნა მისთვის, თუ სამხედრო უფროსები კომენდანტებთან რა დამოკიდებულებაში უნდა ყოფილიყვნენ. მთავარსარდალი პასუხობდა: როგორც ქალაქის უფროსებთან (გოროდნიჩებთან), და წერდა, რომ მათ უკვე გოროდნიჩების ინსტრუქცია დაურიგა, და რომ კომენდანტების სახელწოდება მათ მხოლოდ «პოლიტიკური მიზეზების გამო» მიეცათ. როგორც არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ასეთი პოლიტიკური მიზეზებისგან დიდი უხერხულობანი ხდებოდა. კომენდანტების ჯარებთან დამოკიდებულება ინსტრუქციის მიხედვით უკიდურესად ჩახლართული გახლდათ. ისინი უშუალოდ მმართველს ექვემდებარებოდნენ და ვალდებულნი იყვნენ მმართველობის ყველა ექსპედიციის გადაწყვეტილებები აღსრულებაში მოეყვანათ. საქართველოს მმართველი, თავისი ინსტრუქციებითა და ახსნა-განმარტებებით, მათ მოვალეობებს კიდევ უფრო მეტად ხლართავდა. ტფილისის კომენდანტი, მმართველის ღვიძლი ძმისწული, სავექსელო საჩივრების მიხედვით საქმეების გარჩევას განაგებდა.

თითოეულის მოვალეობათა ჩახლართულობას შედეგად მოჰყვა გაუგებრობანი საქართველოს მმართველსა და ლაზარევს შორის, რომელიც აქ განლაგებული ჯარების უფროსი გახლდათ.

ყარსის ფაშამ ლაზარევს წერილებით თავისი წარმოგზავნილი გამოუგზავნა. კოვალენსკიმ ეს წერილები ჩამოართვა, და ისინი, რომლებიც ლაზარევისადმი იყო დამისამართებული, მას გაუგზავნა, დანარჩენები კი თავისთან დაიტოვა. მათი გადათარგნისას აღმოჩნდა, რომ ფაშამ თავის წარმოგზავნილს დაავალა ლაზარევთან სიტყვიერად ესაუბრა. როცა ამ უკანასკნელმა წარმოგზავნილი თავისთან მოითხოვა, ის უკვე ტფილისში აღარ იყო – კოვალენსკიმ იგი უკანვე გააგზავნა. ლაზარევმა კნორინგს მოახსენა და გასცა ბრძანება, რომ ქალაქის კარებებთან ჰაუპტვახტებზე ყარაულებს საზღვარგარეთიდან მოსული ყველა მსგავსი წარმოგზავნილისთვის ეკითხათ, ხომ არა აქვთ მათ წერილები ჯარების სარდალთან, და უკანასკნელ შემთხვევაში ისინი მასთან მიეცილებინათ. ლაზარევის ასეთი განკარგულების გამო კოვალენსკი კნორინგთან ჩიოდა. მთავარსარდალმა, რომელსაც ბრმად სჯეროდა საქართველოს მმართველისა და არ გაერკვა რა საქმეებში, ლაზარევს საყვედური გამოუცხადა და აცნობა, რომ საზღვარგარეთიდან ყველა ჩამოსული უნდა გამოცხადდეს კომენდანტთან, რომელიც უშუალოდ მმართველს ექვემდებარება. ლაზარევისადმი წერილობითი ბრძანების ასლი კნორინგმა კოვალენსკისაც გაუგზავნა, რომელმაც ის ყველა კომენდანტსა და საერო (ადგილობრივ) უფროსს დაუგზავნა. ლაზარევი საკუთარ თავს დაჩაგრულად თვლიდა. ორ პირს შორის ძველმა მტრობამ ისევ დუღილი დაიწყო. სამხედრო ხელისუფლებამ მტრობა დაიწყო სამოქალაქო ხელისუფლებასთან. ბოროტად გამოყენებანი, უწესრიგობები და დაუდევრობანი გაიზარდა. ლაზარევმა შეიტყო, რომ დარეჯან დედოფალს განზრახული აქვს ერევანში ალექსანდრე ბატონიშვილს 1.000 მანეთი, ხიფთანი და აღმაშფოთებელი წერილები გაუგზავნოს. მან წარგზავნილის დაკავება და მისი მასთან მოყვანა მოითხოვა. კომენდანტმა, რომელიც რამდენიმე დღე არ პასუხობდა, განმეორებით მოთხოვნაზე ლაზარევს შეატყობინა, რომ წარგზავნილი ერევანში იმ ბილეთის მიხედვით გაემგზავრა, რომელიც მას საქართველოს მმართველმა მისცა. 

ექსპედიციებისა და მმართველობის დაარსებასთან ერთად არანაირი ზომები არ ყოფილა მიღებული იმისთვის, რათა ახალი დაწესებულებები ხალხისთვის გაეცნოთ. არც ერთმა თვით განათლებულმა ქართველმაც კი არ იცოდა, თუ რომელი საქმით ვისთვის უნდა მიემართა. ეს სიძნელე მით უფრო საგრძნობი იყო, რომ უმაღლეს მმართველობას მოვალეობად ჰქონდა დაკისრებული თითოეულის ქონება ნათელი გაეხადა. თხოვნებისა და ახსნა-განმარტებათა მიცემის მოთხოვნილება უზარმაზარი იყო, მაგრამ თხოვნები არ შეჰქონდათ იმის არცოდნის გამო, თუ სად უნდა შეეტანათ. აქედან მოხდა ის, რომ წლის განმავლობაში ამ საკითხში სრულიად არაფერი გაკეთებული არ ყოფილა.

საქართველოში რუსული კანონების მოქმედების დაწყების შესახებ გამოცხადებასთან ერთად, არავინ არ იცოდა, თუ როგორი ფარგლები აქვს საერო (ადგილობრივ) მოხელეთა ძალაუფლებას. მემამულეებმა არ იცოდნენ გლეხებზე თავიანთი ძალაუფლების შესახებ, გლეხებმა – მემამულეებთან თავიანთი დამოკიდებულების შესახებ. ქართული ადათ-წესებისა და კანონების მოსპობასთან ერთად, რუსული კანონები ქართულ ენაზე გადათარგმნილი არ ყოფილა.

თხოვნები, საჩივრები და ა. შ. რუსულ ენაზე უნდა შეეტანათ. სამმართველოს შემადგენლობაში არც მოხელეები იყვნენ, არც მთარგმნელები, რომლებსაც ქართული ენა ეცოდინებოდათ. მოხელესა და მთხოვნელს ერთმანეთისა არ ესმოდათ. ამის მოსახსნელად მეორე, მეტად უცნაურ უკიდურესობაში ჩავარდნენ. წესით დაადგინეს, რომ თითოეულ მთხოვნელს მთელი თავისი საქმე რუსულ ენაზე ზეპირად უშეცდომოდ უნდა მოეხსენებია, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლებოდა ჩივილის უფლება დაეკარგა (Изъ донесенiя кн. Цицiанова Государю Императору 13-го феврвля 1804 г. Арх. Мин. Внутр. Делъ. Дела Грузiи, ч. VI). თავად ექსპედიციებში რუს მოხელეებს თავიანთი ქართველი ამხანაგებისა არ ესმოდათ. ამის გამო «საქმეები წყდებოდა უფრო მეტად შინაური წარმოებით საქართველოს მმართველთან, ვიდრე აშკარა და კანონიერი დინებით თავად პალატებში, რაც, როგორც შესამჩნევია, იწვევს საყოველთაო უკმაყოფილებას» (Акты Кавк. Археогр. Комм., изд. 1866 г., т. I, 398).

საქართველოს მმართველი დაწესებულებაში არასოდეს მიდიოდა, არამედ საქმეებს სახლში წარმართავდა. საქართველოს უმაღლესი მთავრობის საბჭო მხოლოდ ქაღალდზე, და არა სინამდვილეში არსებობდა. მოქალაქეთა მიერ აღმასრულებელ ექსპედიციაში მიტანილ თხოვნებს არავინ ღებულობდა. ექსპედიციაში მყოფი ორი მრჩევლიდან, ერთი, ჯანმრთელობის სისუსტის გამო, ხოლო მეორე კი, ახალგაზრდობისა, ადგილზე არასოდეს იმყოფებოდა. მთხოვნელები დაკმაყოფილების გარეშე მიდიოდნენ და არ იცოდნენ, ის სად ეპოვათ. «საქართველოს მცხოვრებნი, – წერს ლოფიცკი (Записка Лофицкаго, поданная Императору Александру 30-го апреля 1806 г. Арх. Гдавн. Штаба в С.-Петербурге), – რომლებიც მართლმსაჯულების ძიებაში მხოლოდ მმართველის პიროვნებისკენ იყვნენ მიბრუნებულნი, არ ჰქონდათ რა კმაყოფილება კანონ-დაცულობის საგნებში თავიანთი იმედები აღსრულებული ეხილათ, ამიტომ თავიანთ სახლებში მოღუშული (მწუხარე) შთაბეჭდილებითა და ეჭვით ბრუნდებოდნენ იმ კეთილდღეობასთან მიმართებაში, რომელსაც რუსეთის მთავრობისგან მოელოდნენ». 

«მოკლედ რომ ვთქვათ, – მოახსენებდა ლაზარევი, – ახლა ყველანი იმდენადვე უკმაყოფილონი არიან, რამდენადაც აქამდე რუსული მმართველობა უნდოდათ». 

საქონელი და სასიცოხლო პროდუქტები საქართველოში გაძვირდა; ოქროს კურსი განსაკუთრებით დაქვეითდა, ვერცხლისა კი სრულებით გაქრა. საერთოდ ყველანი, ვინც მსახურობდნენ, გასაჭირს განიცდიდნენ, განსაკუთრებით კი ჯარები. ჯარებს ხელფასს ჩერვონცებით 4 მანეთისა და 80 კაპიკის კურსით აძლევდნენ. ტფილისში კი ჩერვონეცი 13 აბაზამდე დაეცა (აბაზი 20 კაპიკს უტოლდება), რაც 2 მანეთსა და 60 კაპიკს შეადგენდა. ყველაზე უფრო ხელსაყრელ პირობებში ჩერვონეცში მხოლოდ 4 მანეთის მიღება იყო შესაძლებელი. სანამ ჩერვონეცის ვერცხლზე გადაცვლა შეიძლებოდა, დრტვინვა ჯერ კიდევ არ ხდებოდა, თუმცა კი თითოეული არანაკლებ 80 კაპიკისა კარგავდა; მაგრამ როცა ჩერვონცების გადაცვლა სრულებით შეწყდა, მაშინ დრტვინვა ყოველი მხრიდან გაისმა. ჯარისკაცს, რომელსაც უმეტეს წილად წვრილმანი ნივთების საჭიროება ჰქონდა, ბაზარში არაფრის ყიდვა არ შეეძლო, იმიტომ რომ მას, ჩერვონცების გარდა, არაფერი ჰქონდა. ვაჭრები ხურდას არ აძლევდნენ, არამედ გამოართმევდნენ რა ნაყიდ საქონელს, მყიდველს ფულს უბრუნებდნენ. სამოქალაქო მოხელეები ჯამაგირს ვერცხლით ღებულობდნენ და ამიტომ რამდენადმე უფრო უკეთეს მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. თუმცა კი, სამოქალაქო მოხელეთა დიდ ნაწილს, საქართველოში თავიანთი ჩამოსვლის დროიდან ოქტომბრის თვის ჩათვლით, ჯამაგირი სრულებით არ მიუღია. საქართველოს მმართველმა მოხელეთა უმეტეს ნაწილს უფრო ნაკლები ჯამაგირი დაუნიშნა, ვიდრე ისინი შესაბამის ადგილებზე რუსეთის შიდა გუბერნიებში ღებულობდნენ. ვერ სარგებლობდნენ რა კრედიტით, ბევრი მათგანი ისეთ მდგომარეობამდე იყო მიყვანილი, რომ მათ არც საჭმელი, არც ტანსაცმელი, არც ფეხსაცმელი არ ჰქონდათ. ეძიებდნენ რა თავიანთთვის საკვებს შემორჩენილი ქონების გაყიდვით, მოხელეები თანამდებობას უკვე ვეღარ ასრულებდნენ. ამასთან კოვალენსკიმ ბრძანა ხელფასი ფულით კი არ მიეცათ, არამედ მაუდის ქსოვილებით. საბრალო მოხელეები საკუთარ თავს ბედნიერად მიიჩნევდნენ, თუ მის გაყიდვას ღირებულების ერთ მესამედში მოახერხებდნენ, და ამიტომ ყველაფერში უკიდურეს გაჭირვებას განიცდიდნენ.

მთელი თანხები საქართველოს მმართველის განკარგულებაში იმყოფებოდა, რომელიც მათ თავისი თვითნებობის მიხედვით გასცემდა. შეკრებილი ფულები, რომლებიც შემოსავლებში შემოდიოდა, უწყისებში ყოველგვარი წესრიგის გარეშე იყო ნაჩვენები. მუხლებში ეწერა, რომ «ამდენი და ამდენი ფული ამა თუ იმ ხარკის (გადასახადის) სახით საქართველოს მმართველის მიერაა მოძიებული და მის მიერვე საკუთარ ჯამაგირში ჩარიცხული» (Арх. Мин. Внутр. Делъ, дела Грузiи, ч. II, 271-276). 10.000-დან, კანცელარიის მოსამსახურეთა შენახვაზე დანიშნული თანხიდან, წარმოდგენილ იქნა ანგარიში, რომელზედაც უსახელო სია იყო დართული უბრალო დათქმით, რომ «რომ ეს მოხელეები ჯამაგირით 1-ლი სექტემბრის ჩათვლით არიან დაკმაყოფილებულნი, და ზოგიერთი კი შემდეგშიც». სიაში კანცელარიის მოსამსახურეთა შორის ისეთი მოხელეებიც იყვნენ ნაჩვენები, რომელთაც მმართველი თავისი საკუთარი მომსახურებისთვის იყენებდა, «ხოლო ერთი მათგანი კი არცთუ იშვიათად ლივრეაში გამოწყობილიც დადიოდა» (Следственное дело надъ Коваленскимъ).

სახაზინო ექსპედიციაში, მისი დაარსების დღიდან, ფულადი თანხების შემოწმება ერთხელაც არ მომხდარა. ხაზინა ექსპედიციაში კი არ ინახებოდა, არამედ ხაზინადარის სახლში, და ყოველგვარი ყარაულის (დაცვის) გარეშე. სისხლის სამართლის საქმეთა ექსპედიცია მისთვის ასიგნებისა და იმ თანხის გამოყოფის შესახებ ითხოვდა, რომელიც ხარჯებისთვის იყო აუცილებელი, მაგრამ ეს გამოყოფა არ მომხდარა. კოვალენსკისა და კნორინგთან თავისი საჩივრების მიუხედავად, სისხლის სამართლის საქმეთა ექსპედიციას, თავისი დაარსების დროიდან, არც ვახმისტრი და არც დარაჯი არ ჰყოლია, «და მასში, როგორც იგი მოახსენებდა, ოთახები არ იგვება და არც თბება» (Акты Кавк. Археогр. Комм., изд. 1866 г., т. I, 506).

მთელი ფულები მმართველის ახირებათა დაკმაყოფილებაზე მიდიოდა. მან თავისთვის მოიწყო ბინა, თავის მსახურებს გულუხვ ჯამაგირს უხდიდა და ხარჯების მუხლში ის მოკრძალებული აღნიშვნით გამოჰქონა – «ტფილისის მახლობლად მტაცებლებზე თვალყურის დევნებისთვის ყარაულის შესანახად», და ამ დროს ტფილისში ქვეითი ჯარის რამდენიმე ბატალიონი იდგა.

მსხვილ ბოროტად გამოყენებებს შედეგად უფრო წვრილებიც მოჰყვა, – მმართველს ტფილისში ყველაზე უფრო მდიდარ ვაჭართან, ბეგთაბეგოვთან გარიგებაში ადანაშაულებდნენ, რომელიც საგუბერნიო ხაზინადარად იქნა დანიშნული. ბეგთაბეგოვი, ჯერ კიდევ ქართველი მეფეების დროს, საქართველოში ყოველთვის ფულის კურსის მონოპოლიზაციას ახდენდა; ახლა კი, როცა მთელი სახაზინო ფულები მის ანგარიშმიუცემელ განკარგულებაში იმყოფბოდა, ის მათ კიდევ უფრო მეტად ბოროტად იყენებდა. ბეგთაბეგოვისა და მმართველის სახლში ღიად ცვლიდნენ (ახურდავებდნენ) ვერცხლის მონეტას, რომელიც მცხოვრებთაგან სახაზინო უწყებაში იკრიბებოდა. თავისი მმართველობის დროის არცთუ დიდ შუალედში მმართველმა გამონახა საშუალება, რათა საქართველოში მთელი მატყლი შეესყიდა, ჰქონდა რა მხედველობაში ის ტფილისში მშენებარე მაუდის ფაბრიკაში მოგებით გაესაღებინა. 

ყველასთვის ცნობილი იყო, რომ ეს ფაბრიკა სახაზინო ფაბრიკის სახელით, ხაზინის კუთვნილ მიწაზე შენდებოდა, და ამასობაში მის მშენებლობაზე მასალას ყოფილი სამეფო სასახლის კედლებიდან იყენებდნენ, რომელიც აღა-მაჰმად-ხანის საქართველოში უკანასკნელი შემოჭრის დროს იქნა აოხრებული და რომელიც დავით ბატონიშვილს ეკუთვნოდა.

ბატონიშვილი მმართველის თვითნებობაზე, მისი საკუთრების დატაცებაზე ჩიოდა, მაგრამ კედლებს უწინდებურად ანგრევდნენ და მათგან ფაბრიკას აშენებდნენ. კოვალენსკი თავს იმით იმართლებდა, რომ ამაზე კნორინგის ნებართვა მიიღო, და რომ ვითომ სასახლის კედელი, ავიწროვებს რა ქუჩას, ჩამოქცევის საფრთხესაც ქმნის (След. дело надъ Коваленскимъ). «უმთავრესი კი ისაა, – მოახსენებდა სოლოკოვი (Кн. Куракину. Арх. Мин. Иностр. Делъ), – რომ მმართველმა სამეურნეო დაწესებულებებში გამოყენებისთვის აქ უცხოელი ფაბრიკების მუშები ჩამოიყვანა, რომლებიც, ვერ ღებულობენ რა მისგან კონტრაქტების მიხედვით ანაზღაურებას, აქ ქვეყნად დაეხეტებიან. ეს ადამიანები არაერთხელ მოიოდნენ ჩემთან უცვლელი თხოვნით, რომ დავხმარებოდით მათ და აქედან წაგვეყვანა».

შემოსავლების ცნობილად გახდის (ცნობილობაში მოყვანის) შესახებ არავინ არც კი ფიქრობდა. მხოლოდ 1802 წ. სექტემბრის თვეში, როცა საქართველოში უკვე ახალი მთავარსარდალი იქნა დანიშნული, პოლიციის მოხელეებს წერილობით ებრძანათ ამაზე ყურადღება მიექციათ. ამ დრომდე კი საქმე როგორც გამოვიდოდა, ისე მიდიოდა. ღალის მუხლებში შესული ორი ბაღი ტფილისში, რომლებიც იულონ და ალექსანდრე ბატონიშვილებს ეკუთვნოდა, შესასყიდად იქნა გადაცემული. გრაფი მუსინ-პუშკინი სთავაზობდა ერთერთი მათგანისთვის შესასყიდ თანხად 300 მანეთი მიეცა. კოვალენსკიმ გრაფს უარი უთხრა და ისინი სხვას გადასცა. ანგარიშების მიხედვით ამ ბაღებმა წელიწადნახევრის მანძილზე 23 მან. 7 კაპ. შემოსავალი მოიტანეს, მაშინ როდესაც მათზე მეთვალყურეობისთვის დადგენილი პირი წელიწადში 300 მანეთ ჯამაგირს ღებულობდა. 

საქართველოს უმაღლესი მთავრობის დაარსების დროიდან 1803 წლამდე მას მხოლოდ თერთმეტი საერთო კრება ჰქონდა ჩატარებული. საქმეები მმართველის საშინაო კანცელარიაში შედიოდა და ცხრა-ცხრა თვის მანძილზე ყოველგვარი აღსრულების გარეშე რჩებოდა. «ჩემი აქ ჩამოსვლიდან მეექვსე დღეს, – წერდა თავადი ციციანოვი შინაგან საქმეთა მინისტრს, – მე საქართველოს უმაღლესი მთავრობის დაწესებულებებს ვესტუმრე და აღმასრულებელ ექსპედიციაში ვერც ერთი მოხელე ვერ ვნახე, მდივნის თანამდებობის შემსრულებელი მოხელის გარდა, რომელმაც, სამაგიდო რეესტრის ნაცვლად, პრივატული წერილი მომაწოდა ცრუ ჩვენებით, რომ საქართველოს მმართველი, მოვიდა რა დაწესებულებაში 5 რიცხვში, საღამოს 8 საათზე, ისმენდნენ, და სხვა, როცა, მდივნის საკუთარი აღიარებით, კოვალენსკი იქ არ გამოცხადებულა... 

სახაზინო ექსპედიციაში ასეთივე მოუწყობლობა და სრული უმოქმედობა დამხვდა, რადგანაც სახაზინო ნაწილის მთელი საქმეები ჩემი წინამორბედისგან ასევე საქართველოს მმართველს ჰქონდა ჩაბარებული, ვისი საშინაო კანცელარიაც საქართველოში მთელ საქმეებს დაწესებულებების სახით მართავდა, ერთპიროვნული ძალაუფლებით, რომელიც მმართველს არ შეიძლება ჰქონდეს» (Отнош. гр. Кочубею 10-го февраля 1803 г. Арх. Мин. Внутр. Делъ, по Деп. Общ. Делъ, дела Грузiи, ч. II, 271-276).

«ერთი სიტყვით, – წერდა ციციანოვი სხვა მოხსენებაში, – ბატონ კოვალენსკის სახლი მთავრობის უმაღლესი ადგილი გახლდათ, საიდანაც ბრძანებები, ძიებაზე, დაპატიმრებასა და კონფისკაციაზე განკარგულებები იგზავნებოდა» (Письмо его же гр. Кочубею 27-го февраля. Тамъ же).

მოხელეთა ბოროტად გამოყენებანი უკიდურეს საზღვრებამდე მიდიოდა. საქართველომ, რომელიც მისი გამჩანაგებელი მრავალრიცხოვანი სამეფო გვარის უღელს გაურბოდა, თანამედროვის მოწმობით, კოვალენსკის ნათესავების მიერ დადებული უფრო მძიმე უღელი მიიღო, რომელთაც მთავრობაში უმთავრესი ადგილები ეკავათ (Следственное дело надъ Коваленскимъ).

«კოვალენსკი ჩაგრავს იმ ადამიანებს, რომლებიც რუსეთის მომხრეები არიან, იმყოფება რა მჭიდრო კავშირში სამეფო საგვარეულოსთან, რომელიც თავის ჩანაფიქრებში მონაწილეებს მფარველობს და მათთვის მმართველის წინაშე შუამდგომლობს». ისპრავნიკები, მგზავრობდნენ რა სოფლებში, გლეხებს უკრძალავდნენ თავიანთ მემამულეებს დამორჩილებოდნენ და მათთვის გადასახადები ეხადათ, ეუბნებოდნენ რა, რომ ისინი სახელმწიფო გლეხების შემადგენლობაში შევიდნენ და გადასახადებს მხოლოდ ხაზინას უნდა უხდიდნენ, მაგრამ ეს თავად ისპრავნიკებს ხელს არ უშლიდა იმაში, რომ გლეხებისგან მიეღოთ ყველაფერი, რაც კი შეიძლებოდა. ქართველებს ყველა მათი მოთხოვნა სიტყვაშეუბრუნებლად უნდა შეესრულებინათ, იმიტომ რომ თავიანთ გასაჭირში არსად თავშესაფრის გამოძებნა არ შეეძლოთ, «ვინაიდან სადაც არ მიმართავენ, ყველგან ნახულობენ ან კოვალენსკის ნათესავებს, ან მის მომხრეებს, ან მოსამართლეებს სამეფო გვარისადმი ერთგული თავადებისა და აზნაურებისგან, რომლებითაც კოვალენსკიმ უმაღლესი მთავრობა აავსო» (Арх. Мин. Внутр. Делъ, дела Грузiи, ч. II, 360-363).

ქართველები საერთოდ ძალზედ უკმაყოფილონი იყვნენ კოვალენსკითა და მისი კერძო აღმასრულებლებით, «რომელთა დიდი ნაწილიც მასთან ნათესაობაში იმყოფება ან უწინდელი კავშირებით მისდამი ერთგულია და რომლებიც ბუნებრივად თავიანთ აღსრულებაში მისი წესებით ხელმძღვანელობენ და მისგან საყვედურების მიღების შიში არანაირ შემთხვევაში არა აქვთ. ეს მეთაური ანუ მმართველი, როგორც ცნობილია, მისდამი უზენაესად ჩაბარებული ხალხების მართვაში, შეუდგა რა უფრო მეტად უფართოეს სპეკულაციებს თავისი სარგებლისთვის, როგორც ჩანს, უფრო მეტ მზრუნველობას იჩენდა მათ შენარჩუნებაზე, ვიდრე ხალხის კეთილდღეობაზე; მან მიმართა კიდევ ცრუ და მავნებლურ პოლიტიკას, თავისი ისპრავნიკების მეშვეობით სხვადასხვანაირი შეგონებებით ეთესა ხალხში სიძულვილი რუსეთის მამაცი მხედრობისადმი, რომელიც მას იხსნის და მტრებისგან იცავს. თავისკენ იზიდავს ადამიანებს არა მართლმსაჯულების აღმოჩენით, არამედ ცდუნებით, შესაძლოა მხედველობაში ჰქონდა რა, ჯილდოების მოხვეჭა ამ გაუნათლებელი ხალხის სისუსტისა და მჩატე გონების ხარჯზე. და ბოლოს, გააბოროტა რა ხალხი და დათესა რა მასში ერთსულოვანი დრტვინვა და გოდება მთავრობაზე, იგი შეცდომაში ჩაითრია და, ასე ვთქვათ, აიძულა, რომ ხალხს მოქმედება მიზეზად მიეჩნია» (Изъ донес. Соколова 20-го января 1803 г. Арх. Мин. Иностр. Делъ, 1-5, 1802-3, № 1).

საერო (ადგილობრივი) პილიციის ინსტრუქციაში გადმოცემული წესი, რომ არავის გაებედა ხალხი, დადგენილის გარდა, სხვა რაიმენაირი გადასახადებით დაემძიმებინა (Акты Кавк. Арх. Комм., изд. 1866 г., т. I, 451), სულ თავიდანვე არ სრულდებოდა. ზუსტად ასევე არ სრულდებოდა ის დადგენილებაც, რომლის მიხედვითაც საერო პოლიციის წევრები ვალდებულნი იყვნენ, გამოძიების წარმოებისთვის, შემთხვევის ადგილზე წასულიყვნენ, იმისთვის, რათა მცხოვრებნი მათი სამუშაოებისგან არ მოეწყვიტათ. ამის საპირისპიროდ, მხოლოდ ეჭვის გამო მაცხოვრებლებს ხელს სტაცებდნენ, ზურგს უკან ხელებს უკოჭავდნენ, კისერზე ყულფს ჩამოაცმევდნენ და როგორც სისხლის სამართლის დამნაშავეები 50 ვერს და მეტ მანძილებზე ფეხით მიჰყავდათ. მოხელეებსა და ოფიცრებს ქალები და ქალწულები სოფლებიდან ძალით მიჰყავდათ და აუპატიურებდნენ.

იქაური მმართველობის საერთო დასუსტება და დაჟინებულობა სულ უფრო მეტად ვლინდებოდა (კავკასიიდან წერილების უცნობი ავტორი /«Русскiй Вест.» 1865, № 10, стр. 713/ თუმცა კი ამბობს, რომ კოვალენსკის დროს მმართველობის ფორმები უფრო მარტივი იყო, «ხარჯები ნაკლები და ამასთან ერთად ნაკლები არეულ-დარეულობაც საქმეებში, მაგრამ მას, სამწუხაროდ, არ შეიძლება დავეთანხმოთ»). ქართველები დღითი-დღე სულ უფრო მეტ შევიწროვებებს განიცდიდნენ. სამხედრო უფროსები ქვეყნის საშინაო მართვაში ერეოდნენ. თვითნებურად, თავიანთი ახირებების მიხედვით, საზიდრებისა და ცხენების განწესს აკეთებდნენ; მგზვრობის ფულს არ იხდიდნენ, მცხოვრებლებისთვის «საქონლის, შინაური ფრინველის, ნაყოფებისა და სხვათა წართმევას უშვებდნენ». ლაზარევი იძულებული შეიქნა მკაცრი ბრძანება დაეწერა და ჯარებისთვის გამოეცხადებინა, რომ მცხოვრებთა შეურაცხყოფასა და მათზე ძალადობაში დამნაშავეები სამაგალითოდ დაისჯებიან (Акты Кавк. Арх. Комм., т. I, 412, № 516).

ქვეყნის მდგომარეობა არაბუნებრივი იყო. ხალხი უკიდურესად უკმაყოფილო გახლდათ და ჩიოდა «წვრილი მოხელეების მრავალრიცხოვნებაზე, რომლებიც თავიანთი ჯამაგირით აქაურ შემოსავლებს ნთქავენ». უბრალო ხალხი გაღატაკებას განიცდიდა, ჩვენდამი ერთგული თავადები უკმაყოფილონი იყვნენ იმით, რომ არა მხოლოდ დაუსაჩუქრებელნი დარჩნენ, არამედ ის წარჩინებაცა და შემოსავლებიც კი დაკარგეს, რომლებიც თავიანთი ადგილების მიხედვით ჰქონდათ. ამის საპირისპიროდ, ბევრნი «რუსეთის მოწინააღმდეგეთაგან წარჩინებით ან ჯამაგირით იქნენ დაჯილდივებულნი» (Письмо графа Мусина-Пушкина Трощинскому 20-го августа 1802 г., № 61. Тамъ же, стр. 398, № 502), მაგრამ ჯილდოებმა ისინი რუსეთის მთავრობასთან ვერ დააკავშირა, არამედ მხოლოდ მმართველისადმი დამოკიდებულება გაუძლიერა (а усилили лишь одно исканiе въ лице правителя).

ქართველების საყოველთაო დრტვინვამ პეტერბურგამდე და იმპერატორ ალექსანდრემდე მოაღწია. ისარგებლა რა საგარეო საქმეთა კოლეგიიდან კოლეგიის მრჩევლის სოკოლოვის იმერეთში გაგზავნით, პეტერბურგის კაბინეტმა მას დაავალა საქართველოში საქმეების მდგომარეობას გაცნობოდა და თავისი შენიშვნები პეტერბურგში ჩამოეტანა. საგანგებო საიდუმლო ინსტრუქციაში სოკოლოვს ევალებოდა (Секретная инструкцiя Соколову. См приложенiе № 1): «აქ მოსული ხმების გამო, ქართველის ხალხისა და განსაკუთრებით იქაური თავადაზნაურობის უკმაყოფილებისა და დრტვინვის შესახებ იმ პირებზე, რომელთაც უზენაესად რუსეთის იმპერიისადმი შემოერთებული ამ სამეფოს ახლანდელი განათლების მოქმედებაში მოყვანა აქვთ დავალებული, საჭიროა, რათა თქვენ გულდასმით მიაქციოთ ყურადღება ყველაფერს, რაც იქ ხდება». სოკოლოვს მოვალეობად დაეკისრა ყოველივეს შესახებ დაწვრილებით მოეხსენებია და «ჟურნალი ან ყოველდღიური ჩანაწერები ეწარმოებია».

არ იცოდა რა სოკოლოვისთვის მიცემული დავალების შესახებ, მაგრამ ხედავდა მასში ზედმეტ და თავისთვის სახიფათო თვალს, კოველენსკი ურჩევდა მას რაც შეიძლებოდა სწრაფად გამგზავრებულიყო იმერეთში და იქიდან, არ შემოივლიდა რა საქართველოში, პირდაპირ კავკასიის ხაზზე წასულიყო. «დროის სიმცირე, – წერდა კოვალენსკი სოკოლოვს (В письме отъ 30-го iюля 1802 г. Арх. Мин. Ин. Д., 1-5, 1802-3 гг., № 1), – არ მაძლევს საშუალებას თქვენ აქაური გარემოებები საფუძვლიანად აგიხსნათ, ამიტომ ამოვიღებ მათგან იმათ, რომლებიც თქვენ შეიძლება გეხებოდეთ. მე გირჩევდით თქვენი უკან დაბრუნებისას პირდაპირი გზით გამგზავრებულიყავით (როგორც ეს, ისე შემდეგი ფრაზაც, დედანშია ხაზგასმული). საქმეების შინაგანი მდგომარეობა საქართველოში, თუმცა კი კახეთში რამდენადმე შეირყა, მაგრამ ამ რჩევის საბაბი ეს არ არის, არამედ კავკასიის ხაზთან კომუნიკაციის შეწყვეტა, ჩვენს წინააღმდეგ ოსების ამხედრებით, რომლებიც აქედან (რუსეთში) მიმავალ პირდაპირ გზაზე ცხოვრობენ, არის მთავარი მიზეზი იმისა, რომ, როგორც ჩანს, აქედან თქვენი გამგზავრება უსაფრთხო შეიძლება არ იყოს».

მიიღო რა ეს წერილი, სოკოლოვმა კოვალენსკის სიტყვებს დაუჯერა და, არ შეუვლია რა საქართველოში, პირდაპირ იმერეთში გაემგზავრა.

თავი XXIII 

(შემთხვევები იმერეთში სოლომონ II-ის ტახტზე ასვლამდე. – ქვრივი დედოფლის ანას გაქცევა და ჩვენი ჯარების მიერ მისი გადარჩენა. – ს.-პეტერბურგში მისი ჩამოსვლა. – ანას თხოვნა მისი ძის კონსტანტინე ბატონიშვილის პატიმრობიდან განთავისუფლების შესახებ. – სოკოლოვის გაგზავნა იმერეთში. – მისი მოლაპარაკებები ამ საქმის შესახებ იმერეთის მეფესთან და ბატონიშვილის განთავისუფლებაზე უკანასკნელის არდათანხმება. – სოკოლოვის ტფილისში გამგზავრება.)

იმერეთის სამეფო, საქართველოსგან თავისი გამოყოფის დროიდან, მეტად დიდხანს თურქეთის ძალაუფლების ქვეშ იმყოფებოდა. თურქების მფლობელობა იმერეთის ტახტზე მეფის სოლომონ I-ის ასვლამდე გრძელდებოდა, როცა, 1768 წელს, თურქეთთან რუსეთის ომი დაიწყო. მაშინ ამიერკავკასიაში გაგზავნილი რუსული ჯარების კორპუსი, გრაფ ტოტლებენის უფროსობით, უპირატესად იმერეთსა და სამეგრელოში მოქმედებდა. რუსების დახმარებით ეს მიწები თურქული მფლობელობისგან განთავისუფლდა, და იმირეთი მისი კანონიერი მეფის სოლომონ I-თვის იქნა დაბრუნებული, რომელსაც შემდგომში დიდი უწოდეს, ხოლო იმ დრომდე კი თურქების დევნისგან მთებში იმალებოდა.

თურქებმა, რომლებმაც სოლომონის ხასიათის ძალა იცოდნენ და მისი მზარდი ძლიერებისა ეშინოდათ, მის წინააღმდეგ მისივე საკუთარი ქვეშევრდომები აამხედრეს, რომლებიც მაშინ ძალმოსილი და ძლიერი რაჭის (ანუ ზემო იმერეთის) ერისთავის წინამძღოლობით აჯანყდნენ, და მეფედ მისი ბიძაშვილი თეიმურაზი დააყენეს. განდევნილი სოლომონი იძლებული იყო მისდამი ერთგული არცთუ ბევრი პირით ტყეებში ეხეტიალა «და ისეთ სიმწრის მდგომარეობაში შეხვდა იგი აღდგომას, რომ აღდგომის სასიხარულო ჰიმნების აღსავლენად მას თან მღვდელმსახურიც კი არ ჰყავდა. ღვთისმოსავი მეფე, მაინც, ამ დიად დღეს, როგორც შეეძლო, ისე ზეიმობდა; ასწლოვან მუხაზე მან ჯვარი ამოჭრა და ერთგულთა მცირე რიცხვით მის მიერ ნაკურთხ ხეს სამჯერ ირგვლივ შემოუარა, თან ღამისა და მუხნარის წყვდიადში გალობდა: «ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით». მოიგერია რა რუსული ჯარების დახმარებით თურქები, მეფემ სოლომონ I-მა, მოკავშირეებთა საერთო თათბირის მიხედვით, ქუთაისის ზემო ქალაქი და ყველა მთავარი ციხე-სასახლე ააფეთქა, რათა თურქებისთვის მის საზღვრებში გაჩერების შესაძლებლობა არ მიეცა. მოიგერია რა თავისი ძველი მტრები და გამოუსწორებელი მტაცებელი ლეკები სურამის მახლობლად, მაინც ვერ მოახერხა მის მიერ დაწყებული თავისი მიწა-წყლის მოწყობა და კეთილდღეობა განემტკიცებია.

სოლომონ I-ს მხოლოდ ერთი ვაჟიშვილი ალექსანდრე ჰყავდა, რომელიც მამაზე უფრო ადრე გარდაიცვალა.

თანამედროვე იმერელთა სიტყვით, ალექსანდრე ლამაზი ჭაბუკი გახლდათ, ჩინებული მეგობარი ომშიც და ნადირობაზეც, მამაცი ბრძოლებში და მოხერხებული ქალთა საზოგადოებაში, რომლებსაც თავისი სილამაზით ამარცხებდა. ერთხელ ჯირითობის დროს მან «ციურ-ლაჟვარდოვანი გამოხედვა» შენიშნა ერთი მზეთუნახავი ასულისა, რომლის მშვენიერი ფორმებიც სავსე თავისუფალი ცხოვრებით სუნთქავდა (дышали полною вольною жизнiю).

– ვინ არის ეს მზეთუნახავი? – ჰკითხა ბატონიშვილმა ერთერთ მასთან დაახლოებულს, – მე მსგავსი არავინ მინახავს.

– უცნაურიც არ არის, რომ არ გინახავს, – პასუხობდა იგი, – ეს დილის ნამია, რომელიც ერთი წუთით მხოლოდ მზეს დაენახვება და ისიც იმისთვის, რათა ბრილიანტის ათასობით ციალში აირეკლოს.

ბატონიშვილს უნდოდა მზეთუნახავი კიდევ ერთხელ ეხილა, მაგრამ ის უკვე აღარ იყო: მოახტა რა ცხენს იგი მხედრების ბრბოში მიიმალა. ალექსანდრემ ცხენი იმ მხარეს გააჭენა. მისი დევნა ამაო აღმოჩნდა – მზეთუნახავი ასული მისთვის უკან მოუბრუნებლად გაქრა. გავიდა წელიწადი, რომლის განმავლობაშიც ალექსანდრე თავის მზეთუნახავს განუწყვეტლივ ეძებდა, მაგრამ, ვერ იპოვნა რა იგი, გულჩათხრობილი და მჭმუნვარე შეიქნა. ბატონიშვილის მწუხარება მშობლების თვალს არ გამოჰპარვია; დედ-მამამ მაშინ თავიანთი ძის დაქორწინება გადაწყვიტეს.

– მაგრამ სად მოვუძებნოთ მას უცნობი ასული? – კითხულობდა დედა.

– ყველა თავადის ასული შევკრიბოთ, – პასუხობდა მამა, – შეიძლება მათ შორის იხილოს მან თავისი იდუმალი მზეთუნახავი.

სამეფო სადილზე ყველა თავადის ცოლი და თავადის ასული იქნა დაპატიჟებული, მაგრამ მათ შორის არ იყო ის, რომელზედაც ბატონიშვილი ოცნებობდა. იგი უფრო მეტად ჩაფიქრებული შეიქნა: ვერც მთები, ვერც ჰაერი, ვერც ჯადოქრობა და მასზე მკითხაობა, მას ტანჯვას ვერაფერი უმსუბუქებდა. ასე კიდევ ერთი წელი გავიდა. დახეტიალობდა რა მთებსა და ტყეებში, ალექსანდრე ერთხელ მდინარე სულარის ნაპირზე იჯდა და შენიშნა, თუ მდინარის მოპირდაპირე მხარეს როგორ გაიელვა რაღაც თეთრმა არსებამ და მთაზე დაიწყო სწრაფად ასვლა. ბატონიშვილს გული გაუჩერდა; მან ხიდით მდინარეზე გადაირბინა და მიმავალ ასულს თვალის დახამხამებაში დაეწია; მთის წვერზე ისინი შეხვდნენ ერთმანეთს – ეს მისი ცისფერთვალება მზეთუნახავი გახლდათ.

«ჩვენ ორივენი როგორღაც გარინდებულნი გავჩერდით, – ამბობდა ბატონიშვილი, – არც მე მისთვის, არც მას ჩემთვის, მისალმების არც ერთი სიტყვა არ გვითქვამს. არ შემიძლია ვთქვა, დიდხანს ვიყავით თუ არა ასეთ მდგომარეობაში, რომ უეცრად ჩვენს შორის მესამე არსება გამოჩნდა – ეს მისი ძმა იყო.

– ლუარსაბ, ძმაო – ჩვენ წამოვიძახეთ. ეს იყო ჟღენტი, მზეთუნახავ მარიამის ღვიძლი ძმა. სამივენი ქალწულის მშობლების სახლში გაემართნენ, სადაც სტუმრობაში ალექსანდრემ მთელი დღე გაატარა.

შუაღამისას ბატონიშვილმა ცხენი შეკაზმა, ხელი სტაცა თავის მზეთუნახავს, გადაცურა ყვირილა და, მოვიდა რა გეგუთში, მასზე მზის ამოსვლამდე დიდი ხნით ადრე იქორწინა. 

იმ დროიდან ბატონიშვილი მხიარული, ბედნიერი იყო და, იშვიათად ჩნდებოდა რა სასახლის კარზე, მთელ დროს თავის მომხიბლავ მარიამთან ატარებდა. ასე რამდენიმე თვემ გაიარა. ბატონიშვილი მესამე არსების ქვეყნად მოსვლის ლოდინის საზრუნავით იყო დაკავებული, იგი კვლავ ჩაფიქრებული და მოწყენილი შეიქნა და, ბოლოს, გაბედა დედას გამოტყდომოდა, რომ მამად გახდომისთვის ემზადება. დედამ გადაწყვიტა ეს საიდუმლო დრომდე მამისთვის დაემალა; იგი თავისი ძის მეგობარ ქალს სტუმრობდა და ახალშობილი ემბაზიდან მიიღო, რომელსაც გიორგი დაარქვეს.

სოლომონი ამასობაში დაჟინებით მოითხოვდა, რომ ალექსანდრე დაქორწინებულიყო; ვაჟიშვილი უარზე იყო, და მამამ უარის მიზეზის შესახებაც მალე შეიტყო. მან გამოაცხადა, რომ დაწყევლის ძეს, თუ ის თავის მეგობარ ქალს, საყვარელს, არ მიატოვებს. ბევრი განსაცდელის შემდეგ, ალექსანდრემ ბრძანებას დაუთმო და ცოლის შერთვა გადაწყვიტა. მარიამმა ეს ვერ გადაიტანა; იგი გარდაიცვალა, გადასცა რა დედოფალს ხელში თავისი ვაჟი გიორგი. ალექსანდრემ იქორწინა, მაგრამ შემდგომში, თავისი ცოლის უნაყოფობის გამო და იმავე მამის დაჟინებული მოთხოვნით, მას უნდა დაშორებოდა და თავად წულუკიძის შვიდი წლის ქალიშვილზე ხელმეორედ ექორწინა. უკანასკნელმა ვერ მოასწრო ზნეობრივად და ფიზიკურად გატეხილ და მოშლილ ალექსანდრესთან საქორწინო სარეცელი გაეზიარებინა. ბატონიშვილი მის სრულწლოვანებამდე უფრო ადრე გარდაიცვალა. სოლომონ I-ისა და მისი ცოლის მზრუნველობის ქვეშ მხოლოდ ერთი უკანონოდ შობილი შვილიშვილი გიორგი დარჩა (Селенiе Мухури. В. Цветкова «Кавк.» 1851 г., № 37)...

სოლომონ I-ის ანდერძის მიხედვით იმერეთის ტახტის მემკვიდრედ მცირეწლოვანი ბატონიშვილი დავითი რჩებოდა (შემდგომში იმერეთში სოლომონ II-ის სახელით მეფობდა), სოლომონ I-ის ძმის, არჩილის ძე. მის სრულწლოვანებამდე იმერელმა თავადებმა ქვეყნის დროებით მართვა დავითს ჩააბარეს, გარდაცვლილი მეფის ბიძაშვილს, მიანიჭეს რა მას მეფის ტიტული.

დავითი ქართველი თავადის ასულზე ანაზე იყო დაქორწინებული, ორბელიანთა სახლიდან (ანა ერეკლე II-ის დის, ანა თეიმურაზის ასულის შვილიშვილი გახლდათ, რომელიც თავად დიმიტრი ორბელიანზე იყო გათხოვილი, და რომლებსაც ჰყავდათ ძე მათე ორბელიანი. მათეს, რომელმაც იქორწინა მარიამზე, ქსნის ერისთავის გიორგის ასულზე, ჰყავდა ძე თამაზ ორბელიანი, რომლიც ეშიკაღაბაში გახლდათ, და ასული ანა, რომელიც შემდგომში იმერეთის დედოფალი შეიქნა).

დარჩა რა მამის სიკვდილის შემდეგ მცირეწლოვანი, ანა მეფის ერეკლე II-ის სახლში იზრდებოდა და, სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ, დავითს მისთხოვდა (Письмо Анны Кноррингу 28-го декабря 1801 г. Георгiев. Арх. Ком. Прав.).

არჩევიდან გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ, დავითი, იმის ნაცვლად, რომ სახელმწიფოს მთლიანობისა და მისი კეთილდღეობის შენარჩუნებისთვის ეზრუნა და სოლომონ I-ის მიერ დაწყებული საქმე გაეგრძელებინა, მხოლოდ იმის შესახებ ზრუნავდა, რომ ტახტი თავისთვის განემტკიცებია. მან იმით დაიწყო, რომ ის თავადები და დიდებულები, რომლებიც გარდაცვლილი მეფისა და მისი მემკვიდრისადმი ერთგულებით გამოირჩეოდნენ, დაფანტა და თანამდებობებს ჩამოაშორა. არ კმაყოფილდებოდა რა ზოგიერთი პირის მხოლოდ ჩამოშორებით, მან მათი დევნა დაიწყო და ამით ბევრი აიძულა, რომ თავისი სამეფოს ფარგლებს გარეთ წასულიყო. ფიქრობდა რა ასეთი მოქმედებებით ტახტი თავისთვის განემტკიცებია, დავითმა არ იცოდა, რომ ამაში სწორედ მისი საკუთარი დაღუპვა იმალებოდა. ტახტის კანონიერი მემკვიდრე, დავით ბატონიშვილი, ასევე საქართველოში ერეკლე მეფესთან წავიდა, რომელიც მას ტფილისში ზრდიდა.

იმერეთიდან გამოდევნილი თავადები სთხოვდნენ ერეკლე მეფეს ისინი დავითის ძალადობათაგან დაეხსნა და ტახტზე კანონიერი მემკვიდრე აეყვანა, რომელიც უკვე თითქმის სრულწლოვანი შეიქნა. მათი მხარე დაიჭირა დარეჯან დედოფალმაც, რომელსაც იმერეთის მეფე არ უყვარდა და ტახტზე თავისი შვილიშვილის, დავით ბატონიშვილის, არჩილის ძის აყვანისთვის მეცადინეობდა (Письмо царицы Анны генералу Кноррингу 28-го декабря 1801 г. Георгiев. Арх. Комендантск. Правленiя). ერეკლე II-ის შვილიშვილი, ქართველი ბატონიშვილი დავით გიორგის ძე, ჯარით იქნა გაგზავნილი იმერეთში. წაიყვანა რა თავისთან იმერეთის ტახტის ემკვიდრეც, დავით გიორგის ძემ, მოვიდა რა ქართლში, ის იქიდან რაჭის მთების გავლით ოდიშში გააგზავნა, – სამფლობელოში, რომელიც სამეგრელოს მთავარს დადიანს ეკუთვნოდა, და ეს უკანასკნელი იმერთის მმართველთან მტრობაში იმყოფებოდა. ოდიშში მემკვიდრე, შემოიერთა რა დადიანი და სხვა თავადები, რომლებმაც დატოვეს იმერეთი, დავითის წინააღმდეგ ოდიშის მხრიდან დაიძრა, სწორედ იმ დროს, როცა ქართული ჯარები იმერეთის საზღვარს ქართლის მხრიდან მიადგნენ. შეიტყო რა ამ მოძრაობის შესახებ, დავითმა სასწრაფოდ შეკრიბა ჯარი და, ვინაიდან თავისი იმერლების იმედი არ ჰქონდა, ახალციხის ფაშას სთხოვა დახმარება, ჰპიდებოდა რა მას, რომ წარმატებისა და ტახტს მის ხელში შენარჩუნების შემთხვევაში, პორტას მფლობელობაში არა მხოლოდ ბევრ ადგილსა და ციხესიმაგრეს დაუთმობდა, არამედ მათ ქრისტიანულ ეკლესიებსაც მისცემდა, რათა ისინი მეჩეთებად გადაეკეთებინათ. თავისი დაპირებების საწინდრად დავითმა ახალციხის ფაშას იმერეთის უპირველესი თავადების თექვსმეტი შვილი გაუგზავნა. შეიტყვეს რა თავიანთი მმართველის საქციელის შესახებ, იმერლებმა ერთხმად დავითისთვის მმართველობის ჩამორთმევისა და ტახტზე კანონიერი მემკვიდრის, არჩილის ძის აყვანის მოთხოვნა დაიწყეს.

დავითი, რომელმაც ხალხის მისდამი ყოველგვარი კეთილგანწყობა დაკარგა, რომელსაც ერეკლე მეფის ძალები ემუქრებოდნენ და სამეგრელოს დადიანის ჯარებთანაც წააგო ბრძოლა, ახალციხეში გაიქცა. გაყიდა რა იქ მძევლებად გაგზავნილი ბავშვები და შეკრიბა რა თურქებისა და ლეკების ლაშქარი, მან მოახერხა ფაშისგანაც მიეღო დახმარება, რომელიც იმერეთში შემოჭრისა და მისი აოხრებისთვის მუდამ მზად იყო. სამჯერ შემოიჭრა ის ქვეყანაში, მაგრამ სამჯერვე უკუგდებულ იქნა, თუმცა კი დიდი ზარალით იმერლებისთვის. თურქები და ლეკები მშვიდობიან მცხოვრებთ ტყვედ იჭერდნენ და შემდეგ მათ აზიურ ბაზრებზე ჰყიდდნენ. ტყვედ წაყვანილთა რიცხვი მეტად მნიშვნელოვან ციფრამდე ადიოდა (თავად იმერლების ჩვენებებით, მათი რიცხვი 17.000 ადამიანამდე ადიოდა. იხ. Донесенiе Соколова къ князю Куракину 30-го августа 1802 года. Арх. Мин. Иностр. Делъ 1-5, 1802-1803 гг., № 1). იმერლებს მტკიცედ და მედგრად გადაჰქონდათ მათ თავზე დატეხილი უბედურება. მოწინააღმდეგეთა მესამე შემოჭრისას, მათ თვითონ დავითის ხელში ტყვედ ჩაგდებაც მოახერხეს.

ეშინოდა რა ტანჯვა-წამებისა იმ უბედურებათა გამო, რაც ქვეყანას დაატეხა, დავითმა ხალხის წინაშე შეინანა და დაიფიცა, რომ ამიერიდან იმერეთის სამეფოს საზიანოდ არაფერს მოიმოქმედებდა. საქართველოს მეფის ერეკლეს თავდებობამ დავითს სიცოცხლე შეუნარჩუნა; ის ტფილისში იქნა მოწოდებული და იმერეთის ბატონიშვილის დავითის უბრალო სახელით იქ დატოვებული (Жизнь царя Ираклiя, рукопись, хранящаяся въ Архиве Главнаго Штаба).

იმერეთის ტახტზე კი აყვანილ იქნა დავითი, სოლომონ I-ის ძმის, არჩილის ძე, რომელმაც სოლომონ II-ის სახელი მიიღო.

ერეკლე მეფე სთხოვდა სოლომონ II-ს დავითისთვის ეპატიებინა და მისთვის იმერეთში რამდენიმე სოფელი მიეცა, ხოლო თავის მხრივ კი მას 1.200 მანეთი ყოველწლიური პენსია მისცა (Тамъ же). სოლომონ II-მ ერეკლეს თხოვნა შეასრულა, და დავითი მალევე იქნა ტფილისიდან გაშვებული მისთვის ახლად ნაწყალობევ სოფლებში საცხოვრებლად. 

ამასობაში, თურქებისთვის მეტად უსიამოვნო იყო საქმის ასეთი დასასრული და ისიც, რომ დავითმა ასე ადვილად და მალე თქვა უარი ტახტზე. დავითის აღდგენის საბაბით, სულეიმან-ფაშამ ახალციხელმა, პორტას ბრძანებით, ქართლზე ჯარები დასძრა. იგივე ბატონიშვილი დავით გიორგის ძე იქნა გაგზავნილი ერეკლეს მიერ ჯარებით თურქების წინააღმდეგ. ფიქრობდა რა იმერეთში შემოჭრისგან მათი ყურადღება გადაეტანა, მან ახალქალაქზე მოახდინა თავდასხმა. თუმცა კი თურქებმა არ მიაქციეს ყურადღება ახალქალაქის წინააღმდეგ ქართული ჯარების მოქმედებას და ქართლის საზღვრებისკენ მოძრაობას აგრძელებდნენ. მაშინ ბატონიშვილი ახალქალაქიდან ყარსისკენ დაიძრა, შეხვდა თურქულ ჯარებს მუჰამედ-ფაშის უფროსობით და იგი სასტიკად დაამარცხა. თურქებმა შემდეგ ყარაღაჩის მიჯნას შემოუტიეს, მაგრამ იქაც მოგერიებულ იქნენ. 

უიღბლო მოქმედებამ აიძულა სულეიმან-ფაშა თავის ღონისძიებებში წარმატება სხვა მხრივ ეძია. მან დავითს დაუწყო დაყოლიება, რომელიც მაშინ იმერეთში ცხოვრობდა, და ჰპირდებოდა იგი ხელმეორედ იმერეთის ტახტზე აეყვანა. დავითსა და სულეიმანს შორის დაწყებული მიმოწერა დაჭერილ იქნა; დავითი ამხილეს და მან ყველაფერი თავად აღიარა. მან ისევ არა მხოლოდ ხელმეორედ დადო ფიცი რომ მშვიდად იცხოვრებდა და არაფერს იღონებდა, არამედ «ჰქონდა რა ერთ ხელში მაცხოვრის ჯვარი, ხოლო მეორეში კი სახარება, სოლომონ II-ს თავისი მცირეწლოვანი ძე კონსტანტინე მძევლად მისცა, იმისთვის, რომ მას იმერელთა დაღვრილი სისხლისათვის აძლევს მსხვერპლად, თუ სამეფოს წინააღმდეგ რაიმე მავნე განზრახვას მიმართავს».

თავი დააღწია რა ამჯერად დამსახურებულ სასჯელს და მსხვერპლად შესწირა რა ვაჟიშვილი და ოჯახი, დავითი ამის კვალდაკვალ ახალციხეში გაიქცა. სულეიმან-ფაშამ იგი ისეთი ზეიმითა და პატივით მიიღო, რომელსაც კანონიერ მეფეს მიაგებენ. მან მაშინვე მისცა დავითს ჯარი, რომლითაც ის იმერეთში კიდეც შემოიჭრა, მის წინააღმდეგ გაგზავნილი იმერული ჯარები დაამარცხა და სოლომონ II აიძულა საქართველოს საზღვარზე საჩხერეში გაქცეულიყო. თურქული ჯარების დახმარებით დავითმა საკუთარი თავი ხელმეორედ იმერეთის მეფედ გამოაცხადა, იმერელთაგან ჯარები შეკრიბა და საქართველოს საზღვრებისკენ დაიძრა, სადაც შეხვდა კიდეც ქართულ ჯარებს, რომლებიც ერეკლეს შვილიშვილის, ბატონიშვილ იოანე გიორგის ძის უფროსობით იმყოფებოდნენ. გააჩნდა რა თავის განკარგულებაში ათასი ადამიანი და ორი ქვემეხი, იოანე გიორგის ძე გაბედულად დახვდა დავითსა და მის 8.000-იან ჯარს, დაამარცხა იგი და აიძულა ხელმეორედ ახალციხეში გაქცეულიყო (Жизнь царя Ираклiя. Арх. Главн. Штаба /рукопись/).

შეკრიბა რა იქ ახალი ჯარი, დავითი ისევ იმერეთში შემოიჭრა, მაგრამ დამარცხებულ იქნა ალექსანდრე ბატონიშვილის, ერეკლეს ძის მიერ, რომელიც სოლომონ მეფის თხოვნით იყო მის დასახმარებლად გაგზავნილი. ქართველებმა დავითის ლაშქრის ნარჩენებს ახალციხის საფაშოს საზღვრებამდე მისდიეს, სადაც ისინი წავიდნენ თავიანთ წინამძღოლთან ერთად, რომელიც მალე ყვავილით დაავადა და მოკვდა.

დაეუფლა რა ასეთნაირად ქართული ჯარის დახმარებით იმერეთის ტახტს და აიძულა რა დავითი თურქეთში გაქცეულიყო, სოლომონ II თავიდან დავითის მეუღლეს, დედოფალ ანას, თავისთვის საშიშად არ თვლიდა, და ნება მისცა მას სამი ქალიშვილითა და მცირეწლოვანი ძით კონსტანტინეთი იმერეთში დარჩენილიყო. დედოფალი საქართველოსა და იმერეთის საზღვარზე ხეფინის-ხევისა და ხეობის სოფლებში დასახლდა (Она поселилась... въ деревняхъ Хепинисъ, Хевисъ и Хеоба), რომლებიც მას ერეკლე II-მ, მისმა პაპამ აჩუქა.

შემდგომში, ეშინოდა რა ხრიკებისა დედოფლისა და მისი ძის მხრიდან, სოლომონ II-მ ბრძანა სამი წლის ბავშვი შეეპყროთ და მუხურის ციხესიმაგრის კოშკში ჩაემწყვდიათ, ხოლო უბედური დედისთვის კი სიცოცხლე მოესპოთ. დაკარგა რა ძე, ანა დედოფალმა მაინც მოასწრო გაქცეულიყო. 1801 წლის ზაფხულში სოლომონ II-მ გაგზავნა ჯარი ბრძანებით მოეძებნათ დედოფალი და მის სოფლებს დაუფლებოდნენ (Рапортъ Лазарева Кноррингу 25-го сентября 1801 года. – Всеподд. просьба царицы 22-го сентября 1801 г.). დიდხანს იმალებოდა რა გაუვალ მთებსა და ტყეებში, დედოფალმა ანამ ბოლოს გადაწყვიტა კავკასიის გრენადერთა პოლკის ასეულის მეთაურის მფარველობისთვის მიემართა, რომელიც იმერეთისა და საქართველოს საზღვარზე, პატარა ადგილ სურამში იდგა. გამოგზავნა რა მასთან წერილი, ანა ითხოვდა მისი სიცოცხლე გადაერჩინათ.

ეს წერილი პოლკის მეთაურის გენერალ-მაიორ ტუჩკოვისთვის იქნა წარდგენილი, ხოლო მან კი ლაზარევს უჩვენა, რომელიც საქართველოში ჯარებს სარდლობდა. ლაზარევმა ვერ გაბედა თავად მიეცა ნება რომ უბედური დედოფალი რუსეთის მთავრობის დაცვის ქვეშ მიეღოთ და ფიქრობდა მაშინდელი მთავარსარდლის გენერალ-ლეიტენანტ კნორინგისთვის წარდგინება გაეკეთებინა. ასეთი ნელი გადაწყვეტა შესაძლოა მეტად დამღუპველიც ყოფილიყო დედოფალ ანასთვის, რომელსაც ყოველ წუთს მოლოდინი უნდა ჰქონოდა, რომ მას მოძებნიდნენ და სოლომონის ხელთ გადასცემდნენ. სურდა რა დედოფალს დახმარებოდა, აუცილებელი იყო გაბედულად და დაუყოვნებლივ ემოქმედა.

მიიღო რა ლაზარევის არადამაკმაყოფილებელი პასუხი, ტუჩკოვმა მთელი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო. თავისი პოლკის დათვალიერების საბაბით იგი გორსა და სურამში გაემგზავრა. სურამში მან დედოფლის გადარჩენის ზომების შესახებ მოილაპარაკა. დედოფლის მიერ ჩვენს ავანპოსტებზე გამოგზავნილმა იცოდა და მოუთითა ის ადგილი, სადაც დედოფალი ანა იმალებოდა. ეს ადგილი არცთუ შორს აღმოჩნდა იმ პუნქტიდან, სადაც კაზაკთა პოსტი იდგა. შეატყობინა რა კაზაკების უფროსს მოჩვენებითი თავდასხმის შესახებ, რომელსაც ვითომ მის პოსტზე ლეკები ვარუდობდნენ, ტუჩკოვმა მას დასახმარებლად ოფიცრით 50 გრენადერი გაუგზავნა და უბრძანა ამ ოფიცერს, როგორც უფროსს, პოსტზე უფროსობა თავის ხელში აეღო. 

შეატყობინა რა ამის შესახებ დედოფალს, ტუჩკოვმა მისგან წარმოგზავნილი მსახური ოფიცერთან დატოვა.

«ერთ ბნელ ღამეს, – წერს ტუჩკოვი თავის ჩანაწერებში, – ჩემს მიერ ნაბრძანებ იქნა ცრუ განგაში მოეხდინათ, და ლეკების დევნის საბაბით, გრენადერები დოლის ცემით ტყეში შევიდნენ. ეს პირობითი ნიშანი იყო დედოფლისთვის, და იგი რაზმში გამოცხადდა, რადგან მის მიერ გაგონილი ხმაურის მხარეს გამოიქცა. ოფიცერმა იგი მიიღო და მეორე დღეს სურამში მოაცილა, ხოლო მე კი ლაზარევსა და მთავარსარდალს გავუგზავნე მოხსენება, რომ, მომხდარი განგაშისა და მოწინააღმდეგე პარტიის დევნის დროს, ჩემი პოლკის გრენადერებმა, შეხვდნენ რა ტყეში დედოფალს, რომელიც ხსნას ეძიებდა, დაიცვეს იგი და თავიანთ პოსტზე მოაცილეს. კნორინგმა, მოიწონა რა ეს საქციელი, იმპერატორს მოახსენა და ითხოვა ბრძანება, რომ დედოფალი პატივით ტფილისში მოეცილებინა და მისი წოდებისთვის შესაფერისი შენახვის სახსრები მიეცა».

დაასრულა რა საქმე კონსტანტინესთან, სოლომონმა, იმავე შიშის გამო, ბრძანა გიორგი ალექსანდრეს ძეც შეეპყროთ.

სასახლის კარზე აღზრდილი, საიდუმლო სიყვარულის ძე, გიორგი მოხერხებულობით, სიმამაცით, გერგილიანობითა და გულუხვობით გამოირჩეოდა; ამ თვისებებმა მალე მას ხალხის მხარდაჭერა (приверженность) შესძინა. ცოლად შეირთო რა გურიის თავად ერისთავის ასული, რომელიც სამეგრელოსა და აფხაზეთის მთავართა სახლებთან დამოყვრებული გახლდათ, გიორგიმ იმერეთის თავადებს შორისა შეიძინა მნიშვნელობა, რომლებიც მას იცნობდნენ არა სხვანაირად, თუ არა როგორც ბატონიშვილს (Батоно-швили), ტიტულით, რომელიც სამეფო სისხლის თავადებს ეძლეოდათ.

მის ღირსებას უნდა მივაწეროთ სასახლის კარისგან განშორება და სურვილის არქონა, რომ რაიმე საქმეებში ჩარეულიყო; იგი ითხოვდა არანაირ ისტორიებსა და სამეფო კარის ინტრიგებში არ ჩაერიათ: ამბობდა, რომ არა აქვს უფლება მეფეს მეტოქეობა გაუწიოს და არაფერს მისგან არ მოითხოვს.

თუმცა კი სოლომონ II ამაში მაინც ეშმაკობასა და ქვენა აზრებს ეჭვობდა. გიორგი ოჯახური ცხოვრებით ნეტარებდა, თავისი პირმშო ძის, ალექსანდრეს, დაბადებას სიხარულით ზეიმობდა, სოლომონს კი ეუბნებოდნენ, რომ გიორგიმ თავის ვაჟიშვილს პაპის სახელი მხოლოდ იმიტომ დაარქვა, რომ ხალხში გავლენა შეიძინოსო.

მეფემ ერთხელ გიორგი აჯამეთის ტყეში სანადიროდ დაპატიჟა, მოღალატურად შეიპყრო იგი და მუხურის ციხე-სასახლეში პატიმრად გაგზავნა.

მრიგად, მუხურის ციხე-სასახლეში იყო ორი პატიმარი: კონსტანტინე და გიორგი. ტყვეები მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდნენ: მათ ნება ეძლეოდათ მხოლოდ ციხე-სასახლის მახლობლობაში ესეირნათ და კონსტანტინეს ჰყოლოდა მტრედები გასართობად, ხოლო გიორგის კი შევარდენი ნადირობისთვის (Селенiе Мухури, В. Цветкова. «Кавк.» 1851 г., № 40).

ამასობაში დედოფალი ანა ტფილისიდან პეტერბურგს გამოემგზავრა, სადაც იმპერატორ ალექსანდრე I-ს მიმართა კიდეც თხოვნით მისი მცირეწლოვანი ვაჟის კონსტანტინეს მუხურის ციხესიმაგრიდან განთავისუფლების შესახებ.

უზენაესი ბრძანებით იმერეთში გაგზავნილ იქნა კოლეგიის მრჩეველი სოკოლოვი, დავალებით, რომ დაერწმუნებია მეფე სოლომონი ბატონიშვილი პატიმრობიდან გაეთავისუფლებია და იგი ს.-პეტერბურგში გამოეშვა.

მიიღო რა დაწვრილებითი ინსტრუქცია თავის მოქმედებებთან მიმართებაში, სოკოლოვმა მიიღო სიგელიც იმერეთის მეფის სახელზე. იმპერატორი ალექსანდრე მასში სოლომონს წერდა (Грамота Соломону 15-го мая 1802 года. Арх. Мин. Иностр. Делъ, 1-5, 1802 г., № 1), რომ, შეიტყობს რა იმ მიზნის შესახებ, რომლითაც სოკოლოვია გამოგზავნილი, ეჭვი არა აქვს იმაში, რომ იმერეთის მეფე აღასრულებს რუსეთის იმპერატორის თხოვნას, რამდენადაც კაცთმოყვარებისა და ერთმორწმუნეობის მიხედვით, იმდენადვე «სამეზობლო კეთილი მეგობრობის მიხედვითაც».

1802 წ. 28 ივნისს სოკოლოვი მოზდოკში ჩამოვიდა, და მიიღო რა იქაური კომენდანტისგან დაცვად (დაფარვად) 90 კაზაკი, 30 რიცხვში მან გზა განაგრძო. გამოიყენა რა რვა დღე შავ და თოვლიან მთებზე გადავლით მგზავრობისთვის, სოკოლოვმა 8 ივლისს იმერეთის პირველ სოფლამდე ღებამდე მიაღწია. აქ უკვე გზაში მისი შემდგომი თანხლებისთვის იმერელი თავადის ჯაფარიძისგან გამოგზავნილი კაცი ელოდებოდა. თავად მეფე სოლომონი სოფელ ღებიდან ცხენით მგზავრობის სამი დღის მანძილზე იდგა. მაგრამ სოკოლოვმა ამ მცირე მანძილის გავლა ვერცთუ მალე მოახერხა. როგორც არ ჩქარობდა იგი, მაინც ცხენების შოვნა ღებში თავისი მოსვლიდან მხოლოდ ორი დღის შემდეგ მოახერხა. 10 ივლისის შებინდებისას მან თავად ჯაფარიძის სოფელს მიაღწია, სადაც მასპინძელმა ღამის გათენება შესთავაზა.

აქედან სოკოლოვს სურდა მასთან მყოფი კოლეგიის ასესორი იაკოვლევი წინ გაეგზავნა, რათა თავისი ჩამოსვლის შესახებ შეეტყობინებია და თავისთვის აუდიენცია ეთხოვა. თავადმა ჯაფარიძემ სოკოლოვს ეს გაგზავნა გადააფიქრებინა, ეუბნებოდა რა, რომ მან მოურავის თანამდებობის გამო თავად გაუგზავნა მეფეს შეტყობინება რუსი მოხელეების ჩამოსვლის შესახებ და ეპატიჟებოდა მათ ქალაქში გადასულიყვნენ, რომელიც მისი სოფლიდან ორი საათის სავალ გზაზე იმყოფებოდა. აქ მოურავი სთხოვდა თავისი წარგზავნილის მეფის პასუხით დაბრუნებას დალოდებოდნენ და ბოდიშს იხდიდა, რომ შემდგომი გზისთვის ცხენების მიცემა არ შეეძლო, რომლებიც ვითომდა სოფლიდან მთელი ზაფხულით მთებში იყვნენ საძოვრებზე გარეკილნი.

მოვიდა რა ქალაქში, 11 ივლისს, სოკოლოვმა შეიტყო, რომ სოლომონ მეფეს განზრახული აქვს თავად მოვიდეს ამ ქალაქში და აქ ჰქონდეს პაემანი რუს წარმოგზავნილთან. თავადმა ჯაფარიძემ ამასთან შეატყობინა, რომ თუ რაიმენაირი გარემოებები არ მისცემენ სოლომონს ქალაქში ჩამოსვლის საშუალებას, მაშინ მეფემ ბრძანა სოკოლოვი სოფელ ხონცკარში მიეწვიათ, სადაც თავად იმყოფებოდა.

შემდეგ დღეს მეფის ქალაქში ჩამოსვლას ელოდებოდნენ, მაგრამ ამაოდ, და როცა მომდევნო დილას სოკოლოვი უკვე მზად იყო ხონცკარში გამგზავრებულიყო, ისევ გაჩერებულ იქნა თავად ჯაფარიძის მიერ, რომელიც მას მოცდას ურჩევდა. ასეთ მოლოდინში ხუთმა დღემ გაიარა. რამდენჯერმე წარგზავნილი სთხოვდა მოურავს იგი შემდეგ გზაზე გაეშვა, მაგრამ თავადი ჯაფარიძე მას მუდმივად აკავებდა და სთხოვდა მოეცადა, მოჰყავდა რა გასამართლებლად ის, რომ ზოგიერთი შინაური მოუწყობლობა ხელს უშლის მეფეს, რომ რუსი წარმოგზავნილი მიიღოს. იგი ამასთან ირწმუნებოდა, რომ თავად სოლომონი პატიებას ითხოვს, და ძალზედ შეწუხებულია იმით, რომ იძულებილია პაემანი გადადოს.

დაჰყო რა ქალაქში 16 რიცხვამდე, სოკოლოვი სთხოვდა თავად ჯაფარიძეს გულახდილად ეთქვა მისთვის, თუ იმერეთის მეფე ასე დიდხანს რატომ არ უშვებს მას თავისთან.

– მეფე, – პასუხობდა ამაზე თავადი ჯაფარიძე, – ნამდვილად სოფელ ხონცკარში იმყოფება, ქალაქიდან არაუმეტეს 16 საათის ცხენით მგზავრობის მანძილზე. იგი იქ იმ ომის გამო მოვიდა, რომელსაც (სამეგრელოს) დადიანთან აწარმოებს. ამ დრომდე ომის ცუდი წარმატების გამო, მეფე შეშფოთებასა და შიშში იმყოფება, რომ დადიანმა მას ძლიერი დამარცხება არ მიაყენოს და განსაკუთრებით, რომ თქვენ ამის მოწმე არ შეიქნეთ. რა თქმა უნდა, აგრძელებდა თავადი ჯაფარიძე, მეფე, თავისი ახალგაზრდობისა და გამოუცდელობის გამო, მეტად არაკეთილგონივრულად იქცევა, როცა თქვენთან პაემანს ასე დიდხანს გადადებს.

ნამდვილი მიზეზი იმისა, თუ სოლომონ მეფე სოკოლოვთან თავის პაემანს ასე დიდხანს რატომ გადადებდა იყო ის, რომ, დაეუფლა რა უკვე ლეჩხუმის ოლქის ბევრ სოფელს, სოლომონი ჩქარობდა იქ თავისი ძალაუფლება დაემკვიდრებინა. ახლა იგი ახლადდამორჩილებული თავადებისა და აზნაურების მისდამი ერთგულებაზე დაფიცებით იყო დაკავებული, ეშინოდა რა ამაში ყოველგვარი დაყოვნებისა, იმიტომ რომ მათ, შეიტყვეს რა რუსი მოხელის ჩამოსვლის შესახებ, მასზე თავიანთ სასარგებლოდ რაიმენაირი იმედი არ დაემყარებიანათ. სოლომონს შეეძლო ევარაუდა, რომ მისი შიში საფუძვლიანია, ჯერ ერთი, იმიტომ, მთელი იმერეთისთვის ცნობილი იყო, რომ სამეგრელოს დადიანი, მისი ძალაუფლების ქვეშ მყოფ მთელ ოლქებთან ერთად დიდი ხანია ეძიებს რუსეთის იმპერატორის მფარველობას. სოკოლოვის მიერ ჩამოტანილი სიგელის შინაარსის არცოდნა იმერეთის მეფეს განსაკუთრებით აშფოთებდა. რამდენჯერმე მოსწერა მან თავად ჯაფარიძეს, სთხოვდა რა მას სოკოლოვისგან მისი შინაარსის შესახებ გაეგო, მაგრამ მან, მთელი თავისი მცდელობების მიუხედავად, ვერ შეძლო სოლომონის ცნობისმოყვარეობა დაეკმაყოფილებინა. საჭირო იყო მეფეს ყოველგვარი წინასწარი მომზადების გარეშე გაებედა რუსი წარმოგზავნილის მიღება და პირისპირ დალაპარაკებოდა, არ ეცოდინებოდა რა, თუ მისგან რას მოითხოვდნენ. ერთის მხრივ, თუ კიდევ გადასდებდა პაემანს, სოლომონს რუსეთის იმპერატორის უკმაყოფილების თავზე დატეხვა აშინებდა; მეორეს მხრივ კი, მეფე, თავისი ხასიათის მიხედვით, ვერ ბედავდა მიღების დღე დაენიშნა. მან გადაწყვიტა ყოველივე ეს გარემოებებისა და დროისთვის მიენდო...

ბოლოს და ბოლოს, 16 ივლისს, მოურავის მიპატიჟებით, სოკოლოვი ქალაქიდან გაემგზავრა, რათა უფრო ახლოს მისულიყო მეფის სამყოფელ ადგილთან სოფელ სუხოვოში, სადაც სოლომონს შემდეგ დღეს მოსვლა უნდოდა. სოფელ სუხოვოს ნაცვლად, იგი სოფელ ბარში მოიყვანეს, რომელიც პირველთან ახლოს მდებარეობდა. ხედავდა რა, რომ აქაც მოატყუებენ, სოკოლოვმა გადაჭრით განუცხადა მოურავს, რომ თუ იაკოვლევს გამცილებელსა და ცხენებს არ მისცემენ და არ მიიყვანენ მეფესთან შეტყობინებით რუსეთის მთავრობისგან წარმოგზავნილთა ჩამოსვლის შესახებ, მაშინ, ყველანაირი საფრთხისა და დაბრკოლებების მიუხედავად, მას ფეხით გააგზავნის. თავადი ჯაფარიძე ცდილობდა მისთვის ასეთი განზრახვა გადაეთქმევინებინა, არწმუნებდა რა, რომ სულ მოკლე ხანში ისინი სოლომონთან დაშვებულნი იქნებიან. სოკოლოვი, რომელიც ახლა ასეთი დარწმუნებით ვეღარ კმაყოფილდებოდა, დაჟინებით მოითხოვდა, რომ იაკოვლევი მეორე დღესვე გამგზავრებულიყო. მოურავი დაპირდა ცხენები მიეცა და გამოუცხადა, რომ იაკოვლევს გამცილებლად თავის ღვიძლ ძმას გააყოლებდა.

«ამასთან, – წერს სოკოლოვი (Изъ донесенiя Соколова кн. Куракину 30-го августа 1802 г. Арх. Мин. Иностр. Делъ, 1-5, 1802-3, № 1), – უმდაბლესად მთხოვდა, რომ მე იგი მეფის შურისძიებისგან გადამერჩინა, იმ აზრით, რათა მისთვის, ჰქონდა რა მისი უმაღლესობის (ე. ი. სოლომონ მეფის – ი. ხ.) ზუსტი ბრძანება, რომ მე ამ სოფელში მის მიერ მოკითხვამდე გავეჩერებინე, ჩემთვის ამ დახმარებათა აღმოჩენით ბრძანების შეუსრულებლობაში ბრალი არ დაედოთ, და რომ მე, როცა მეფეს შევხვდებოდი, დამემოწმებინა მისი უმაღლესობისთვის იმის შესახებ, რომ ამ დახმარებაზე იგი მე ვაიძულე. ამის შემდეგ კი მოურავმა ჩემგან იაკოვლევი გამოიძახა და, აცნობა რა მას, რომ განთიადზე მისი მგზავრობისთვის ყველაფერი მზად იქნება, მას დაბეჯითებით სთხოვდა, რომ როცა ის მეფესთან იქნებოდა, არავისთვის თუნდაც უმცირესად არ ეგრძნობინებია, რომ (იმერეთის) შინაური გარემოებები მისთვის ცნობილია; რომ მას ყველაზე უფრო მეტი სიფრთხილე გამოეჩინა მეფის ყველაზე უფრო ახლობელ ორ დიდგვაროვანთან, სახელდობრ კი: სარდალ თავად ქაიხოსრო წერეთელთან და მოურავ თავად ჯაფარიძესთან (მისი ნათესავი იყო თუ მოგვარე – ჩვენთვის უცნობია), რომლებიც მეფესთან ერთად ყველაზე უფრო მეტად მონაწილეობენ დადიანისთვის მიყენებულ შევიწროვებებში, იმის იმედით, რომ, როგორც წინასწარ მათ მეფე დაჰპირდა, ამ ომის იღბლიანად დასრულების შემდეგ, ისინი გულუხვ ჯილდოს მიიღებენ იმ მიწებიდან, რომლებსაც დადიანს ჩამოართმევენ».

17 ივლისს იაკოვლევი იმერეთის მეფესთან გაემართა, ხოლო 19 რიცხვის შებინდებისას კი ბარში დაბრუნდა. მასთან ერთად მოვიდა სოლომონის მიერ სოკოლოვთან წარმოგზავნილი მეფის ბიძა თავადი ბეჟან ავალიშვილი. როგორც კი აიკოვლევი სოფელ ხონცკარში ჩავიდა, სადაც იმერეთის მეფე იმყოფებოდა, მასთან მაშინვე იქნა გამოგზავნილი სარდალი ქაიხოსრო წერეთელი, იმის გასარკვევად, თუ ვინ არის იგი, ვისგან და თან რაიმე წერილი ხომ არ გააჩნია? მეორე დღეს იგი გამოძახებულ იქნა სოლომონთან და მას კნორინგის წერილი გადასცა, რომელშიც იგი სთხოვდა მეფეს იმპერატორ ალექსანდრეს თხოვნა აღესრულებია. უთხრა რა, რომ უკვე 11 დღე გავიდა მას მერე, რაც ისინი იმერეთის საზღვრებში იმყოფებიან, იაკოვლევი ითხოვდა მეფის აუდიენციას სოკოლოვთან, მისთვის უზენაესი სიგელის გადასაცემად. სოლომონი ბოდიშს იხდიდა, რომ, ზოგიერთ გარემოებათა გამო, პაემნის დღის დანიშვნა ასე დიდხანს არ შეეძლო. იგი თავს იმართლებდა, რომ მეტად დატვირთულია საქმეებით დადიანთან საომარი მოქმედებების გამო, რომლებშიც თუმცა კი სასურველი წარმატება გააჩნია, – დაიმორჩილა რა ლეჩხუმის ოლქის ბევრი სოფელი და სამი ციხესიმაგრე, – მაგრამ რომ მეტად გამაგრებულ ჭყვიშის ციხესიმაგრეს, ნებაყოფლობით დანებება ჯერ კიდევ არ სურს, რომელიც მას, მაინც, განზრახული აქვს ამაზე იარაღის ძალით აიძულოს. გამოგზავნა რა იაკოვლევი უკან სოლომონთან, იმერეთის მეფემ მისწერა სახლთუხუცესს (სამეფოს მმართველს) თავად ზურაბ წერეთელს, რომელიც მაშინ თავის სოფელში იმყოფებოდა, რათა იგი სოკოლოვთან ჩამოსულიყო და ის მასთან (მეფესთან) მიეყვანა. 

თავადი ზურაბ წერეთელი მანამდე წარმოგზავნილად იყო რუსეთის (საიმპერატორო) კარზე იმერეთის მეფის დავითისგან. იგი კეთილად იყო რუსეთის მიმართ განწყობილი, და შემდგომში, თავისი გავლენით იმერეთში, ერთერთი იმ პირთაგანი გახლდათ, რომლებმაც აიძულეს სოლომონი რუსეთის ქვეშევრდომობა ეძია თავის სამეფოსთან ერთად.

20 ივლისს თავადმა ბეჟან ავალიშვილმა სოკოლოვს შეატყობინა, რომ სახლთუხუცესი თავადი ზურაბ წერეთელი უკვე სუხოვოში ჩამოვიდა, რომ იგი მასთან პაემანზე გაემგზავრება და მომდევნო დღეს მასთან ერთად დაბრუნდება. 21 ივლისს თავადი წერეთელი ბარში მოვიდა და, მოისმინა რა სკოლოვისგან, რომ იგი უკვე 13 დღეა იმერეთის საზღვრებში იმყოფება, მაშინვე სოლომონ მეფეს შიკრიკი გაუგზავნა, სთხოვდა და ურჩევდა რა მას მიღება მეტად აღარ გადაედო.

თუმცა კი ბარში ყოფნა 24 ივლისამდე გრძელდებოდა, სანამ სოლომონმა არ უპასუხა, რომ გარემოებები არანაირად არ აძლევენ მას ნებას ხონცკარი დატოვოს, და რომ ამიტომ მან თუმცა კი სირცხვილით, მაგრამ მაინც გადაწყვიტა რუსეთის წარმოგზავნილები იქ მიიღოს. 24 ივლისს სოკოლოვი, სახლთუხუცეს თავად წერეთლის, თავად ბეჟან ავალიშვილისა და მოურავ თავად ჯაფარიძის თანხლებით, ხონცკარში გაემგზავრა. ამ სოფელში მოსვლიდან მეორე დღეს მეფემ მას შუადღეს აუდიენცია დაუნიშნა.

სიმინდით გადახურული ქოხი (шалашъ) იმერეთის მეფის მისაღებ დარბაზს შეადგენდა. სოლომონი უბრალო სკამზე იჯდა. როცა მასთან სოკოლოვი შევიდა, მეფე წამოდგა და შემოსულს მიუახლოვდა. რუსმა წარმოგზავნილმა, იმპერატორის სახელით მისალმების შემდეგ, სოლომონს უზენაესი სიგელი და იმპერატორ ალექსანდრესგან საჩუქრად გამოგზავნილი საათი გადასცა. სოლომონმა ერთიცა და მეორეც უკიდურესი შეცბუნებით მიიღო, სახეს განუწყვეტლივ იცვლიდა და ისე ჩანდა, რომ რაღაცის გამო შეშფოთებული იყო.

– დიდი ხანია თქვენ პეტერბურგიდან წამოხვედით? ეკითხებოდა სოლომონი, როცა ეპატიჟებოდა სოკოლოვს მის საპირისპიროდ დამჯდარიყო.

საუბარი ორივე მხრიდან დაუკავშირებელი და წყვეტილი იყო. იმერეთის მეფე ჩვენი ფოსტების დაარსების შესახებ, მათი გამართულობისა და სისწრაფის შესახებ ეკითხებოდა, და სხვა. ასე ნახევარი საათი გავიდა.

– მის იმპერატორობით უდიდებულესობას – ეუბნებოდა სოკოლოვი, როცა ემშვიდობებოდა და სოლომონის კარავს ტოვებდა, – თქვენი უმაღლესობის ერთმორწმუნეობისა და კეთილგანწყობის გამო, იმედი აქვს, რომ მისი სურვილი ზუსტად იქნება აღსრულებული.

– მე შევუდგები სიგელის კითხვას, – სოლომონმა მხოლოდ ასე უპასუხა.

იმავე დღეს, საღამოს, მეფის ბიძა, თავადი ბეჟან ავალიშვილი სოკოლოვთან მოვიდა და გამოუცხადა, რომ იგი დანიშნულია განუყრელად მასთან იყოს, იმისთვის, რათა სოკოლოვს არაფერში უკმარისობა არ ჰქონდეს და რათა იგი მოხეტიალე, უსაქმო ხალხმა თავისი ცნობისმოყვარეობით არ შეაწუხოს. სინამდვილეში იგი იმისთვის იქნა დაყენებული, რათა რუსეთის წარმოგზავნილთან არავინ დაეშვა იმათგან, ვისაც ამ უკანასკნელის ნახვა ესურვებოდათ.

ჩვენ ზემოთ უკვე ვთქვით, რომ სოლომონს ამისა განსაკუთრებით ეშინოდა. მისი შეშფოთება და შიშნეულობა (его опасенiя и боязнь) ამ შემთხვევაში იქამდეც მიდიოდა, რომ იგი სოკოლოვთან თვით მთავრობის უმაღლეს პირს – სახლთუხუცეს თავად ზურაბ წერეთელსაც კი არ უშვებდა. იცოდა რა მისი ერთგულება (привязанность) რუსეთის მიმართ, რომელსაც წერეთელი სოლომონისგან არც მალავდა, მეფე, რაიმენაირ მოლაპარაკებათა აუცილებლობის შემთხვევაში, სოკოლოვთან მას სხვანაირად არ უშვებდა, თუ არა ამხანაგის თანხლებით, რომელსაც მასზე თვალყურის დევნება შეეძლებოდა.

მეფის ქოხის შორიახლოს ჩვენი წარგზავნილებიც ჩალის ქოხში განათავსეს; მათ უკან საგანგებო ქოხში მოთავსდა თავადი ბეჟან ავალიშვილიც. იმავე დღეს თავად ბეჟან ავალიშვილთან და სახლთუხუცესთან საღამოს საუბრის დროს, სოკოლოვმა, მიმართა რა საუბარი თავისი ჩამოსვლის მიზნისკენ, სთხოვა მათ მისი აღსრულების წარმატებისთვის ხელი შეეწყოთ.

– რუსეთის ტახტისადმი ჩემი ერთგულების გამო, ამბობდა თავადი წერეთელი, მე მზად ვარ ყველანაირად ვეცადო, რათა მეფემ მისი იმპერატორობითი უდიდებულესობის ნება აღასრულოს, მით უმეტეს, რომ ყველა კეთილად მოაზროვნე ადამიანის ერთსულოვანი სურვილი იმაში შედგება, რომ ტყვეობაში მყოფი ბატონიშვილი თავისუფალი შეიქნას, და როგორც იმერეთის ტახტის ერთადერთი კანონიერი მემკვიდრე (რადგანაც სოლომონი უშვილო გახლდათ) მიეჩვიოს ის ღირსება ატაროს, რომელიც მას ეკუთვნის.

– მე არაერთხელ ვესაუბრებოდი ამის შესახებ მეფეს, – აგრძელებდა თავადი წერეთელი: – მაგრამ მეფე მაინც ყოველთვის მპასუხობდა, რომ უმჯობესია დაეთანხმოს მოკვდეს, ვიდრე ბატონიშვილი გაათავისუფლოს, ეშინია რა, რომ უკანასკნელის სრულწლოვანებაში შესვლის და მიხედვით, მან მეფეს იგივე არ გაუკეთოს, რაც მან ბატონიშვილის გარდაცვლილი მამისგან უკვე გადაიტანა.

იმერეთის მეფე არანაირად არ უშვებდა, რომ ამ ყმაწვილს შეეძლო რუსეთის იმპერატორის მონაწილეობა გამოეწვია. მან არ იცოდა, რა გაეკეთებინა და იქამდეც კი დაიბნა, რომ სიგელი წაიკითხა და დამალა, ისე რომ მის შესახებ არავისთვის ერთი სიტყვაც კი არ უთქვამს.

პირველი აუდიენციიდან ერთი დღის შემდეგ სოკოლოვი თავად ბეჟან ავალიშვილის მეშვეობით იმერეთის მეფესთან ახალ პაემანს ითხოვდა, რომელიც შედგა კიდეც 27 ივლისს, ნაშუადღევის 5 საათზე.

ჩვეულებრივი საუბრისა და ორივე მხრიდან მისალმებების შემდეგ, რომლებიც მეოთხედ საათს გრძელდებოდა, მეფემ ანიშნა, რომ მისი ზედმეტი კარისკაცები ქოხიდან გასულიყვნენ. ქოხში ოთხი ადამიანი დარჩა ყველაზე უფრო დაახლოებულ დიდებულთაგან: სახლთუხუცესი თავადი ზურაბ წერეთელი, მისი ძმისწული, სარდალი თავადი ქაიხოსრო წერეთელი, თავადი როსტომ ნიჟარაძე და თავადი მაჩაბელი. პირველი მათგანი გახლდათ შუამავალი და თარჯიმანი საუბრისა მეფესა და რუსეთის წარმოგზავნილებს შორის.

– მე მეჩვენება, – დაიწყო გარკვეული დუმილის შემდეგ იმერეთის მეფემ, – რომ უზენაესი სიგელის ქართულ ენაზე თარგმანი რუსულ ორიგინალს არ შეესაბამება.

– შინაარსში, – პასუხობდა სოკოლოვი, – და თარგმანის სიტყვების აზრში ორიგინალთან უმცირესი განსხვავებაც კი არ შეიძლება იყოს. ეს მაინც რომ ყოფილიყო, მე სიტყვიერად შემიძლია გაგიმეოროთ სიგელის შინაარსი, მით უმეტეს, რომ მისი ასლი გამაჩნია. თუ თქვენი უმაღლესობა ინებებს ამაზე კიდევ ეჭვი ჰქონდეს, მაშინ შეიძლება ის ახლავე შევუდაროთ, მივცემთ რა იაკოვლევს ორიგინალს, ხოლო თარგმანს კი სახლთუხუცესს, რომელსაც რუსული კარგად ესმის.

სოკოლოვის წინადადება მიღებულ იქნა, თარგმანი ორიგინალს შეუდარეს და ორივეს ერთმნიშვნელოვნება დაადასტურეს.

– ჩემი აზრით, ორიგინალი უფრო მჭერმეტყველურია, – ჩაილაპარკა სოლომონმა.

– შეიძლება, – პასუხობდა სოკოლოვი. – მაგრამ თარგმანი როგორი უხეიროც არ უნდა იყოს, მაინც, ორიგინალის ნამდვილი აზრი მასში დაკარგული არ არის.

– და როგორი გზით, – უცებ იკითხა იმერეთის მეფემ, – შეაღწიეს ფრანგულმა ჯარებმა 1798 წელს ეგვიპტეში: ხმელეთით თუ ზღვით?

– ფრანგებმა ეგვიპტემდე ზღვით მიაღწიეს, – პასუხობდა სოკოლოვი და უნდა განემარტა ის გზა, რომლითაც ფრანგული ფლოტი მიდიოდა.

– მაშინ თურქებს, – ამბობდა სიცილით სოლომონი, – თავიანთი ძალებით ინგლისელები რომ არ დახმარებოდნენ, ხოლო შემდგომში კი რუსებიც, რად შეეძლოთ ფრანგებს გადაექციათ სულთნის უმოქმედო უდიდებულესობა?

– რა თქმა უნდა.

– არიან თუ არა ახლაც დამხმარე რუსული ჯარები ცარგრადში (კონსტანტინოპოლში)? – კითხულობდა სოლომონი. – ხელმწიფე იმპერატორი ისევ იმავე მეგობრულ ურთიერთობებშია პორტასთან, რომლებშიც მასთან ნეტარხსენებული მისი მშობელი იმყოფებოდა?

– ორი სამხედრო ფრეგატის გარდა სხვა ჩვენი ჯარები ცარგრადში არ არიან. ხოლო რაც შეეხება პორტასთან კავშირს, მას უმცირესი შესუსტებაც კი არ განუცდია.

– ხომ არა აქვს რომელიმე სხვა ევროპულ დერჟავას მტრული გეგმები ან მოქმედებები თურქების წინააღმდეგ? – იკითხა იმერეთის მეფემ.

– მე მიკვირს, – ამბობდა სოლომონი, – როგორ შეიძლება ასე დიდხანს არსებობდეს რუსეთის კავშირი ურჯულოებთან?

– ყველა ევროპული დერჟავა, – პასუხობდა სოკოლოვი, – ოტომანის პორტასთან რუსეთის კავშირის პატივისცემის გამო, ამის თანაბრად მასთან მეგობრულ ურთიერთობებში იმყოფება. ოსმალები თუმცა კი ურჯულოებად არიან ცნობილნი, მაგრამ რამდენადაც ისინი მტკიცედ იცავენ ტრაქტატის ძალას, რომელიც რუსეთთან აქვთ დადებული, და იმპერიის წინააღმდეგ არანაირ დასაგმობ საქციელს არ მიმართავენ, ამიტომ, ამის საპასუხოდ, თანაბრად, რუსეთიც ტრაქტატის ძალის მიხედვით თავის ვალდებულებებს ინარჩუნებს.

– მაგრამ, დროა, ევროპა განთავისუფლდეს ამ ურჯულოებისგან, რომელთა ბარბაროსობის კვალის წაშლაც იმერეთს ამ დრომდე ჯერ კიდევ არ შეუძლია.

დაიწყო შებინდება, და პაემანიც შეწყდა. მას შემდეგ სამი დღე გავიდა, სოლომონი კი არანაირ გადამჭრელ პასუხს არ იძლეოდა და იმპერატორ ალექსანდრეს თხოვნის აღსრულებას არ შესდგომია. სოკოლოვამდე დაიწყო ხმების მოსვლა, რომ იმერეთის მეფის კარისკაცებიდან ზოგიერთი, მისდამი ერთგულები, შეიტყვეს რა, რომ რუსეთიდან ჩამოვიდა წარმოგზავნილი, შუამდგომლობით ტყვექმნილი კონსტანტინე ბატონიშვილის განთავისუფლებისთვის, სოლომონს ურჩევდნენ ამაზე არ დათანხმებულიყო. აღშფოთებული იყვნენ რა დედოფალ ანაზე, რომელმაც დატოვა იმერეთი, ლანძღავდნენ რა მას შეუფერებელი სიტყვებით, ისინი ამბობდნენ, რომ უმჯობესია ბატონიშვილი თავისთან ნაკუწებად აქციონ, ვიდრე გაუშვან რუსეთში, იმისთვის, რათა შემდგომში თავის სამშობლოს საქართველოს ხვედრი არგუნოს. ამ ლაპარაკმა და ზოგიერთი დიდებულის მხრიდან სურვილის არქონამ, რომ კონსტანტინე ბატონიშვილი გაეთავისუფლებინათ, იმერეთის მეფემდე მიაღწია და ამით იგი რუსეთის იმპერატორის ნების აღსრულებასთან მიმართებაში უფრო მეტად გაძნელებულ მდგომარეობაში ჩააყენა.

თათბირზე, რომელიც სოლომონს თავად ბეჟან ავალიშვილთან და სახლთუხუცეს თავად ზურაბ წერეთელთან ჰქონდა, მეფემ გამოთქვა გაუბედაობა და არცოდნა იმისა, თუ როგორ მოქცეულიყო: გაეთავისუფლებინა ბატონიშვილი და გაეშვა იგი რუსეთში, თუ არა?

– მეტად არაგონივრული იქნება, – პასუხობდა ამაზე ბეჟან ავალიშვილი, – ასეთი სასურველი შემთხვევის ხელიდან გაშვება, რომ ხელმწიფე იმპერატორის მფარველობა დავიმსახუროთ, რომელიც სიგელში თქვენთვის და მთელი სამეფოსთვისაა დაპირებული. უმჯობესი იქნებოდა თავიდანვე გამოგვეჩინა სიფრთხილე და მიგვეღო ზომები იმისთვის, რათა დედოფალს ბატონიშვილის დედას არ შეძლებოდა რუსეთში გამგზავრებულიყო და თავისი ძის გამო ხელმწიფე იმპერატორი შეეწუხებინა. მაგრამ თუ უკვე მისი უიდებულესობა მონაწილეობს ამ ყმაწვილის (ბედში), მაშინ მეტად შეუფერებელი იქნებოდა რომ ეს არ აგვესრულებინა.

ამასობაში სახლთუხუცესი თავადი ზურაბ წერეთელი, თუმცა კი არა მარტო, იყო სოკოლოვთან და მოახერხა იაკოვლევის მეშვეობით გადაეცა მისთვის და ერჩია დაეპატიჟებინა თავისთან რამდენიმე დიდებული და ეთხოვა მათთვის რომ მეფე ბატონიშვილის განთავისუფლებაზე დაეყოლიებინათ. იცოდა რა სახლთუხუცესის ერთგულება რუსეთისადმი და გულმოდგინება ჩვენი ინტერესების მიმართ, სოკოლოვმა ასეთი რჩევით ისარგებლა და თავისთან დაპატიჟა: იგი, თავადი ბეჟან ავალიშვილი, სარდალი თავადი ქაიხოსრო წერეთელი და თავადი წულუკიძე. 28 ივლისის დილას ყველა ისინი სოკოლოვთან შეიკრიბნენ. შემდგარ თათბირზე სოკოლოვი ცდილობდა დიდებულები იმ აზრისგან ჩამოეცილებინა, რომ იმპერატორი ალექსანდრე ბატონიშვილის შესახებ მხოლოდ მისი დედის თხოვნაზე გულმოწყალების გამო ითხოვს. მას სურდა საკითხი გაცილებით უფრო სერიოზულად დაეყენებია, იმისთვის, რათა წარმატების იმედი უფრო მეტი ვარაუდით ჰქონოდა. იგი მათ იმაში არწმუნებდა, რომ რუსეთის იმპერატორს ამ შემთხვევაში სურს იხილოს, სინამდვილეში, იმერეთის მეფის მისდამი კეთილგანწყობა და ერთგულება, რომელზედაც მას საფუძველი და უფლება აქვს რომ იმედი ჰქონდეს, რამდენადაც ერთმორწმუნეობის გამო, იმდენადვე იმიტომაც, რომ იმერეთის სამეფო თავისი კეთილდღეობით რუსეთისგანაა დავალებული, რომელმაც თავისი ძლევამოსილი დახმარებით იგი ბარბაროსთა ხელიდან გამოიხსნა.

თავადები, თითქოსდა, სოკოლოვის სიტყვებით დარწმუნებულნი იყვნენ და ახალი თათბირებისთვის სოლომონ მეფესთან გაემართნენ. შემდეგ დღეს ისინი ისევ მოვიდნენ ჩვენს წარგზავნილთან და გამოუცხადეს, რომ მეფე, აცნობიერებს რა, თუ როგორ დიდია მისთვის ბედნიერება იმპერატორ ალექსანდრეს კეთილი განწყობა დაიმსახუროს, მზად არის დაეთანხმოს არა მხოლოდ მისი ამ თხოვნის აღსრულებას, არამედ საკუთარი თავიცა და მთელი თავისი სამეფოც მის ფეხებთან განართხოს, თუ ეს მისი უდიდებულესობისთვის სასურველი იქნება.

– მაგრამ, – ამბობდნენ გამოგზავნილები, – მთელი თავისი გულმოდგინებისა და ერთგულების მიუხედავად, მეფე ამაში გარკვეულ სიძნელეს აწყდება, რის შესახებ თქვენს აზრსაც მოითხოვს.

– და რაში შედგება სიძნელე? – იკითხა სოკოლოვმა.

– მეფეს სურს, რომ თქვენ მანამდე გარდაცვლილი დავით მეფის, დატყვევებული ბატონიშვილის მამის მეფობისა და იმ მიზეზების მთელი ისტორია გაიგოთ, რომელთა გამოც ბატონიშვილს ციხესიმაგრეში ამყოფებენ.

– მე მზად ვარ მოგისმინოთ, – იყო პასუხი.

მათ მოუთხრეს ის გარემოებები, რომლებიც ტახტზე სოლომონის ასვლას წინ უძღოდა და ჩვენს მიერ თხრობის დასაწყისში იქნა მოყვანილი.

– თუმცა კი უბედური ბატონიშვილის მამამ, – ამბობდნენ თავადები თავიანთი სიტყვის დასასრულს, – იმდენად ბევრი ბოროტება მოაყენა სახელმწიფოს, რომ ჯერ იყო ყოველივე ამ ყმაწვილისთვის გვეზღვევინებია, მაგრამ, მეფემ, რომელსაც თბილი ქრისტიანული რწმენა აქვს, ეს არ გააკეთა. თუმცა კი სიფრთხილისათვის, რათა იგი, იქნებოდა რა თავისუფლებაში, თავისი მამის მაგალითს არ მიჰყოლოდა და თანამოაზრეთა თავისკენ მიზიდვით მეფის წინააღმდეგ რაიმე ცუდი საქმე არ ეღონა, მას მხოლოდ ციხესიმაგრეში მეთვალყურეობის ქვეშ ინახავს, აწვდის რა მას არსებობისთვის ყოველივე აუცილებელს. 

– მისი უმაღლესობა, – აგრძელებდნენ ისინი, – მზად არის მთელი თავისი გულმოდგინებით თქვენი ხელმწიფე იმპერატორის სურვილი აღასრულოს, მაგრამ შიშობს, რომ როცა ბატონიშვილი განთავისუფლებული და რუსეთში გაგზავნილი იქნება, და დედის თხოვნით მას იმას მისცემენ, მაშინ არ დაიწყოს მეფისთვის ზიანის მოყენება თავის დედასთან ერთად.

– რა ახალისებს მეფეს, – კითხულობდა გაკვირვებით სოკოლოვი, – რომ ასეთი დასკვნა გააკეთოს? რატომ განიცდის იგი ასეთ უნდობლობას ხელმწიფე იმპერატორისადმი?

– შესაძლოა, იმიტომ, რომ მეფეს ახსოვს ზოგიერთი შემთხვევა მეზობელ სახელმწიფოებთან, განსაკუთრებით კი სპარსეთთან, რომლის ალერსიან წინადადებებს, ზომაზე მეტი ნდობით, დაჰყვებოდა რა ხოლმე საქართველო, უწინდელ დროში, მეტად ხშირად თავის იარაღს საკუთარი თავის წინააღმდეგვე მიმართავდა.

– რუსეთის იმპერატორი უვრცელეს მიწებს ფლობს მთელს ევროპაში, ამბობდა სოკოლოვი, როგორც ეს არც თავად თქვენთვისაა უცნობი, ურჯულოთა წესებით არასოდეს ხელმძღვანელობდა. მისი უზენაესი სიტყვა მტკიცე და უცვლელია. მისი უმაღლესობისთვის არასაპატიო იქნებოდა დაეჭვებულიყო ამაში თვით მაშინაც კი, როცა ხელმწიფე იმპერატორი ბატონიშვილის განთავისუფლებისა და მისი თავისთან გაგზავნის შესახებ მას უბრალოდ მხოლოდ თხოვნით მიმართავდა. კიდევ უფრო არასაპატიოა ახლა, როცა იმპერატორი თავის სიგელში ამბობს, «რომ ბატონიშვილი, დარჩება რა ყოველთვის ჩვენს იმპერიაში და სწორედ ამის მეშვეობით გაგათავისუფლებთ რა თქვენ ამაო საზრუნავისგან, შეწყვეტს ყოველგვარ ეჭვს თავის შესახებ», და იმავე სიგელის დასკვნაში გამოთქვამს თავის მზადყოფნას აღმოუჩენდეს მეფესა და მის სამეფოს თავის მაღალ მფარველობას. თუ მისი უმაღლესობა ინებებს ჩაწვდეს ამ სიტყვებს, და ისინი პირდაპირი აზრის მიხედვით გაიგოს, მე მყარად დარწმუნებული ვრჩები იმაში, რომ მეფის ყოველგვარი ეჭვი გაქრება, და ჩემი ხელმწიფის უზენაესი სურვილი აღსრულდება.

თავადები, მათთვის დამახასიათებელი აზიური ეშმაკობით, არწმუნებდნენ სოკოლოვს, რომ მათ მეფესთან ერთად რამდენჯერაც არ წაიკითხეს სიგელი, მისი აზრის სიღრმე ვერ გაიგეს. ჰპირდებოდნენ რა ყველაფერი სოლომონისთვის გადაეცათ, ისინი ცდილობდნენ საკუთარი თავი რუსეთის მომხრეებად და ბატონიშვილ კონსტანტინეს განთავისუფლებაში დახმარების სურვილის მქონედ ეჩვენებიათ.

30 ივლისს სოკოლოვი მეფესთან იქნა მიწვეული. სოლომონი მას მხოლოდ იმ პირებით გარშემორტყმული დახვდა, რომლებიც მასთან მოლაპარაკებებისთვის იყვნენ გამოგზავნლნი.

– რა გაქვთ თქვენ ჩემთვის სათქმელად? – ჰკითხა იმერეთის მეფემ ურთიერთ მისალმებათა შემდეგ.

– თუ თავადებმა ყველაფერი ჩემგან მოსმენილი მოახსენეს თქვენს უმაღლესობას, მაშინ ამ წუთას მეტი არაფერი მაქვს სათქმელი, იმის დადასტურების გარდა, რომ ამაოდ ინებებთ შეშფოთებას, და დაეჭვებას იმაში, რაშიც გაქვთ უზენაესი დარწმუნება, რომელიც სიგელშია გადმოცემული.

სოლომონ მეფე მდუმარედ და ჩაფიქრებით იდგა.

– მე მეჩვენება, – ალაპარაკდა იგი ხანგრძლივი დუმილის შემდეგ, – რომ თქვენს ხელმწიფე იმპერატორს საეჭვო და მრისხანე აზრები აქვს ჩაგონებული ჩემს შესახებ.

– ამაოდ ფიქრობთ ასე, ვინაიდან ხელმწიფე იმპერატორისათვის, მისი სიკეთის გამო, არანაირი ეჭვები დამახასიათებელი არ არის. ამასთან, საწინააღმდეგოს დასამტკიცებლად შეიძლება გამოდგეს უზენაესი სიგელი, რომელიც მე თქვენ ჩაგაბარეთ. მის გამოთქმებში არანაირი მრისხანება არ არის. მე ვთხოვ თქვენს უმაღლესობას ღირსი გამხადოს ნდობისა და მითხრას, თქვენ ასეთი დასკვნის გაკეთება რატომ ინებეთ?

– მე დანამდვილებით ვიცი, – პასუხობდა სოლომონი,– რომ გენერალ-ლეიტენანტმა კნორინგმა მოახსენა მის უდიდებულესობას, რომ ვითომ მე შენიშნული ვარ საიდუმლო ურთიერთობებში ბაბა-ხანთან და სხვა აზიელ მფლობელებთან, ურთიერთობებში, რომლებიც იმ რუსული ჯარებისთვის მავნებლობის მიყენებისკენ იხრება, რომლებიც საქართველოში იმყოფებიან.

– გენერალ-ლეიტენანტი კნორინგი, სასაზღვრო უფროსის თავისი წოდების მიხედვით, რა თქმა უნდა, მოვალე იყო ეცადა შეეტყო ყოველივე იმის შესახებ, რაც საზღვარგარეთ ხდება და ამის თაობაზე მისი უდიდებულესობისთის მთელი სამართლიანობით მოეხსენებია. მაგრამ, მე ვბედავ იმაში დაგარწმუნოთ, რომ კნორინგს არ შეეძლო თქვენი ურთიერთობების შესახებ მოეხსენებინა, თუ ამაზე დადებითი მტკიცებულებები არ ექნებოდა.

– თუ არა ამაში, მაშინ რაიმე სხვაში, მაგრამ მაინც ჩემთვის ბრალი აქვთ დადებული იმპერატორის წინაშე, – თქვა სოლომონმა.

– და რაში შეიძლებლოდა ის ბრალდება ყოფილიყო? კითხულობდა სოკოლოვი.

– შესაძლოა, ქართველ ბატონიშვილებათან მიმართებაში, რომლებიც ჩემთან ცხოვრობენ, – თითქოსდა უხალისოდ ჩაილაპარაკა იმერეთის მეფემ.

მიიღო რა თავისი მფარველობის ქვეშ სამშობლოდან გამოქცეული ქართველი ბატონიშვილები და დაასახლა რა ისინი ქუთაისში, იმერეთის მეფე საქართველოს ტახტხზე ერთერთი მათგანის აღდგენისთვის ქმედითად ზრუნავდა. მან ალექსანდრე ბატონიშვილი ერევნის, განჯისა და შუშის ხანებთან ღია ბარათით გაგზავნა, რომელშიც მათ რუსული ჯარების წინააღმდეგ იარაღის აღმართვისა და იულონ ბატონიშვილის ტახტზე აყვანისთვის ეპატიჟებოდა. ახალციხის ფაშას სოლომონმა თხოვნით მიმართა, რომ იგი მას ლეკებით დახმარებოდა. შერიფ-ფაშამ, რომელიც პირადად იყო სოლომონ II-გან დავალებული, ალექსანდრე ბატონიშვილს სულთნის ყალბი ბეჭდით დაბეჭდილი ფირმანი მისცა, ისეთი შინაარისა, რომ თუ სპარსელი ხანები ბატონიშვილს ჯარებს მისცემენ, მაშინ სულთანიც სპარსელებთან გაერთიანებისთვის თავის ძალებს გამოგზავნის.

სწორედ იმავე დროს, შეიტყვეს რა კნორინგის ტფილისში ჩამოსვლის შესახებ, იულონ და ფარნაოზ ბატონიშვილებმა, და მათთან ერთად სოლომონ მეფემაც, საქართველოს დედაქალაქში ცნობილი თავადი სოლომონ ლეონიძე გამოგზავნეს, კოვალენსკის მეგობარი და მომხრე, რომლის ღირსებათა შესახებ კოვალენსკიმ კნორინგს «ზეპირსიტყვიერად» მოახსენა.

ჩვენ უკვე გვქონდა შემთხვევა გიორგი მეფის გარდაცვალების შემდეგ ლეონიძის საქმიანობისა და გენერალ ლაზარევის მიერ მისი დაპატიმრების შესახებ გველაპარაკა (См. стр. 344-347). კნორინგის ტფილისში ჩამოსვლის შემდეგ, დავით ბატონიშვილმა მას ლეონიძის გამო სთხოვა და იგი განთავისუფლებულ იქნა, მთავარსარდალი დუშეთამდე გააცილა და შემდეგ იმერეთში გაიქცა. იქ ლეონიძემ მეფეს თავისი სამსახური შესთავაზა და ცდილობდა დაეყოლიებინა ბატონიშვილები, რომ საქართველოში მყოფ რუსულ ჯარებს სოლომონ მეფესთან ერთად თავს დასხმოდნენ.

სახლთუხუცესმა თავადმა ზურაბ წერეთელმა მეფე ასეთი საქციელისგან გააჩერა და მოახერხა სოლომონ II-ის დაყოლიება ლეონიძე იმერეთიდან გაეგდო იმ მუქარით, რომ თუ იგი თავად თავისი ნებით არ გაემგზავრება, მაშინ ბორკილდადებული საქართველოში იქნება გაგზავნილი (Рапортъ Лазарева Кноррингу 7-го октября 1801 года. Тифл. Арх. Канц. Наместника).

მეტი რაღა უნდა ექნა. ლეონიძეს როგორც თავად ლაზარევი, ისე ტფილისში თავისი დაპატიმრებაც ჯერ კიდევ კარგად ახსოვდა. იგი იმერეთიდან სამეგრელოს მფლობელ თავად დადიანთან წავიდა. იცოდა რა მისი სურვილი, მთელი თავისი სამფლობელოებით, რუსეთის მფარველობის ქვეშ შემოსულიყო, ლეონიძემ მას თავისი სამსახური შესთავაზა იმით, რომ დადიანს იგი ელჩის სახით პეტერბურგში გამოეგზავნა. თავადმა დადიანმა არა მარტო არ მიიღო მისი სამსახური, არამედ ასევე ბრძანა იგი თავისი სამფლობელოებიდან გაეძევებინათ.

მტრობა, რომელიც იმერეთის მეფესა და სამეგრელოს მთავარს შორის ძველი დროიდან არსებობდა, იყო საბაბი და საშუალება იმისთვის, რომ ლეონიძემ მოახერხა თავი ისევ სოლომონ II-თან შეეფარებინა. მან იმერეთის მეფე სამეგრელოს მფლობელის წინააღმდეგ განაწყო; მოუყვა მას ყველაფერი, რისი გაგებაც დადიანის განზრახვების შესახებ მოახერხა და ამით ორი მფლობელის საბოლოოდ წაჩხუბება მოახდინა, რომელიც ომით დასრულდა. იცოდა რა ბევრი რამ, რაც იმ ომში სოლომონისთვის სასარგებლო შეიძლებოდა ყოფილიყო, ლეონიძე იმერეთის მეფისთვის აუცილებელი ხდებოდა; მეფემ მას აჩუქა სოფელი, რომელშიც 700 სულამდე ცხოვრობდა, და თავისი მდივანი გახადა 500 მარჩილის (400 მანეთამდე) ჯამაგირით წელიწადში.

გამოგზავნილმა ახლა ტფილისში, ლეონიძემ კოვალენსკის ბატონიშვილთა წერილები გადასცა, რომლებთან ერთადაც ისინი ბაბა-ხანის ფირმანს წარმოადგენდნენ, როგორც რუსეთისადმი თავიანთი ერთგულებისა და იმის სურვილის არქონის მტკიცებას, რომ სპარსელებს რუსული ჯარების წინააღმდეგ მათ მოქმედებებში დახმარებოდნენ. ლეონიძემ, საიდუმლოდ (подъ секретомъ), გამოუცხადა კოვალენსკის, რომ, ღებულობდა რა დიდ მონაწილეობას 1783 წელს საქართველოს ქვეშევრდომობის შესახებ ტრაქტატის დადებაში, იგი «ახლაც ასეთივე მოშურნეობითაა აღსავსე რუსეთის იმპერიისადმი». 

იმერეთის ელჩი საკუთარ თავზე იღებდა «მეფე სოლომონი იქამდე მიიყვანოს, რომ მან მთელი თავისი სამფლობელოები, რომლებშიც ახლა პორტასთან ყოველგვარი დამოკიდებულების გარეშე დამკვიდრდა, მისი უდიდებულესობის უზენაესი ხელისუფლების ქვეშ განართხოს საქართველოსთან შეერთებით (на присоединенiе къ Грузiи), მხოლოდ ერთი პირობით, რომ მას მეფის პატივი და სახელი სიცოცხლის ბოლომდე შეუნარჩუნდეს, ვინაიდან, არის რა უშვილო, თავის პრეტენზიებს ამის იქით აღარ განავრცობს».

ლეონიძე ამბობდა, რომ თუ რუსეთის მთავრობა თანახმა იქნება, იგი საქმეს ისე მოაწყობს, რომ სოლომონი გაგზავნის მას პეტერბურგში ამ საქმეზე მოლაპარაკებებისთვის. «ამ სიტყვების დასკვნა, მოახსენებდა კოვალენსკი (Въ рапорте Кноррингу отъ 4-го iюля 1802 года, № 30. Арх. Мин. Иностр. Делъ, 1-5, 1802-1803 гг., № 1), იმ მოგებათა აღწერაში შედგებოდა, რომლებიც ასეთ შემოერთებასთან შეიძლება იქნეს შეუღლებული და რომლებსაც იგი, თავადი ლეონიძე, ყველა მიმართებით მეტად საფუძვიალად და პოლიტიკური თვალით ჭვრეტს».

თუმცა კი, ტფილისში მალევე შეიტყვეს, რომ ამ პოლიტიკურ თვალს საქართველოს დედაქალაქში თავისი ჩამოსვლის სხვა მიზანი გააჩნდა; რომ სოლომონ მეფემ იგი გამოგზავნა ბარათით დარეჯან დედოფალთან და კახეთის ყველა უპირველეს თავადთან, რომელშიც სწერდა თავისი წარმატების შესახებ ბაბა-ხანთან ურთიერთობებში და არწმუნებდა მათ ხელი შეეწყოთ მეფობის აღდგენისთვის. დარეჯან დედოფალი მაშინვე გამოეპასუხა ამ მიპატიჟებას, მაგრამ, არ იცოდა რა, თუ ამის შესახებ ბატონიშვილებისთვის როგორ შეეტყობინებინა, ეშმაკობას მიმართა. მან თავისთან ლაზარევი საიდუმლო მოლაპარაკებებისთვის დაპატიჟა.

– იმპერატორის სამსახურის სარგებლობისადმი გულმოდგინებით, – ეუბნებოდა იგი ლაზარევს, – მაქვს სურვილი ჩემი შვილიშვილი იმერეთის მეფე მისი უდიდებულესობის მფარველობაში მოვიყვანო. ასეთ განზრახვას მე უკვე ოთხი თვის წინ მივმართე და მყარად ვარ დარწმუნებული, რომ შვილიშვილი, რომელიც ყველაფერში შემს რჩევებს მიჰყვება, არ გადადებს ამ ჩემი სურვილის აღსრულებას. მე გთხოვთ მხოლოდ ამაში დახმარება აღმომიჩინოთ. მე არც ერთი ერთგული ადამიანი არ გამაჩნია იმერეთში გასაგზავნად და ამიტომ შემიძლია თუ არა გამოვიყენო, თქვენი თანხმობით, ეგერთა 17-ე პოლკის დეკანოზი წინამძღვაროვი (Цинамзгаровъ).

ლაზარევს უცნაურად მოეჩვენა, რომ დედოფალს, რომელიც თავად რუსეთის მთავრობით უკმაყოფილოა, განზრახული აქვს თავისი შვილიშვილიც მასვე დაუქვემდებაროს, და მან მალევე გაიგო თუ რა სურს დედოფალს.

– მთავარსარდლის ნებართვის გარეშე, – პასუხობდა იგი დედოფალს, – მე ამის გაკეთება არ შემიძლია, ხოლო თუ თქვენ გსურთ იმერეთში ვინმე გაგზავნოთ, მაშინ მე მყავს ერთგული ადამიანი.

დედოფალმა ამჯობინა კნორინგის პასუხს დალოდებოდა (Рапортъ Лазарева Кноррингу 21-го iюня, № 335. Арх. Мин. Внут. Делъ, 1-5, 1802-1803 гг., № 1), და ამ დროის შუალედში მაინც მოახერხა ალექსანდრე ბატონიშვილისთვის წერილი გაეგზავნა, რომელშიც სთხოვდა მის მიერ ჩაფიქრებული საქმის აღსრულება დაეჩქარებინა. დედოფალი ვაჟიშვილს ატყობინებდა, რომ ახლა თავდასხმისთვის ყველაზე უფრო მოსახერხებელი დროა რუსული ჯარების მცირერიცხოვნების გამო (Рапортъ Лазарева Кноррингу 20-го iюля, № 356). ამის შემდეგ მალევე ტფილისში გამოცხადდა იმერეთის მეფის ახალი წარმოგზავნილი, თავადი როსტომ ნიჟარაძე. მან სიტყვიერად გამოუცახადა ლაზარევს, რომ სოლომონს სურს უზენაეს კარზე თავისი წარგზავნილი გაგზავნოს თხოვნით, რათა იგი რუსეთის მფარველობაში მიიღონ, ხოლო მისი სიკვდილის შემდეგ კი ქვეშევრდომობაშიც, საქართველოს მსგავსად, თუმცა კი, იმ პირობით, რომ გარდაცვლილი მეფის ერეკლეს ანდერძის მიხედვით, იულონ ბატონიშვილი საქართველოს მეფედ იქნას დანიშნული, მასთან რუსული ჯარების დატოვებით. ამის სანაცვლოდ, წარმოგზავნილის სიტყვებით, იულონი პირობას დებს რუსეთის სარგებლობაში გადასცეს საბადოები, მიაწოდოს რეკრუტები და «არანაირ საქმეებში არ ერეოდეს, არამედ მხოლოდ მეფის ტიტულით სარგებლობდეს» (Рапортъ Лазарева Кноррингу 30-го августа 1801 г., № 417. Тамъ же). იმერეთის მეფის ასეთი ახალი წინადადების შესახებ ლაზარევმა კნორინგს მოახსენა, რომელმაც სოლომონ II-ის ყველა ძიება უარყო, რადგანაც ჯერ კიდევ 1801 წლის სექტემბერში მიიღო უზენაესი ბრძანება იმერეთის მეფესთან მსგავს ურთიერთობებში არ შესულიყო.

«თქვენდამი მოცემულ 12 სექტემბრის რესკრიპტში, – წერდა იმპერატორი ალექსანდრე კნორინგს (Въ рескрипте отъ 17-го сентября 1801 г. Арх. Кабин. Его Величества), – მე თქვენ უკვე განგიმარტეთ ქცევის სახე (образъ поведенiя), რომელსაც უნდა იცავდეთ იმერეთის მეფესთან, ხოლო რუსეთის ქვეშევრდომობაში შემოსვლაზე მისი სურვილის შესახებ კი დაგპირდით, რომ საგანგებო დარიგებას მოგცემდით. ახლა, ამ საგნის დაწვრილებით პატივისცემით, ვფიქრობ რა, რომ ჩემი მხრიდან ასეთ სურვილზე დაყოლას შეეძლო ის კეთილი თანხმობა შეერყია, რომელიც რუსეთსა და პორტას შორის არსებობს და რომლის შენარჩუნებაც მთელ მის ძალაში მე განზრახული მაქვს, საჭიროდ ვთვლი თქვენ დაგავალოთ, რომ წესიერი (მართებული, пристойный) სახით უარყოთ ეს წინადადება და როგორც ახლა, ისე მომავალ დროშიც, არ მისცემთ რა პორტას ამ მხრიდან უმცირეს საბაბსაც კი დაეჭვებისთვის, ეცადეთ მხოლოდ მეგობრული ურთიერთობები შეინარჩუნოთ, როგორც ამ მფლობელთან, ისევე სხვებთანაც, ხოლო ქვრივ დედოფალს დარეჯანს კი, რომელმაც იმერეთის მეფე საამისოდ წაახალისა, შესაფერისი სახით ჩააგონეთ, რომ მისი გულმოდგინება ჯეროვნად მივიღეთ, თუმცა კი მისი წინადადების სამოქმედოდ გამოყენება შეუფერებლად მიგვაჩნია».

ამრიგად რუსეთის მთავრობაში სურვილის არქონამ, რომ იმერეთის მეფესთან მფარველობის შესახებ მოლაპარაკებებში შესულიყო, თავადი ლეონიძე სხვა გზაზე შემოაბრუნა, და მან იმის მტკიცება დაიწყო, რომ მეფეს არა მხოლოდ კონსტანტინე ბატონიშვილის განთავისუფლებაზე დაიყოლიებს, არამედ ქართველი ბატონიშვილების გაძევებაზეც. თავად სოლომონი ასევე არწმუნებდა სოკოლოვს, რომ მოხარული იქნებოდა, თუ ბატონიშვილები მის სამფლობელოს გაეცლებოდნენ, მაგრამ არ შეეძლო აეძულებინა, რომ მათ ეს გაეკეთებინათ.

– განა თქვენ არა ხართ იმის მოწმენი, – ამბობდა სოლომონი, მიმართავდა რა თავად ზურაბ წერეთელსა და თავად ბეჟან ავალიშვილს, – თუ როგორ ხშირად ვურჩევდი მათ, რომ ისინი ხელმწიფე იმპერატორს დამორჩილებოდნენ და საქართველოში დაბრუნებულიყვნენ, მაგრამ ისინი მე არასოდეს მიჯერებდნენ.

თავადმა ბეჟან ავალიშვილმა სოლომონ მეფის სიტყვები თავის დაკვრით დაადასტურა; სახლთუხუცესი თავადი წერეთელი კი, მიბრუნდა რა განზე, დუმდა და გეგონებოდათ იმერეთის მეფეს მეტად მცირე რამეში თუ ეთანხმებოდა.

– თუ თქვენ ინებებთ ნება მომცეთ, ეუბნებოდა სოკოლოვი, მე შემიძლია იმ გარემოებებზე მიგითითოთ, რომლებშიც, შესაძლოა, თქვენი უმაღლესობა დამეთანხმოს.

– მე თქვენგან დიდად დავალებული ვიქნები, პასუხობდა ამაზე სოლომონი.

იცოდა რა, რომ იმერეთის მეფე მაინც აქვს იმის იმედი, რომ საქართველო მიიღებს თავის უწინდელ დამოუკიდებლობას (самостоятельность); რომ ხალხი დათანხმდება საქართველოს ტახტზე გარდაცვლილი მეფის ერეკლეს ძე, იულონ ბატონიშვილი აიყვანოს და რომ, ბოლოს, თავად სოლომონმა დაიწყო ამ საქმეზე მიმოწერა დარეჯან დედოფალთან, ერეკლეს მეუღლესთან, იცოდა რა ეს ყველაფერი, სოკოლოვი ცდილობდა სოლომონი ამ საკითხზე საუბარში აეყოლიებინა.

– მისმა იმპერატორობითმა უდიდებულესობამ, – ამბობდა სოკოლოვი, – ტახტზე თავისი ასვლისას, საქართველოს სამეფო უკვე რუსეთის იმპერიასთან შემოერთებული ჰპოვა და, მიაქცია რა თავისი ყურადღება ყოველივე იმას, რასაც შეუძლია ხელი შეუწყოს ხალხის კეთილდღეობას, მიმართა ასევე თავის ყურადღება ქართველ ბატონიშვილებზეც, შეუნარჩუნა მათ არა მხოლოდ მათი ქონება, არამედ გარდა ამისა მათ, თავისი გულუხვობით, განსაკუთრებული საზღაურიც დაუნიშნა. აქვს რა იმ ბატონიშვილების მორჩილებისა და დამჯერობის აშკარა მტკიცება, რომლებიც თავიანთ სამშობლოში დარჩნენ, და სხვებისაც, რომლებმაც ნებაყოფლობით ისურვეს რუსეთში დარჩენილიყვნენ ან გადმოსახლებულიყვნენ, ხელმწიფე იმპერატორს არ შეუძლია, რა თქმა უნდა, არ უკვირდეს სამი ქართველი ბატონიშვილის საქციელი, გარდაცვლილი მეფის ერეკლეს ვაჟების: იულონის, ფარნაოზის და ალექსანდრესი, რომელთაც ამ დრომდე იმერეთში აქვთ თავშესაფარი. ასეთი საქციელი არ შეიძლება არ იყოს გასაოცარი მაშინ, როცა მისი იმპერატორობითი უდიდებულესობის სახელით ისინი არაერთხელ იყვნენ მოპატიჟებულნი, რათა თავიანთ სამშობლოში დაბრუნებულიყვნენ, და როცა მათ ყოველივე წარსულის დავიწყების დაპირებაც მიეცათ, თუ ისინი ჭეშმარიტ გზას დაუბრუნდებიან.

– ჩემი აზრით, – პასუხობდა ამაზე სოლომონი, – იმაში, რომ ბატონიშვილებს თავშესაფარი ჩემს სამეფოში აქვთ, ხელმწიფე იმპერატორის უზენაესი ნებისადმი საწინააღმდეგო არაფერი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მანიფესტით მათ ყველა მათი უწინდელი საქციელის პატიება ებოძათ და ამასთან ნებაც მიეცათ თავიანთი ადგილსამყოფელი იქ აირჩიონ, სადაც თავად ისინი მოისურვებენ.

– თუ მათ ებოძათ ყველა უწინდელი საქციელის პატიება, ამ პატიებას მხოლოდ მაშინ შეიძლება ჰქონდეს ადგილი, როცა ისინი, დაბრუნდებიან რა თავიანთ სამშობლოში, კანონიერ ხელისუფლებას დაემორჩილებიან და რუსეთის ტახტს ერთგულების ფიცს მისცემენ, – რაც მათ, თუმცა კი, არ გაუკეთებიათ. ხოლო რაც შეეხება მათთვის მიცემულ ნებართვას სურვილის მიხედვით აირჩიონ მათი მუდმივად ყოფნის ადგილი, ეს მხოლოდ იმას შეეხება, რომ მათ შეუძლიათ ან ყოველთვის თავიანთ სამშობლოში ჩებოდნენ ან კიდევ სადაც მოისურვებენ რუსეთში, და არა მის საზღვრებს გარეთ, რაზედაც, უზენაესი ნებართვის გარეშე, არც ერთ ქვეშევრდომს უფლება არ გააჩნია.

– ასეთ შემთხვევაში მე უდანაშაულოდ ვარ ჩართული დანაშაულში ხელმწიფე იმპერატორის წინააღმდეგ, – პასუხობდა სოლომონი გარკვეული დუმილის შემდეგ.

– საღი აზრის მიხედვით მეჩვენება, რომ მას, ვისაც ცუდი საქციელი ეპატია, კარგი საქმეებით უნდა გამოესწორებინა ის შეცდომები, რომლებშიც გარემოებების მიერ შეიძლებოდა ყოფილიყო ჩათრეული, და არა იმეორებდეს მათ, როგორც ყველაფრის საწინააღმდეგოდ იქცევა ალექსანდრე ბატონიშვილი, რომელიც, ვერ გაჩერდა რა იმერეთშიც, ახლა აზიაში დახეტიალობს.

– მე ალექსანდრე ბატონიშვილის ასეთ საქციელში არანაირ მონაწილეობას არ ვღებულობ. ბატონიშვილი, დამეთხოვა რა სანადიროდ წასასვლელად, უკვალოდ დაიკარგა და შემდეგ უეცრად ერევანში აღმოჩნდა.

– მე ეჭვი არ მეპარება იმაში, რომ თქვენი უმაღლესობა არ ღებულობდა მონაწილეობას მის გაქცევაში, – პასუხობდა სოკოლოვი.

– მე უკვე დიდი ხანია მსურდა მისი იმპერატორობითი უდიდებულესობის წინაშე თავი გამემართლებინა ან წერილის მეშვეობით, ან კიდევ წარგზავნილისა, რომელსაც ს.-პეტერბურგში გავუშვებდი, მაგრამ, ვიცი რა, თუ როგორი ნდობით სარგებლობს იმპერატორთან კნორინგი, ვშიშობ, რომ ასეთი წერილი გაგზავნილიც რომ ყოფილიყო, ის ვერ ჩააღწევს, არამედ კნორინგის მიერ იქნება გაჩერებული, ხოლო თუ წარგზავნილი იქნება მივლინებული, მაშინ კნორინგი მასაც, არ გაუშვებს რა პეტერბურგამდე, უკანვე დააბრუნებს.

– ტყუილად ფიქრობთ თქვენ ასე, და როგორი საბაბი მოგცათ კნორინგმა იმისთვის, რომ ასეთი დასკვნა გააკეთოთ? ეკითხებოდა სოკოლოვი იმერეთის მეფეს.

– როცა მე გასულ წელს ზამთარში ს.-პეტერბურგში წარგზავნილად თავადი ჯაფარიძე გავუშვი, კნორინგმა ის გარკვეული დროით გეორგიევსკში გააჩერა და შემდეგ უკანვე გამოგზავნა. – ამის შემდეგ მე მეტად აღარა მაქვს იმედი, რომ მომავალში ხელმწიფე იმპერატორთან ახლო ურთიერთობებში ვიქნები (თავადი ჯაფარიძე გაგზავნილი იყო შუამდგომლობით საქართველოს ტახტზე იულონ ბატონიშვილის აყვანის შესახებ. კნორინგმა იგი უკანვე გაგზავნა და მას თან საქართველოს რუსეთთან შეერთების შესახებ მანიფესტის რამდენიმე ეგზემპლარი და მისი მმართველობის შტატი გაატანა).

– ერთი მაგალითის მიხედვით ყოველთვის არ შეიძლება შემდგომებზეც მსჯელობა. ამასთანავე კნორინგმა ვერ გაბედა თავადი ჯაფარიძე ს.-პეტერბურგში ისეთი დავალებით გაეგზავნა, რომელიც მას მიცემული ჰქონდა. მან წერილობით შეგატყობინათ თქვენ იმ მიზეზების შესახებ, რომელთა მიხედვითაც ეკრძალებოდათ წარგზავნილებს მსგავსი დავალებებით საიმპერატორო კარზე მისვლა, და მასთან ერთად თქვენ თავისი სამართლიანობის მტკიცებულებაც გამოგიგზავნათ.

– რა თქმა უნდა, ასეა, – ამაზე სოლომონი მეტად მშრალად პასუხობდა.

– მე ვისურვებდი მენახა, ამბობდა სოკოლოვი, – კონსტანტინე ბატონიშვილი, რომელიც, მისი იმპერტორობითი უდიდებულესობის სურვილით, ჩემდამი უნდა იქნას ჩაბარებული რუსეთში ჩასაყვანად.

– მე ჯერ კიდევ მის შესახებ გადაჭრით არაფრის თქმა არ შემიძლია, – პასუხობდა იმერეთის მეფე, როცა სოკოლოვს ემშვიდობებოდა.

მალევე ამ აუდიენციის შემდეგ, სოკოლოვმა შეიტყო, რომ სოლომონი სულაც არ არის განწყობილი ამისთვის და არ ფიქრობს, რომ კონსტანტინე ბატონიშვილს თავისუფლება მისცეს, და კიდევ უფრო ნაკლებად, რომ იგი რუსეთში გამოუშვას. 3 აგვისტომდე წარმოებდა მოლაპარაკებები სხვადასხვა პირების მეშვეობით, რომლებიც, მეფის ბრძანებით, ჩვენს წარგზავნილებს სტუმრობდნენ. ამ დღეს, საღამოს, სოკოლოვი ისევ სოლომონთან იქნა მიპატიჟებული.

– ხომ არ ინებებს თქვენი უმაღლესობა, რომ რაიმე მიბრძანოს? ჰკითხა სოკოლოვმა, რომელიც ხედავდა, რომ მასთან სრულიად გარეშე საუბრებს აწარმოებენ, რომლებიც საქმეს სულაც არ შეეხება.

– არაფერი, – პასუხობდა სოლომონი. – მე მსურდა თქვენ მხოლოდ იმისთვის მენახეთ, რათა საღამო სასიამოვნო საუბარში გამეტარებინა.

– მე მაქვს რამდენიმე სიტყვა სათქმელი, – უთხრა სოკოლოვმა მეფეს მისი თავაზიანობისთვის მადლობის გადახდის შემდეგ.

იმერეთის მეფემ ყველა იქ დამსწრეს უბრაძანა გასულიყვნენ, დაიტოვა რა თავისთან მხოლოდ სახლთუხუცესი თავადი ზურაბ წერეთელი და თავისი ბიძა თავადი ბეჟან ავალიშვილი.

– საყოველთაო ხმების მიხედვით, თქვენი უმაღლესობა მალე ინებებს სალაშქროდ გამგზავრებას; ამიტომ მე გთხოვთ ღირსი გამხადოთ ბრძანებებისა ჩემს გამოგზავნასთან მიმართებაში. განა უკეთესი არ იქნება, თუ თქვენი უმაღლესობა, თავისი ლაშქრობის წინ, ინებებს ნება მისცეთ კონსტანინე ბატონიშვილს, რომ ჩემთან ერთად საქართველოში გაემგზავროს, რათა მე არ დავაგვიანო და სექტემბრის თვეში მთებზე გადასვლის საუკეთესო დრო ხელიდან არ გავუშვა.

– მე შევეცდები თქვენი თხოვნა აღვასრულო, მაგრამ კიდევ ერთი კვირით უნდა იქონიოთ მოთმინება, სანამ მდივანი (მწერალი), რომლის მოსაყვანადაც მე უკვე დიდი ხანია კაცი გავგზავნე, აქ ჩამოვა. მისთვისაც ასევე აუცილებელი იქნება გარკვეული დროის მიცემა იმპერატორისადმი საპასუხო სიგელის ჯეროვნად მომზადებისთვის.

– ყოველივე აქედან მე შემიძლია დავასკვნა, რომ თქვენი უმაღლესობა უწინდებურად აგრძელებს შეშფოთებასა და სიგელის უზენაესი სიტყვებისადმი ეჭვის გამოხატვას. ათი დღის განმავლობაში, რომლებიც მე თქვენს უგანათლებულეს პიროვნებასთან გავატარე, ვერ ვხედავ იმას, რომ თუნდაც უმცირესი რამ იყოს გაკეთებული, რომელიც ჩემი ხელმწიფის სურვილს შეესაბამებოდა. ახლა მე გაოცებული ვარ და თავს მოვალედ ვრაცხ გავიმეორო, რომ ღირსი შევიქენი რა თქვენგან მომესმინა იმის შესახებ, რომ თქვენი უმაღლესობისთვის არაფერი ისე სასურველი არ არის, როგორც ხელმწიფე იმპერატორის მფარველობით სარგებლობა; რომ თქვენ ამაში ვარაუდობთ თქვენს ერთადერთ იმედს, ამიტომ ვფიქრობ, რომ თქვენთვის სასიამოვნო უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ეს საქმით დამტკიცოთ.

– მე ჯერ არაფერი არ გადამიწყვეტია. როცა მდივანი ჩამოვა, მაშინ ყველაფერს დაუყოვნებლივ დავასრულებ.

შემდეგ სოლომონი სკამიდან წამოდგა, და სოკოლოვიც მას უნდა დამშვიდობებოდა. მეორე დღეს, 4 აგვისტოს, ჩვენმა წარგზავნილმა თავისთან მოიპატიჟა სახლთუხუცესი თავადი წერეთელი და მეფის ბიძა თავადი ბეჟან ავალიშვილი. იგი სთხოვდა მათ მისი სახელით გადაეცათ სოლომონისთვის ის, რისი გამოთქმაც მას უნდოდა, როცა მეფემ მასთან საუბარი შეწყვიტა.

– თუ მე უნდა დავუჯერო მეფის სიტყვებს, – ამბობდა სოკოლოვი, – რომლებიც ჩემთვის არაერთხელ იქნა განმეორებული, მისი იმპერატორობითი უდიდებულესობისადმი მისი ერთგულებისა და კეთილგანწყობის შესახებ, მაშინ სულ მცირე ეჭვიც კი არა მაქვს იმაში, რომ მეფე არ აღასრულებს იმ სურვილს, რომელიც უზენაეს სიგელშია გადმოცემული; თუმცა კი, მე ვერ ვხედავ იმას, რომ მეფეს რაიმე ეღონა ამის შესაბამისად, ესე იგი, რომ ვინმე გაეგზავნა კონსტანტინე ბატონიშვილის მოსაყვანად ან რაიმე ყოფილიყო გაკეთებული მისი განთავისუფლებისთვის.

იქ მყოფმა იმერელმა თავადებმა ამ დროს თავიანთი გაოცება გამოთქვეს სოლომონის ასეთი საქციელის გამო.

– მოახსენეთ მეფეს, – აგრძელებდა ამასობაში სოკოლოვი, – რომ მისთვის ახლა ყველაზე უფრო მეტად ხელსაყრელი წუთია იმისთვის, რათა მისი იმპერატორობითი უდიდებულესობის კეთილგანწყობა თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს, რომლის შენარჩუნებაც მას მხოლოდ უზენაესი სურვილის აღსრულებით შეუძლია. მეფემ მე მითხრა, რომ მას სჭირდება გარკვეული დრო ხელმწიფე იმპერატორისადმი პასუხის ჯეროვნად მომზადებისათვის, ამიტომ გთხოვთ დაარწმუნოთ მისი უმაღლესობა, რომ მისი საუკეთესო და უწესიერესი პასუხი უზენაეს სიგელზე შეიძლება იყოს მხოლოდ ის, როცა იმპერატორის სურვილი ინება აღსრულებული.

სოკოლოვის მიერ მოპატიჟებული თავადები დაპირდნენ ყოველივე მათ მიერ მოსმენილი მეფისათვის გადაეცათ და ამასთან ერთად სოლომონის მიერ გადაწყვეტილების უსწრაფესად მიღებისთვის თავიანთი თანადგომაც გამოეყენებიათ. მაგრამ იმერეთის მეფე ურყევი რჩებოდა; იგი ყველას ეუბნებდა, რომ ელოდება მდივანს თავად სოლომონ ლეონეძეს, თუმცა კი ცნობილი იყო, რომ მას თან სამი მწერალი ახლდა, რომლებიც მთელ მიმოწერას აწარმოებდნენ ქართველ თავადებთან და სხვა აზიელ მფლობელებთან. 

თავადი სოლომონ ლეონიძე, იმერეთის მეფის მაშინდელი მდივანი, თავისი ორპირობით იყო ცნობილი, და შესაბამისად, მის ჩამოსვლას საქმისთვის კარგი მიმართულების მიცემა არ შეეძლო; მაგრამ ვერაფერს გააწყობდა და სოკოლოვმაც გადაწყვიტა მის ჩამოსვლას დალოდებოდა.

5 აგვისტოს თავადი ლეონიძე იმერეთში დაბრუნდა და სოკოლოვს კოვალენსკის წერილი გადასცა, რომელშიც ის წერდა, რომ «ამ თავადმა, თავისი განსაკუთრებული გულმოდგინებით, სიტყვა მომცა დაიყოლიოს მეფე არა მხოლოდ პატიმრობაში მყოფი ბატონიშვილის მოცემაზე, არამედ ჩვენი ინტერესებისადმი მის შემდგომ კეთილგანწყობაზეც. მე თავს მოვალედ ვრაცხ ამის შესახებ შეგატყობინოთ, რეკომენდაციას გაძლევთ რა, რომ იგი, თავადი ლეონიძე, როგორც ადამიანი, რომელიც თავისი ღირსებების მხრივ ჩემთვის დიდი ხანია ცნობილია, თქვენც გაიცნოთ და მის მიმართ კეთილად განეწყოთ».

ვერც ლეონიძის დაპირებებმა, ვერც კოვალენსკის რეკომენდაციამ საქმეს ვერ უშველეს.

7 აგვისტოს თავადი ლეონიძე სოლომონ მეფის მიერ სოკოლოვთან იქნა გამოგზავნილი, სახლთუხუცეს თავად წერეთელთან და მეფის ბიძა თავად ბეჟან ავალიშვილთან ერთად. 

– მისი უმაღლესობა თუმცა კი სრულწლოვანი არ არის, – ამბობდნენ ისინი, – მაგრამ სრულად გრძნობს ხელმწიფე იმპერატორის მისდამი წყალობის ფასს. მთელი მისი მზადყოფნისას, რომ უზენაესი ნება აღასრულოს, მეფე იმდენად შევიწროვებულ გარემოებებში იმყოფება, რომ მისი აღსრულებით თუმცა კი ისე ჩანს, რომ მის სამეფოს და თავად მისი პიროვნებასაც შეუძლიათ კეთილდღეობას მოელოდნენ, მაგრამ სინამდვილეში, ამ თხოვნის აღსრულებით, შესაძლოა თავად იგი და მისი სამეფოც დაქვეითებაში მოვიდნენ.

– რისგან არის ასეთი დასკვნები გაკეთებული? კითხულობდა გაკვირვებით სოკოლოვი.

– ახლანდელი გარემოებები ჯერ კიდევ იმერეთში თქვენს ჩამოსვლამდე გაცილებით უფრო ადრე არსებობდა, ესე იგი, რომ მეფეს ომი ჰქონდა თავად დადიანთან, ლეჩხუმისა და ოდიშის მთავართან. ამ დრომდე მის უმაღლესობას სასურველი წარმატება ჰქონდა, დაიმორჩილა რა ლეჩხუმის ოლქის სამი ციხესიმაგრე და ბევრი სოფელი, რომელთა მფლობელებმაც უკვე დადეს ფიცი ერთგულებაზე. ახლა მხოლოდ ჭყვიშის ციხესიმაგრის აღებითღა გვრჩება ეს ომი დავასრულოთ. ამიტომ, თუ მეფე კონსტანტინე ბატონიშვილს გათავისუფლებს და მას თქვენთან ერთად რუსეთში გამოუშვებს, მაშინ ყველანი საერთოდ იფიქრებენ, რომ მეფემ ეს რუსეთის იმპერატორის მხრიდან რაიმენაირი იძულებით გააკეთა, და არა ნებაყოფლობით გაუშვა. ამის შედეგი შესაძლოა იყოს ის, რომ უკვე დამორჩილებულმა და ფიცის მომცემმა მფლობელებმა, უარი თქვან თავიანთ ფიცზე და ისევ თავად დადიანს მიუბრუნდნენ და ამით მოსპონ მთელი ის წარმატება, რომელიც ამ ომში მეფეს ჰქონდა და რისი იმედიც კიდევ აქვს.

– ასეთ შემთხვევაში მე საწინააღმდეგო აზრისა ვარ, – პასუხობდა სოკოლოვი. – თუ მისი უმაღლესობა ინებებს პირდაპირ გაიგოს იმპერატორის სიტყვა და მისი ძალა, მაშინ, საპირისპიროდ, მე ვფიქრობ, რომ როცა დამორჩილებულ მოწინააღმდეგეთა და მეზობლების ცნობამდე მიაღწევს, რომ მეფემ რუსეთის იმპერატორის სურვილი აღასრულა და მისი ასეთი საქციელის სანაცვლოდ მისი უდიდებულესობა ინებებს მეფესა და მის სამეფოს თავის მფარველობას დაჰპირდეს, მაშინ პირველები ვერ გაბედავენ რაიმე იღონონ მეფის ხელისუფლების წინააღმდეგ და უფრო მეტად მისკენ მორჩილებით შემობრუნდებიან, უკანასკნელნი კი იძულებულნი შეიქნებიან მისი უმაღლესობის მეგობრობა ეძიონ.

– თუმცა კი თქვენი მსჯელობა სამართლიანია, მაგრამ მეფე, იმყოფება რა საწინააღმდეგოს შიშის ქვეშ, იმაზე უწინ არ დათანხმდება უზენაესი ნება აღასრულოს და კონსტანტინე ბატონიშვილი გაათავისუფლოს, თუ არა მოწინააღმდეგის წინააღმდეგ დაწყებულ მოქმედებათა დასრულების შემდეგ და ამისთვის თქვენს დახმარებას მოითხოვს.

– მოწინააღმდეგის წინააღმდეგ მეფის დახმარებას რომ შევუდგე, არა მხოლოდ მე, არამედ საქართველოში მთავარსარდალსაც კი არ შეუძლია, ამაზე მისი იმპერატორობითი უდიდებულესობის საგანგებო ბრძანების გარეშე. ამასთანავე, ვიცი რა მისი იმპერატორობითი უდიდებულესობის სურვილი, რომ ყველა მეზობელ ოლქთან მეგობრულ ურთიერთობებში იყოს, ვეჭვობ, რომ ხელმწიფე იმპერატორმა, არ იცის რა მის უმაღლესობასა და თავად დადიანს შორის მტრულ მოქმედებათა ჭეშმარიტი მიზეზები, მასში მონაწილეობის მიღება ისურვოს.

– მეფე, აქვს რა მტკიცე განზრახვა მოკლე დროში დაასრულოს ომი დადიანთან, ინებებს თავად გაემართოს სალაშქროდ, და იმაზე უწინ არ შეუძლია გადაწყვიტოს კონსტანტინე ბატონიშვილის რუსეთში გამოშვება, თუ არა თავისი ომის კეთილსასურველად დასრულების შემდეგ. მისი იმპერატორობითი უდიდებულესობის შუამდგომლობის პატივისცემისთვის კი, მეფე, დაბრუნდება რა ლაშქრობიდან ქუთაისში, მისცემს ბატონიშვილს თავისუფლებას და, გარემოებების და მიხედვით, ან შესაფერი სახით თავისთან დაიტოვებს, და აღზრდის, როგორც თავის შემდეგ კანონიერ მემკვიდრეს, ან კიდევ მას რუსეთში გამოგზავნის.

– არა ვარ რა ხელმწიფე იმპერატორისგან რწმუნებული არანაირ წინადადებებზე, ჩემი მისიის საგანთან დაკავშირებით, და ვიფარგლები რა მხოლოდ უზენაესი სიგელის აზრით, მე მოველი მხოლოდ იმას, რომ კონსტანტინე ბატონიშვილი, მიიღებს რა თავისუფლებას, ჩემდამი იქნას ჩაბარებული რუსეთში წასაყვანად.

ამ პასუხით გამოგზავნილები იმერეთის მეფესთან გაემართნენ და ორი დღის შემდეგ, 9 აგვისტოს დილას, ისევ სოკოლოვთან იქნენ გამოგზავნილნი. მათ გამოუცხადეს, რომ სოლომონი თავის უწინდელ აზრზე რჩება, და სთავაზობდნენ სოკოლოვს გამგზავრებულიყო ტფილისში და იქიდან მოეხსენებია, სადაც საჭირო იყო, სოლომონის პასუხის შესახებ. გამოგზავნილნი ჰპირდებოდნენ, რომ თუ შემდეგ იმპერატორი ალექსანდრე I ისურვებს კონსტანტინე ბატონიშვილი განთავისუფლებული იხილოს, მაშინ მეფე დაუყოვნებლივ გამოგზავნის მას ტფილისში.

– მე ვერ ვბედავ ჩემს მიერ მეფისთვის გადაცემული უზენაესი სიგელის აზრის ფარგლებს გარეთ გასვლას, პასუხობდა ამაზე სოკოლოვი. – ამასთან კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ მეფის არაერთჯერადი დარწმუნებების შემდეგ მისი სურვილის შესახებ სარგებლობდეს იმპერატორის წყალობითა და მფარველობით, ვრჩები სრული იმედით იმაზე, რომ მეფე დათანხმდება აღასრულოს მისი იმპერატორობითი უდიდებულესობის სურვილი არა სანახევროდ, არამედ ზუსტად ისე, როგორც სიგელშია გადმოცემული, ე. ი., რომ იგი გაათავისუფლებს ბატონიშვილ კონსტანტინეს და ჩამაბარებს მას მე, რუსეთში წასაყვანად.

გამოგზავნილები სოლომონთან გაემართნენ და ორი საათის შემდეგ უკანვე დაბრუნდნენ განცხადებით, რომ მეორე დღეს მეფე სალაშქროდ მიემართება და სთავაზობს სოკოლოვს გაემგზავროს ტფილისში საპასუხო სიგელით, რომელშიც სოლომონი იმპერატორ ალექსანდრეს წერდა, რომ ვერ პოულობს ვერანაირ საფუძველს, «ვერც ნების მიმცემსა, და ვერც მაიძულებელს» კონსტანტინე ბატონიშვილის განთავისუფლებაზე. იმერეთის მეფე ირწმუნებოდა, რომ თავისი უშვილობის გამო, ბატონიშვილს იშვილებს და თავის მემკვიდრედ გამოაცხადებს, მაგრამ თუ კი, ამბობდა იგი, «ყოვლისშემძლე თავისი წყალობით ჩვენ მემკვიდრედ ძეს გვიბოძებს, მაშინ მე ბატონიშვილ კონსტანტინეს უზენაეს კარზე გამოვგზავნი და ამით როგორც უმდაბლესი მონა თქვენი უდიდებულესობისა თქვენს იმპერატორობით ბრძანებას აღვასრულებ» (Переводъ грамоты царя Соломона 9-го августа 1802 г. Арх. Мин. Иностр. Делъ, 1-5, 1802-1803 гг., № 1)

იმავე საღამოს სოკოლოვი მეფესთან იქნა მიპატიჟებული. სოლომონი ბოდიშს იხდიდა იმისთვის, რომ არ შეუძლია იმპერატორ ალექსანდრეს სურვილის აღსრულება; მას თავის გასამართლებლად ის გარემოებები მოჰყავდა, რომლებშიც თავად დადიანის წინააღმდეგ თავისი მტრული მოქმედებებითაა ჩაყენებული. სოკოლოვი, სთხოვდა რა კონსტანტინე ბატონიშვილის ჯანმრთელობის მოფრთხილებაზე, გამოუთქვა მეფეს თავისი იმედი, რომ იგი აღასრულებს იმპერატორის სურვილს, თუ ეს მას ხელმეორედ გამოეცხადება. «მეფე არა მხოლოდ დამპირდა მე ეს აღესრულებინა, – წერს სოკოლოვი, – არამედ ღმერთიც კი დაიფიცა (но и побожился)».

მომდევნო დღეს, 10 აგვისტოს, დაახლოებით შუადღეზე, სოლომონი ნამდვილად სალაშქროდ წავიდა მთელი თავისი კარის, სარდლისა (მთავარსარდლის) და უზარმაზარი ზარბაზნის თანხლებით, რომელიც 20 წყვილ ხარს გაჭირვებით მიჰქონდა. სოკოლოვთან კი სახლთუხუცესი თავადი ზურაბ წერეთელი მოვიდა, რომელიც სოლომონის მიერ სოკოლოვის გამცილებლად იყო დანიშნული, და ისინიც ასევე გზას დაადგნენ. სახლთუხუცესი ბადრაგთან ერთად, რომელიც ასი ცხენოსანი და ქვეითი იმერლისგან შედგებოდა, ჩვენს წარგზავნილს არა მხოლოდ საქართველოს საზღვრამდე აცილებდა, არამედ თვით გორის ციხესიმაგრემდეც, სადაც ისინი 15 აგვისტოს მოვიდნენ. 

ამრიგად დავალება, რომელიც სოკოლოვს იმერეთის მეფისადმი ჰქონდა მიცემული, წარმატებით ვერ დაგვირგვინდა, და იგი ტფილისში გაემგზავრა. იქ მან ჰპოვა მოსახლეობა, რომელიც უკმაყოფილო იყო რუსული მმართველობით და რომელმაც გადაწყვიტა თავისი მძიმე მდგომარეობის შესახებ იმპერატორ ალექსანდრესთვის განეცხადებია.

(დასასრული იხ. ნაწილი IX)

თარგმნა ირაკლი ხართიშვილმა

No comments:

Post a Comment