Friday, October 26, 2012

“ფეისბუქზე” მიმდინარე ერთი მსჯელობიდან რუსეთ–საქართველოს ურთიერთობებისა და ამ ურთიერთობებში ოსური საკითხის თაობაზე

ამ რამდენიმე ხნის წინ “ფეისბუქ”–ზე გამოჩნდა საინფორმაციო სააგენტო “რეგნუმის” ვებ–გვერდზე გამოჩნდა ერეკლე მეორის საზოგადოების თავმჯდომარის არჩილ ჭყოიძის მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ტერმინ “ოკუპაციის” გამოყენების გაგრძელება არ შეუწყობს ხელს რუსეთ–საქართველოს ურთიერთობათა დარეგულირებასა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. მე პირადად არ მიმაჩნია სწორად ამ ტერმინის გამოყენების უკუგდება, ვინაიდან საქართველოს ტერიტორიის ერთი ნაწილი, მგონია, რომ მართლაც ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ და იქ დგას მისი ჯარები, მაგრამ ასევე მიმაჩნია, რომ საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიაც ასევე ოკუპირებულია, მხოლოდ უკვე აშშ–ისა და, როგორც ახლა ამბობენ, “ევროატლანტიკური დასავლეთის” მიერ. ოკუპირებულია არა ჯარებით, არამედ ფულით, საქართველოს ხელისუფლებისა და ქართული საზოგადოების პოლიტიკურად აქტიური ნაწილის, აგრეთვე მასობრვი ინფორმაციის საშუალებებისა და უმაღლესი განათლების დაწესებულებათა ხელმძღვანელების უდიდესი ნაწილის მოსყიდვისა და ამერიკული ინტერესების სამსახურში ჩაყენების გზით. ამიტომ თავიდან ამ ინფორმაციის გამოჩენას მაინცა და მაინც არ გამოვხმაურებივარ. მაგრამ შემდეგ იგი მოიწონა და “ფეისბუქზე” თავისი მეგობრების წრეში მსჯელობისთვის გაავრცელა სტრატეგიული კვლევების რუსული ინსტიტუტის კავსაკასიური კვლევების სექტორის უფროსმა ქ–ნმა იანა ამელინამ, სადაც გამოჩნდა პირველი გამოხმაურებანი და კომენტარები ძირითადად ოსი ეროვნების პირთაგან. მეც ასევე გახლავართ იანა ამელინას “ფეისბუქელი” მეგობრების წრეში და სიამოვნებით ჩავერთე წამოჭრილ დისკუსიაშიც. ქვემოთ ჩემს მკითხველს მინდა შევთავაზო ამ დისკუსიის მსვლელობა, სადაც მნიშვნელოვანწილად გადმოცემულია ჩემი შეხედულებებიც აღნიშნულ საკითხებზე.

ირაკლი ხართიშვილი

Михаил Сиукаев. И деокупацииа и так называемые де факто и прочая )
13 октября в 16:08 • Мне нравится

Мадина Санакоева. Кто бы не пришел к власти в Грузии- осетинам и русским не надо тешить себя напрасными иллюзиями...
13 октября в 17:22 • Мне нравится • 1

Tayiba Khizrieva. ура! наконец хоть кто-то про эту набившую оскмину иделогему сказал в федсми. Еще надо про голодоморы великие поговориьт7
13 октября в 18:18 • Мне нравится • 1

Иракли Хартишвили. Первоначальное название города Сухуми, по древним летописям, было Цхуми, что на сванском диалекте грузинского языка означает породу дерева - граб - а на литературно-грузинском языке оно звучит как "рцхила" или более древняя форма "крцхила". Изменение топонима Цхуми на Сохум-кале произошло во времена турецкого владычества, поскольку туркам было так легче выговорить, так же как и выговорить Тбилиси и они стали называть нашу столицу Тефли (отсюда и русское название Тифлис). Так получилось, что отсюда же, от названия породы дерева "цхуми-рцхила(крцхила)" происходит другое название города - Крцхинвали (как писали в 18-ом веке), или же Цхинвали (как пишеться сейчас). Оба эти названия грузинские и обе эти области входили в состав исторического государства грузинского. Полковник Бурнашёв, который был резидентом правительства Екатерины Великой при дворе царя восточной Грузии Ираклия Второго в 1783-1787 гг., в своей книге "Картина Грузии" и словом не обмолвился о том, что Цхинвали не грузинский город, так же и академики Н. Дубровин и П. Бутков. Что же касается Абхазии, она, как и другие области западной Грузии, долгое время находилась под властью Оттоманской Империи, а восточная Грузия была под властью Иранского государства, от чего и ослабли внутрегрузинские связи, да в добавок ещё был силён и феодальный партикуляризм. Однако, не смотря на это, была так же сильна и общегрузинская культура, носителями которой в Абхазии или Сухумском Округе Тифлисской Губернии Российской Империи являлись прежде всего абхазские князя и духовенство, которые были уничтожены или сильно подавлены большевиками в 20-ых годах ХХ столетия, да и потом советская власть в общем поддерживала и углубляла отчуждение и вражду между абхазами и грузинами. Но это только одна сторона проблеммы, есть и другая, в которой виноваты и мы, грузины, и виноваты прежде всего перед Россией, и в следующий раз постараюсь написать и об этом.
13 октября в 21:18 • Мне нравится

Tayiba Khizrieva. Очень здорово все это. Прямо мило, и любо-дорого прочитать. Так значит Вы боретесь с османской и иранской оккупацией? А почему у России "уши горят"?
13 октября в 21:23 • Мне нравится

Иракли Хартишвили. Что же касается вопроса оккупации, то оно на лицо, но здесь дело гораздо сложнее. Я называю это конфискацией за участие властей Грузии в антироссийской политике определённых влиятельных кругов США, которая в августе 2008-го вылилась в проведении разведки боем намерений и готовности руководства РФ с оружием в руках защищать свои жизненные интересы и даже территориальную целостность государства перед натиском Запада. Власти Российской Федерации показали организаторам этой авантюры на западе, что они готовы воевать за Кавказ, и я тоже за это. Я опубликовал две статьи в таком ключе сразу же, по горячим следам конфликта в журнале "Квакутхеди" ("Краеугольный камень", церковный журнал общественно-политического направления): "Некоторые соображения о последних событиях в цхинвальском регионе" и "Боль современной России по взглядам православных авторов и последный конфликт с Грузией". Обе эти статьи опубликованы и на моём блоге defencegeorgia.blogspot.com, на грузинском языке (хотел опубликовать и на русском, но по русски, к сожалению, очень медленно набираю, а работы и без того очень много; потому буду рад, если найдутся желающие перевести и опубликовать эти статьи для русских читателей). В сегодняшней Грузии довольно сильны и очень активны американские и другие западные прихвосты и они создают соответствующую атмосферу в грузинском обществе, к ним относятся и наши историки, точнее карьеристы в исторической науке которые представляют своим читателям, зрителям и слушателям, когда как, историческую Россию как коварного обманщика, завоевателя и насильника, чтобы оправдать прозападную ориентацию властей и погреть на этом руки. А народ обманут ими, но думаю, что дело можно поправить. Для этого необходима более активная заинтересованность России в ознакомлении грузинского общества с позицией России как в вопросах истории русско-грузинских отношений, так и современной международной политики. Я на своём блоге, Слава Богу, опубликовал переводы около 70-ти статей из сайта Н. А. Нароччницкой, курс лекций проф. Анатолия Смирнова "История России", которая относится к периоду 1917-1937 гг., книг полковника Бурнашёва "Картина Грузии" и академика Дубровина "Геореий XII последний царь Грузии и присоединение ея к России", статьи "Абхазы (Азега)" из книги академика Дубровина "История войны и владычества русских на Кавказе" (Т. I, кн. 2-ая), а так же переводы статей князя В. Масальского "Тифлисская губерния" и "Кутайсская губерния" (с уездами и округами), статьи "Осетия и осетины" из энциклопедического словаря Брокгауза-Эфрона и т. п.
14 октября в 1:27 • Мне нравится • 1

Иракли Хартишвили. Однако для организационной работы необходимы средства, что бы орендовать помещения, публиковать печатные и другие материялы, проводить научные и культурно-просветительские мероприятия; одним словом, создавать правильное общественное мнение, которое в последствии выльется и в политьческом настроении общества. Со мной ещё весной 2007 г., т. е. ещё за год до известных событий августа 2008 года, несколько раз беседовала прессекретарь посольства РФ в Грузии, где я предлагал что бы стали финансировать деятельность неправительственной организации по изучению и развитию русско-грузинских отношений, как исторических, так и современных, и если бы такое получилось, то может быть бы и не дошло до вышеупомянутых событий - общей беды и общего позора, по моему, как грузин так и русских. Однако такого интереса не проявили власти РФ, и мы имеем то, что имеем. Что касается ещё оккупации: за оккупацией должны последовать навязывание оккупантом своих интересов, своих взглядов, своего контроля над действиями властей оккупированного, своих "советников" в его основных структурах, СМИ и т. п. Но такое мы имеем и уже около 15-ти или даже 20-ти лет. Мы уже прочно оккупированы американцами, Евросоюзом, НАТО. Об этом я тоже писал в упомянутой выше статье "Некоторые соображения о последних событиях...". Я думаю, что должна быть договорённость между президентами США и РФ Бушом и Путиным по Абхазии и тому что сегодня называется Южной Осетией (как эту область стали называть при В. И. Ленине, а почему то российские императоры люто ненавидели и притесняли осетин и упрямо не хотели называть эту область Карталино-Кахетиныкого Царства Южной-Осетией; назовём этих ненавистников южных-осетин поимённо и выведем их на чистую воду. Так, вот они: Екатерина II, Павел I, Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II, спасибо Владимиру Ильичу, что не обошёл стороной "злодеяния Царизма" и уважил чаяния "южных осетин"... однако вернёмся к возможныи договорённостям между президентами США и РФ), которые при продвижении США и НАТО к границам России должны были стать плацдармами для РФ в случае увеличения масштабов военного присутствия США в Грузии, что бы при открытии боевых действии против России, она смогла обороняться уже на территории Грузии а не под Ростовом, я об этом тоже писал в упомянутой выше статье.
14 октября в 1:28 • Мне нравится

Петр Хозиты. Давно, еще в советские времена, видел сюжет по грузинскому телевидению. Репортер брал интервью у руководителя археологической группы, которая раскапывала древнее захоронение в Кахетии. Держа человеческий череп в руке, он долго рассказывал о культуре народа, который когда -то обитал эти местности. Журналиста явно раздражал этот научный рассказ -ему не терпелось услышать конкретики. И не выдержав ,он вполне серьезно ,без тени юмора ,вдруг спросил археолога: понятно ,что речь идет о древнейших временах ,но вы мне скажите, кто был владельцем этого черепа -еще обезьяной или уже грузином? Я был поражен такой постановкой вопроса. Видимо ,поэтому до сих пор не могу это забыть. Но сегодня этот вопрос меня уже не удивляет. Говорю это с сожалением. Однако ,в этом вопросе журналиста - вся беда грузин. И этим же объясняется все ,что происходило до сих пор и происходит до сих пор.
14 октября в 21:53 • Мне нравится

Иракли Хартишвили. Я приношу извинения, что так опоздал с ответом, но другие дела не позволяли сесть за эту заметку, кроме того нужно было подыскать несколтко исторических источников для более полного ответа. Начну с того, что я не очень то хорошо понял смысл комментария Петра Хозиты, а на то, что смог понять, могу ответить, что у грузин, как и всех остальных народов, есть свои достоинства и недостатки, свои положительные и отрицательные черты национального характера. Но я не этнопсихолог, а по образованию физик, но с 1990-го года занимаюсь изучением вопросов строительства вооружённых сил зарубежных государств и ещё интересуюсь историей, в особенности историей русско-грузинских отношений. Ниже хочу рассказать об осетинском вопросе. В энциклопедическом словаре Брокгауза-Эфрона, который издавался в СПб на рубеже XIX-XX столетий, помещена статья проф. Всеволода Миллера, немца по происхождению, «Осетины». Профессор Миллер сам был специалистом по Осетии, принимал участие в совершенствовании осетинской письменности, которая была создана академиком Шёгреном «положимшим в ея основу русскую азбуку, с некоторыми дополнениями и видоизьменениями букв» (статья «Осетинский язык» из того же энцик. словаря), он является автором нескольких томов «Осетинвких этюдов» и т.д. Вот что пишет проф. Миллер в статье «Осетины»: «До покорения кабардинцев русскими, осетины жили исключительно в горах: кабардинцы не пускали их на плоскость, и об этом бедственном положении, значительно сократившем численность осетин, сохранились до сих пор воспоминания в народе. Оттеснив кабардинцев от гор, русское командование дозволило осетинцам, страдавшим от крайней скученности населения в горных ущелиях, селиться на плоскости, и с тех пор являются их поселения по обоим берегам среднего течения Терека и выше на запад, близ Моздока.Осетины – жизнеспособное племя, быстро увеличивающееся в своей численности с тех пор, как оно поставлено в более благоприятные экономические условия. По данным 1833 г., всех осетин числилось только 35750 чел.; по сведениям 60-ых годов, северных осетин числилось 46802, южных – 19324 чел.; по данным кавказскаго статист. Комитета 1880 г., в северной Осетии было уже 58926 чел., в южной – 51988; к 1890-му году северных осетин числится уже 74528 чел.». Давайте сейчас разберёмся с этой арифметикой. Проф. Миллер пишет, что в 1833 г. Число всех осетин, как северных, так и южных, равнялось около 35750 человек, но он не уточняет, как они распределялись по географическому положению. За то, уже по данным 1860-ых годов он пишет, что северных осетин числилось 46802, южных – 19324 человек. Это значит, что общее число осетин в это время доходило до 46802 + 19324 = 66126 человек, из которых около 70,8% (т.е. 46802 чел.) жили в северной Осетии (по терминологии автора), а около 29,2% (т.е. 19324 чел.) – в южной Осетии. Естественно будет предположить, что примерно такое численное соотношение имело место и в 1833 году. Тогда можно будет подсчитать, что из 35750 человек осетин, живущих тогда вообще, из за вышеупомянутых причин, 25311 чел. жили в северной Осетии, а 10439 чел. в южной.
20 мин. назад • Мне нравится

Иракли Хартишвили. Разберёмся теперь, что такое северная и южная Осетии. Проф. Миллер в начале своей статьи пишет: «Осетины – одно из индоевропейских племён Кавказа, занимающее издавна средину Кавказскаго хребта, по обоим его склонам, главным образом между … с.ш. и … в.д. Пространство, на котором слышется осетинская речь, заключает в себе около 205-210 кв. миль. Кроме этого главнаго района, осетинские поселения распространены по среднему течению Терека, близ Моздока. Разбросанные здесь частью отдельно, частью совместно с поселениями русскими, они обособляются от главного района 50-верстной полосой поселений чеченских и русских и представляют как бы колонию в несколько тысячь душ… Осетины по сю сторону хребта распадаются на несколько обществ: дигорское, далее к востоку, по ущельям р. Ардона – алагирское (или валаджирское), в ущельях Ориаг-дона и его притоков – куртатинское, в ущельях Гизель-дона и Геналь-дона – тагаурское, считающее себя высшим сословием Осетии. Осетины, частью огрузинившиеся, в Закавказье соседят с Душетским уездом Тифлисской губернии и Рачинским уездом Кутаисской губерни и занимают область известную у грузин под названием Двалети.Северные осетины называют их племенем туалтэ». В этих словах проф. Миллера есть ряд неточностей или искажений. Во первых, он пишет: «Осетины – одно из индоевропейских племён Кавказа, занимающее издавна средину Кавказскаго хребта, по обоим его склонам…». Но Кавказский хребет является системой, состоящей из двух хребтов – главного и бокового, идущих паралельно друг к другу с запада на восток, причём главный Кавказский хребет проходит южнее бокового хребта, а расстояние между ними меняется от нескольких десятков километров до соприкосновения между ними. В области предгорий между ними живут разные народы Кавказа, а грузины живут в основном южнее главного Кавказского хребта начиная уже с южных его склонов, хотя в отдельных местах они живут так же и к северу от главного хребта, как к примеру Казбегский район Грузии или историческая область Хеви, откуда я и сам родом, хотя родился и живу в Тбилиси. Когда проф. Миллер говорит, что осетины издавна живут на южных склонах главного Кавказского хребта, то он прав, поскольку из грузинских летописей так же известно, что во времена монгольского нашествия и их владычества в Грузии, и крайнего ослабления грузинского государсева, с середины XIII в. осетины действительно вторгались в Грузию и частично оседали в ней. Собравшись силами грузинские цари поднимались на борьбу с незванными пришельцами и в основном им удавалось поправить положение, хотя часть осетинских племён принимало подданство грузинских князей и оставалась жить в пределах грузинского государства. И это всё происходило за долго до того, как русские пришли на Кавказ. Так что, «пространство, на котором слышется осетинская речь», к приходу русских на Кавказ, подразумевало и среднюю часть южного склона главного Кавказского хребта, т.е. малую область Грузии а не Южной Осетии. Данное положение можно сравнить с тем, что в Поволжье с определённых времён жили немцы и там звучала немецкая речь, но Поволжье оставалось Россией а не становилось дальневосточной Германией. Или же, как мне известно, в последние десятилетия в Сибири переселились несколько десятков миллионов китайцев и в районах их компактного проживания должна звучать китайская речь, но это не означает, что эти районы Сибири должны называться северным Китаем. По этому, данную область исторического грузинского государства, которая в древних летописях именуется «Шида Картли» (внутреняя Картли) никак нельзя назвать «исконно осетинской» землёй.
20 мин. назад • Мне нравится

Иракли Хартишвили. Далее проф. Миллер называет те осетинские общества, которые в конце XIX в. жили на северном Кавказе: дигорцы, алагирцы, куртатинцы, тагаурцы. Затем он пишет: «Осетины, частью огрузинившиеся, в Закавказье соседят с Душетским уездом Тифлисской губернии и Рачинским уездом Кутаисской губерни и занимают область известную у грузин под названием Двалети». Но если мы посмотрим на карту Кавказа того времени, то ясно увидим, что севеные границы и Тифлисской и Кутаисской губерний проходили по вершинам главного Кавказского хребта, и по этому историческая область Двалетия никак не могла находиться на южном склоне этого хребта. Она находилась именно на северном склоне хребта, западнее исторической грузинской области Хеви или нынешнего Казбегского района Грузии, откуда родом и нынешний глава Грузинской Православной Церкви, католикос-патриарх всея Грузии Илия II. Таким образом, можно определиться, - то что проф. Миллер называет южной Осетией в действительности частью своей состоит из Двалетии, которая находится не северном склоне главного Кавказского хребта, т.е. по грузинским понятиям, на северном Кавказе, а частью из мест компактного проживания осетин в самой Грузии, т.е. южнее главного Кавказского хребта. Как мы знаем, образованная в начале 20-ых годов Южно-Осетинская Автономная Область Грузинской ССР полностью была локализована южнее главного Кавказского хребта и обычно когда говорят южная Осетия, то подразумывают именно эту область Грузии, а в действительности в XIX в. сюда подразумевали и Двалетию. Сколько же было приблизительно осетинского населения в этой самой южной Осетии при вступлении восточной Грузии в состав Российской Империи, т.е. в 1801 году? Как мы видели выше, в 1833 г. в области, т.е. в Двалетии и Грузии проживало около 10440 человек осетин, а значит в самой Грузии и того меньше, а за 30-35 лет до этого – ещё меньше. Как я помню, в конце 80-ых годов прошлого столетия, когда начинался конфликт между осетинами и грузинами в рамках "перестроечных" процессов, население Южно-Осетинской АО Грузинской ССР составляло около 90000 человек, из них около 60000 осетин и около 30000 грузин. Если эта была исконная осетинская область, как сейчас любят говорить в определённых кругах России, то как могли бы каких то 5 и 7 тысяч человек осетин обрабатывать её и защищать от «кровожадных» грузин, которые только о том и думали, как бы поскорее уничтожить их и присвоить себе эти «исконно осетинские» плодородные земли. Сколько же было тогда населения в восточной Грузии, или Карталино-Кахетинском царстве? Бывший в конце 1770-ых и начале 1780-ых годов в восточной Грузии немецкий путешественник Яков Рейнегс в своём сочинении, написанной по поручению светлейшего князя Г. А. Потёмкина-Таврического, пишет, что в то время всех подданных царя Ираклия II, всех национальностей и вероисповеданий, насчитывалось около 61000 семей. Если считать в среднем от 5 до 7 человек на семью, то получится, что население царства составляло от 300 до 430 тысячь человек. Так что, 5 или 7 тысячь осетин конечно же не могли соствить хоть какую нибудь значительную долю населения на том пространстве, которое в советское время именовалось Южно-Осетинской Автономной Областью Грузинской ССР.
21 мин. назад • Мне нравится

Иракли Хартишвили. Вернёмся теперь к статье проф. Миллера. Он пишет, что «по данным кавказскаго статист. Комитета 1880 г., в северной Осетии было уже 58926 чел., в южной – 51988». Выше мы вычислили, что в 60-ых годах XIX века осетин в общей сложности насчитывалось 66126 чел, из них 70,8% приходилось на северных осетин, а 29,2% - на южных. В 1880 г. общая численность осетинского народа равнялась 58926 + 51988 = 110914 чел. Если бы было сохранено прежнее процентное соотношение между северными и южными осетинами, т.е. 70,8 и 29,2 %% соответсевенно, то из этих 110914 человек осетин на северном Кавказе должны были бы проживать 78527 чел., а в исторической Грузии, в Тифлисской и Кутайской губерниях, 32387 чел. осетин. А на самом же деле, как пишет проф. Миллер, в то время на северном Кавказе, в проживало 58926 чел. осетин, т.е. примерно на 19600 чел. Меньше ожидаемого по естественному приросту населения, а в Грузии 51988 чел., те на те же 19600 душ больше ожидаемого. Что же случилось? А то, что 1864 г. в Закавказье, в след за внутренными губерниями Российской Империи, было отменено крепостное право, бывшие крепостные крестяне получили свободу, а большая часть земель оставалась за помещиками и теперь они должны были договориватся между собой об условиях аренды земли. Как видно, ни грузинские помещики и ни крестьяне не смогли проявить дальновидности, не смогли договориться и помещики за эти годы пригласили переселиться на их землях до 20 тысячь осетин, как более дешёвую рабочую силу, они полагали, на временной основе, но власти империи дали им статус постоянного жительства. Вот почему говорит проф. Миллер: «Осетины, частью огрузинившиеся, в Закавказье соседят с Душетским уездом…», в действительности же «частью огрузинившимися» были те осетины, которые уже веками жили в Грузии и их сёла находились посреди грузинских сёл, или же они были поселены в грузинских сёлах рядом с грузинскими крестьянами, что было очень важно из за значительного уменьшения населения этих сёл в результате частых набегов лезгин и других дагестанских горцев на них. Кроме того, и до массового переселения в грузию осетин, многие грузинские осетини которые жили в горах, рядом с областями Двалетия и Дигория (в Джавском районе сегодняшней Грузии), и основное общение имели бы с их жителями осетинами, то конечно же не имели бы надобности теснее входить в отношения с грузинами, выучить грузинский язык, приобщиться к грузинским нравам и обычаям и никто их к этому не принуждал. Вот именно их, вместе с переселившимися в 1860-70ые годы осетинами и имеет в виду проф. Миллер, когда говорит о тех осетинах Грузии, или же южных осетинах, которые в 90-ых годах XIX столетия не были в Грузии частично огрузинившимися и в полной мере сохраняли свои осетинские язык, нравы и обычаи, ну и Слава Богу. Это лишний раз доказывает, что никто в исторической Грузии осетин насильно не заставлял огрузиниться и никто не проводил их асимиляцию. У грузин, как я сказал в начале, есть свои недостатки, свои пороки, ксати, я недавно перевёл на грузинский язык и выложил на свой блог статью Андрея Епифанцева «Была ли Грузия союзницей России?», в которой очень много говориться о пороках традиционной грузинской политики, но как раз желания насильственной асимиляции проживающих в Грузии других народов у грузин исторически никогда не было.
22 мин. назад • Мне нравится

(Эти мои последние комментарии были помещены сегодня 27-го октября 2012 года)

No comments:

Post a Comment